Case Etera

Työkaluja kehittyvän toiminta-
ympäristön hallintaan
 Eläkevakuutusyhtiö Etera on käyttänyt sijoitusomaisuutensa hallintaan Digia Financial Systems -tuoteperheen ratkaisuja jo yli 10 vuotta. Viranomaisvaatimusten kasvaessa ja Eteran sijoitustoiminnan laajentuessa myös järjestelmää on monipuolistettu. Eteran tavoitteena onkin ollut tietojärjestelmä, joka mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

 

Hyödyt:

  • Ajantasaisuus lisää luotettavuutta ja tukee markkinatiedon aktiivista hyödyntämistä.
  • Raportit kirjanpitoon ja viranomaisille ovat saatavilla helpommin.
  • Automaatio vapauttaa aikaa tiedon keruusta sen tulkintaan ja vähentää päällekkäistä työtä.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Tietojen ajantasaisuus on markkinoiden ykkösasia. Tietoja myös tarkastellaan ja yhdistellään koko ajan monipuolisemmin. Olisi vaikea edes kuvitella tätä työtä ilman kattavaa ja luotettavaa tietojärjestelmää.

Maarit Javanainen, yksikön päällikkö, sijoitushallinto, Etera
Työkaluja kehittyvän toimintaympäristön hallintaan

Etera on käyttänyt sijoitusomaisuutensa hallintaan Digia Financial Systems -tuoteperheen ratkaisuja jo yli 10 vuotta. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.Eläkevakuutusyhtiö Etera halusi sijoitusomaisuuden hallintaan monipuolisen ja joustavan tietojärjestelmän, joka vastaa alati toimintaympäristön haasteisiin.

 

Viranomaisvaatimukset lisääntyvät

Etera hallinnoi yli viiden miljardin euron sijoituksia, joista yli neljä miljardia on korko- ja osakesijoituksia. Viranomaisvaatimukset arvopaperimarkkinoilla ovat lisääntyneet samaan aikaan kun Etera on suunnannut toimintaansa indeksisijoittajasta yhä selkeämmin aktiiviseksi kaupankävijäksi. Myös uusien sijoitustuotteiden syntyminen asettaa tietojärjestelmille koko ajan uusia vaatimuksia.

Etera on käyttänyt arvopaperisijoitusten hallinnassaan Digia Financial Systems -tuoteperheen ratkaisuja jo 1990-luvun lopul­ta alkaen. Siihen asti joukkovelkakirjalainoihin painottunut sijoi­tusomaisuus oli hoidettu oman talon järjestelmällä. Kun mukaan tulivat osakesijoitukset ja siirtyminen euroon, tarvittiin katta­vampi ja tehokkaampi järjestelmä.

Digialle on tärkeää olla mukana kehittämässä järjestelmiä, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa.

Tiedon ajantasaisuus parani

Järjestelmällä hoidetaan Eterassa sijoitusomaisuuden back office -toiminnot tapahtumakirjauksista raportointiin ja kirjanpitoon, sekä seurataan omaisuuserien arvoa päivittäin. Arvopaperisijoitukset on jaettu osakesijoituksiin, johdannaisiin, rahamarkkinainstrumentteihin ja joukkovelkakirjalainoihin.

Kirjanpidon vaatimat tiedot siirtyvät suoraan kirjanpitoon, ja täsmäytyksiä varten on oma liittymänsä. Report Manager -työ­kalulla raporttien laatiminen voidaan automatisoida, ja valit­tavissa on oman kirjanpidon lisäksi myös muita viranomaisten edellyttämiä raportteja.

Ulkoisena palveluna kokonaisuuteen integroitiin syksyllä 2011 Bloombergin markkinainformaatiopalvelu, josta saadaan osak­keiden päätöskurssit, arvostustiedot, tunnusluvut ja riskitasoar­viot sekä yhtiötapahtumat kuten tiedot osingoista, splittauksis­ta ja osakeanneista. Tämä on parantanut tietojen ajantasaisuutta huomattavasti, sillä aiemmin tietoja jouduttiin hakemaan osit­tain manuaalisesti useista eri lähteistä.

Automatisointi jatkuu

”Uusia sijoitustuotteita syntyy koko ajan erityisesti johdan­naismarkkinoille, ja riskien kasvaminen edellyttää markkinoi­den entistä aktiivisempaa seurantaa. Tietojen ajantasaisuus on markkinoiden ykkösasia. Tietoja myös tarkastellaan ja yh­distellään koko ajan monipuolisemmin. Olisi vaikea edes kuvi­tella tätä työtä ilman kattavaa ja luotettavaa tietojärjestel­mää”, toteaa Eteran arvopapereiden hallinnoinnista vastaava Maarit Javanainen.

”Uskon, että automatisointi jatkuu edelleen.”

”Arvopaperimarkkinat elävät voimakkaasti. Meille on Digiassa luonnollisesti tärkeää olla mukana kehittämässä järjestelmiä, jotka pystyvät tehostamaan asiakkaamme toimintaa myös no­peasti muuttuvassa ympäristössä”, toteaa johtaja Tommi Flink Digiasta.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Takaisin ylös