112 Suomi -palvelun käyttöehdot

 

KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS / LUPA TIETOJESI KERÄÄMISEEN JA KÄYTTÄMISEEN

ENNEN KUIN KÄYTÄT OHJELMISTOA, OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ("LISENSSI"). KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN LISENSSIN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, ET VOI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

Tämä Lisenssi on laillisesti sitova sopimus sinun ja Digia Finland Oy:n, osoite Atomitie 2 A, 00370 Helsinki, Y-tunnus 1091248-4 ("Digia") välillä. Tämä Lisenssi sääntelee oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi liittyen Digian ja sen lisenssinantajien (yhdessä "Kolmannet Osapuolet”) 112 Suomi -sovellukseen, sisältäen Digian toimittamat päivitykset/parannukset sekä kaiken mahdollisen dokumentaation (yhdessä "Ohjelmisto").

Huolimatta edellä sanotusta, mihin tahansa Ohjelmistoon sisältyvään sellaiseen ohjelmistoon, jota koskee erillinen lisenssisopimus (esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot), sovelletaan tällaista erillistä lisenssisopimusta tämän Lisenssin ehtojen sijasta siinä laajuudessa kuin tällainen erillinen lisenssisopimus edellyttää.

TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki oikeudet (mm. tekijänoikeus) ja omistusoikeus Ohjelmistoon kuuluvat Digialle tai Kolmannelle Osapuolelle.


OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS

Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus, eikä sitä myydä. Ohjelmisto on tekijänoikeuden sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama. Digia myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Ohjelmistoa ainoastaan yhteensopivassa laitteessasi ("Laite") ja vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöäsi varten. Digia nimenomaisesti pidättää kaikki sellaiset oikeudet Ohjelmistoon (mukaan lukien muttei niihin rajoittuen kaikki immateriaalioikeudet), joita tällä Lisenssillä ei erityisesti myönnetä sinulle.


EDELLYTYKSET JA RAJOITUKSET

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, julkaista, muunnella, levittää, yrittää selvittää lähdekoodia, muuttaa, kääntää takaisin alkukielelle tai muulla tavoin purkaa Ohjelmistoa, kokonaan tai osittain, taikka luoda mitään johdannaisia teoksia Ohjelmistosta. Sinulla ei ole oikeutta ohittaa, muuttaa, tehdä merkityksettömäksi tai kiertää mitään Ohjelmiston toiminnoista tai suojauksista taikka Ohjelmistoon toiminnallisesti liittyvistä mekanismeista. Sinulla ei ole oikeutta erottaa mitään Ohjelmiston yksittäistä komponenttia käytettäväksi useammalla kuin yhdellä Laitteella, ellei Digia nimenomaisesti ole sitä sallinut. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, muuttaa, peittää tai turmella mitään Ohjelmistossa olevista tavaramerkeistä tai huomautuksista. Et saa jakaa, levittää, vuokrata, liisata, alilisensoida, luovuttaa, siirtää tai myydä Ohjelmistoa.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTIT

Hyväksyt, että Ohjelmistoon voi sisältyä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joihin voidaan soveltaa avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja. Tämä tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistolisenssejä, jotka Open Source Initiative on hyväksynyt avoimen lähdekoodin lisensseiksi tai mitä tahansa olennaisesti samanlaista lisenssejä.


OHJELMISTON TAKUUN POISSULKEMINEN

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että Ohjelmiston käyttö tapahtuu täysin omalla riskilläsi, ja että olet vastuussa Ohjelmiston käytöstä. Ohjelmisto tarjotaan "SELLAISENA KUIN SE ON", ilman mitään takuuta, sitoumusta tai ehtoa.

DIGIA JA KUKIN KOLMANSISTA OSAPUOLISTA POISSULKEVAT NIMENOMAISESTI KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT, SITOUMUKSET TAI EHDOT, SISÄLTÄEN MUTTEI RAJOITTUEN EPÄSUORAT TAKUUT LIITTYEN MYYNTIKELPOISUUTEEN, LOUKKAAMATTOMUUTEEN TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. DIGIA EI TAKAA TAI ANNA MITÄÄN VAKUUTUSTA (A) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTON KÄSITTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ NIITÄ PÄIVITETÄÄN, (B) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII OIKEIN TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ VIRHEET KORJATAAN, (C) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO EI AIHEUTA VAHINKOA MUULLE OHJELMISTOLLE, LAITTEISTOLLE TAI TIEDOLLE, (D) SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN OHJELMISTO, VERKKOPALVELUT (MUKAAN LUKIEN INTERNET) TAI TUOTTEET (MUUT KUIN OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON TOIMINTA RIIPPUU, PYSYVÄT SAATAVILLA, KESKEYTYMÄTTÖMINÄ TAI MUUTTAMATTOMINA, TAI (E) OHJELMISTON KÄYTTÖÄ TAI OHJELMISTON KÄYTÖN TULOKSIA KOSKIEN LIITTYEN OHJELMISTON OIKEELLISUUTEEN, TARKKUUTEEN, KÄYTTÖVARMUUTEEN TAI MUUHUN SELLAISEEN.

