Toiminnanohjaus

Uusien toimintamallien mahdollistaja ja kilpailukyvyn kasvattaja

 

Mitä on toiminnanohjaus? Ei, se ei ole tekniikkaa. Toiminnanohjaus on kaikkea, millä organisaatiosi saadaan toteuttamaan strategiassa osoitetut tehtävät mahdollisimman tehokkaasti. 

Nykypäivän organisaatioissa tämä sisältää päivittäin tuhansia yksittäisiä toimenpiteitä. Suorituksen koordinointi ja optimointi ei onnistu keneltäkään ilman systemaattista tukea eli kyvykästä toiminnanohjausjärjestelmää.

Hyvässä käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä toimii organisaatiossa hermoratojen tavoin mahdollistaen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen johtavan päivittäisten tehtävien suorittamisen. Toimiva toiminnanohjauksen ratkaisu huolehtii myös operatiivisten tehtävien oikeasta ajoituksesta. 

Toiminnanohjaushankkeiden hyötyjä on monesti vaikea perustella teknisten ratkaisujen kautta. Tällöin löydetään yleensä verrattain pieniä säästökohteita. Todelliset hyödyt löytyvät toiminnan kehittämisen kautta.

Jokaisen organisaation toimintaan liittyy aina tietty määrä toiminnallista hävikkiä, joka voi pahimmillaan olla jopa 10 prosenttia liikevaihdosta. Kun tämä hävikki pystytään paremman toiminnanohjauksen keinoin esimerkiksi puolittamaan, on helppoa ymmärtää, että kehityksestä vapautuva viisi prosenttia sataa suoraan yrityksen ebit-laariin.

Vielä suurempien kysymysten äärellä ollaan, kun kehityksen kautta voidaan tuottaa asiakkaille kokonaan uusia palveluita.

Uusia palveluita luotaessa ollaan aina epävarmuusalueella. Alussa ei voida varmasti tietää, onnistuuko yritys. Siksi on olennaista, että menetelmät ja järjestelmät mahdollistavat ketterän pilotoinnin. Uusia palveluita täytyy testata nopeasti käytännössä. Pilotin jälkeen voidaan tehdä päätös jatkosta varmemmin perustein. Onnistuneiden palveluiden hyödyt voivat osoittautua ennakoimattoman suuriksi.

 
Toiminnanohjauksen hyötyjen maksimointi ja aidon kilpailuedun luominen edellyttää ennakkoluulotonta ja luovaa lähestymistä.

Toiminnan tehokkuus kasvaa.

Asiakaspalvelu paranee, ja samalla toiminnot voidaan suorittaa optimaalisella resurssoinnilla.

Enemmän vähemmällä.

Mahdollistetaan liiketoiminnan kasvu tarvitsematta lisätä resursseja lineaarisesti.


Mahdollisuus uusiin liiketoimintamalleihin.

Tänä päivänä pyritään lähes kaikilla liiketoiminta-aloilla volyymin kasvuun palveluliiketoimintaa lisäämällä.


Yhtenäisyys.

Kehittyneillä menetelmillä ja ratkaisuilla pystytään tehokkaasti integroitumaan koko ekosysteemiin. Näin parannetaan arvoketjun kokonaistehokkuutta ja samalla myös tehostetaan omaa liiketoimintaa.


Useimmat liiketoiminnat ovat lähtökohdiltaan kuluttajan ohjauksessa.

Uusilla prosesseilla ja työvälineillä pystytään tuottamaan palveluita ja ratkaisuja kuluttajarajapintaan. Täältä saadun palautteen perusteella pystytään kuluttajaa ymmärtämään entistä paremmin ja tehostamaan omaa liiketoimintaa täsmällisemmin kehittämällä kuluttajan vaatimuksiin osuvia tuotteita ja palveluita.


Riippumattomuus henkilöistä.

Hyvin määritellyt prosessit ovat helppoja ja toimivat luotettavasti sekä henkilöriippumattomasti. Tilapäiset tai pysyvät henkilövaihdokset eivät aiheuta häiriöitä liiketoiminnan sujumiseen.


Ennustettavuus.

Prosessiin kehitetyillä korkeatasoisilla ennustemalleilla pystytään täsmälliseen tuotantoon. Hukat minimoituvat prosessin kaikissa vaiheissa.


Näin autamme

Digialla on pitkä kokemus toiminnanohjauksen alueella. Tarjoomamme kattaa ohjaus- ja optimointirat­kaisut kauppaan, teollisuuteen, energiaan sekä sijoitusten- ja varainhallintaan. Tarjoomamme raken­tuu sekä omista ohjelmistotuotteistamme että kolmannen osapuolen tuotteiden päälle rakennetuista ratkaisuista.