Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste - asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Digia Oyj (y-tunnus 0831312-4)
Atomitie 2 A
00370 Helsinki
Puh. 010 313 3000

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Digia-konserniin kuuluvan yhtiön toimesta julkaistu, Digia Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Digia Oyj.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Tuija Tella
Digia Oyj
Atomitie 2 A, 00370 Helsinki
Puh. 040 525 5896
Email: tuija.tella[a]digia.com

Rekisterin nimi

Digia Oyj:n asiakastietojärjestelmä

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, fax- numero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja /tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, markkinointikiellot, toimenkuvat ja roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista, tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää olemassa olevia tietoja alihankkijoiden rekisterien perusteella.

Tietojen luovutus

Digia Oyj voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Rekisterin suojaus

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Digia-yhtiöissä ja niiden alihankkijoiden osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Digia Oyj, Tuija Tella, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Digiaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjeitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Takaisin ylös