VASTUUNRAJOITUS

DIGIA EIKÄ YKSIKÄÄN KOLMANSISTA OSAPUOLISTA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT NIMENOMAISEN TAI EPÄSUORAN TAKUUN RIKKOMISESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDEN, ANKARAN VASTUUN TAI JONKIN MUUN OIKEUDELLISEN TEORIAN JOHDOSTA LIITTYEN OHJELMISTOON, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, SAAMATTA JÄÄNEESTÄ LIIKEVAIHDOSTA, MENETETYISTÄ TIEDOISTA, KUTEN MYÖS VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTOA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ LAITTEISTOJA EI OLE VOITU KÄYTTÄÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN KESKEYTYMISEEN KULUNEESTA AJASTA TAI KÄYTTÄJÄN MENETETYSTÄ AJASTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. JOKA TAPAUKSESSA NÄIDEN VASTUU JA KOKONAISVASTUU MINKÄ TAHANSA TÄMÄN LISENSSIN EHDON PERUSTEELLA ON RAJOITETTU 50 EUROON.


LUPA SIJAINTITIETOJEN JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN JA KÄYTTÄMISEEN

Digia toteuttaa Ohjelmiston avulla palvelua, jolla hätäkeskus voi seurata 112 numeroon soittaneen henkilön sijaintia. Ohjelmiston kautta saatavissa olevat palvelut ovat siten riippuvaisia paikkatiedoista, erityisesti Laitteen maantieteellisestä sijainnista. Hyväksyt, että kyseisten palvelujen tuottamista varten Digia ja hätäkeskus voivat kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa. Em. paikkatietoa seurataan maksimissaan yhden (1) tunnin ajan hätäkeskukseen soitetun puhelun päätyttyä, ja tätä tietoa voidaan käyttää myös hätäkeskuksen tarpeisiin sen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. 

Hyväksyt myös sen, että Digia voi kerätä ja väliaikaisesti tallentaa Ohjelmiston avulla saatuja henkilötietoja, erityisesti puhelinnumerosi ja em. Laitteen paikkatiedon, sekä tarvittaessa välittää tällaiset tiedot hätäkeskukselle. Tietojen välityksellä pyritään mahdollistamaan soitetun hätäpuhelun vaatimien toimien toteutus, ja kerättyä tietoa säilytetään väliaikaisesti maksimissaan kaksikymmentäneljä (24) tuntia.

Muutokset Ohjelmistoon voivat muuttaa Ohjelmiston avulla kerättävän, tallennettavan tai välitettävän henkilötiedon tai muun tiedon kokonaisuutta tai valittuja viranomaistahoja tai muita kohteita, joille tarvittavaa tietoa välitetään tapauskohtaisesti.

Digia, sen konserniyhtiöt tai yhteistyökumppanit eivät tule käyttämään tietoa Ohjelmiston tai Laitteen käyttäjän yksilöimiseksi henkilökohtaisesti ilman käyttäjän tietoisuutta asiasta tai suostumusta. Kaikessa henkilöiden tietojen käyttämisessä noudatetaan Digian tietosuojaperiaatteita.

AUTOMAATTINEN PÄIVITYSOMINAISUUS

Digia voi ajoittain automaattisesti päivittää tai muutoin muunnella Ohjelmistoa esimerkiksi virheiden korjaamiseksi ja toimintojen parantamiseksi samanaikaisesti kun olet yhteydessä Digian tai kolmansien osapuolten palvelimien kanssa tai muutoin. Tällaiset päivitykset tai muutokset voivat poistaa tai muuttaa Ohjelmiston ominaisuuksien luonnetta tai muita seikkoja Ohjelmistossa. Hyväksymällä tämän Lisenssin annat suostumuksesi tällaisiin päivityksiin ja muutoksiin.

KOKO SOPIMUS, LUOPUMINEN, OSITTAISPÄTEMÄTTÖMYYS

Tämä Lisenssi muodostaa sinun ja Digian välisen Ohjelmistoa koskevan sopimuskokonaisuuden. Jos jokin osa tästä Lisenssistä katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sovelletaan kyseistä ehtoa niin pitkälle kuin sallittua tämän Lisenssin tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut osat säilyvät voimassa täysimääräisinä.

SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Tähän Lisenssiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tästä Lisenssistä johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa.

PÄÄTTÄMINEN

Rajoittamatta mitään muita sille kuuluvia oikeuksia, Digia voi päättää tämän Lisenssin, jos et noudata jotakin sen ehdoista.

MUUTOKSET

DIGIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA YKSINOMAISEN PÄÄTÄNTÄVALTANSA PUITTEISSA TÄMÄN LISENSSIN MITÄ TAHANSA EHTOJA LAITTAMALLA ILMOITUKSEN DIGIAN MÄÄRITTÄMÄLLE VERKKOSIVULLE, SÄHKÖPOSTI-ILMOITUKSELLA ILMOITTAMAASI SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN, ANTAMALLA ILMOITUKSEN OSANA PROSESSIA, JOLLA SAAT PARANNUKSIA/PÄIVITYKSIÄ, TAI TEKEMÄLLÄ ILMOITUKSEN MILLÄ TAHANSA MUULLA LAILLISESTI TUNNUSTETTAVALLA ILMOITTAMISTAVALLA.

Mikäli et hyväksy muutosta, sinun tulee ottaa viipymättä yhteyttä Digiaan ohjeita varten. Mikäli jatkat Ohjelmiston käyttöä edellä tarkoitetun ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan toiminnallasi hyväksyneen ja sitoutuneen kyseiseen muutokseen.

Jos sinulla on kysyttävää tähän Lisenssiin liittyen, voit ottaa yhteyttä Digiaan osoitteessa 112suomi@digia.com.