Pörssitiedote

Digia Oyj – Korjaus tilinpäätös 2022 -tiedotteeseen

Hyvä viimeinen vuosineljännes – liikevaihto kasvoi 8,9 % ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 10,5 %.

Digia Oyj Pörssitiedote 10.2.2023 klo 16.35

Tällä ilmoituksella korjataan 10.2.2023 klo 15.30 tiedotettu Digia Oyj:n tilinpäätös 2022 -tiedote, josta puuttui Tilinpäätös 2022 -liite (pdf). 

Loka–joulukuu 2022
 

 • Liikevaihto 48,7 (44,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 % 
 • EBITA-liikevoitto 5,1 (5,0) miljoonaa euroa, muutos 3,1 %;
 • EBITA-liikevoittomarginaali 10,5 (11,1) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 4,2 (4,2) miljoonaa euroa, muutos 0,2 %;
  liikevoittomarginaali 8,7 (9,4) % liikevaihdosta 
 • Osakekohtainen tulos 0,09 (0,13) euroa
 • Avalon Oy:n koko osakekannan hankinta 1.10.2022

Tammi–joulukuu 2022

 • Liikevaihto 170,8 (155,9) miljoonaa euroa, kasvua 9,5 %
 • EBITA-liikevoitto 15,7 (17,7) miljoonaa euroa, muutos -11,3 %; 
 • EBITA-liikevoittomarginaali 9,2 (11,4) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 12,7 (14,7) miljoonaa euroa, muutos -13,3 %; 
  liikevoittomarginaali 7,5 (9,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,36 (0,44) euroa 
 • Sijoitetun pääoman tuotto 12,9 (16,3) %
 • Omavaraisuusaste 45,9 (48,0) %
 • Digia Business Engine -järjestelmän kehitys ja käyttöönotto
 • Most Digital Oy:n, Productivity Leap Oy:n ja Avalon Oy:n hankinnat 
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,17 euroa osakkeelta (0,17 euroa/osake vuodelta 2021)
 • Digian tulosohjeistus vuodelle 2023: Digian liikevaihto (170,8 milj. € vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. € vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Päivitetty strategia 2023–2025

Päivitetyn strategian 2023–2025 ja taloudellisten tavoitteiden julkaisu katsauskauden jälkeen 10.2.2023. Digian uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Liikevaihdon kasvu: Yli 10 %:n vuosittainen kasvu sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun
 • Kannattavuus: EBITA-liikevoitto yli 12 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos,
%
1–12/
2022
1–12/
2021
Muutos,
%
Liikevaihto 48 735 44 751 8,9 % 170 754 155 939 9,5 %
EBITA-liikevoitto 5 103 4 949 3,1 % 15 733 17 739 -11,3 %
- suhteessa liikevaihtoon 10,5 % 11,1 % 9,2 % 11,4 %
Liikevoitto (EBIT) 4 222 4 213 0,2 % 12 727 14 680

        -13,3 %

- suhteessa liikevaihtoon 8,7 % 9,4 % 7,5 % 9,4 %
Katsauskauden tulos 2 313 3 469 -33,3 % 9 571 11 772         -18,7 %
- suhteessa liikevaihtoon 4,7 % 7,8 % 5,6 % 7,5 %
Oman pääoman tuotto, % 13,8 % 18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 % 16,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 14 252 16 648         -14,4 %
Korolliset nettovelat 17 608 10 663 65,1 %
Nettovelkaantumis-aste, % 24,8 % 15,7 %
Omavaraisuusaste, % 45,9 % 48,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 426 1 339 6,5 %
Henkilöstö keskimäärin 1 434 1 347 6,4 % 1 399 1 334 4,9 %
Oma pääoma 71 087 68 072 4,4 %
Taseen loppusumma 160 116 143 040 11,9 %
Tulos/osake, € 0,09 0,13 -33,1 % 0,36 0,44 -18,0 %
Tulos/osake, laimennettu, € 0,09 0,13 -33,1 % 0,36 0,44 -17,6 %

Digian päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet 2023–2025

Digia tavoittelee strategiakaudella 2023–2025 yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot sekä yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaalia strategiakauden päättyessä. 

Kansainvälistymistavoitteena on laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa siten, että sen osuus ylittää 15 % (8 %) liikevaihdosta strategiakauden lopussa. 

Lisätietoja Digian strategiasta vuosille 2023–2025 on 10. helmikuuta 2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.
 

Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2022 oli Digiassa uudistamisen ja kasvuinvestointien vuosi. Käyttöönotimme merkittävän, Digian tulevaisuuden kasvua ja kannattavuutta tukevan uudistuksen, Digia Business Enginen (“DBE”), ja samalla onnistuimme jatkamaan liiketoimintamme vakaata kasvu- ja kannattavuuskehitystä. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 48,7 (44,8) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 170,8 (155,9) miljoonaa euroa. 

Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 5,1 (5,0) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 10,5 (11,1) prosenttia. Koko vuoden EBITA-liikevoittomme oli 15,7 (17,7) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 9,2 (11,4) prosentin EBITA-marginaalia. Kasvupanostusten takia kannattavuutemme jäi vuonna 2022 edellisvuotta alhaisemmaksi. Uskon DBE:n hyötyjen kuitenkin parantavan osaltaan kannattavuuttamme alkaneella strategiakaudella.

Loppuvuoden kannattavuudessa ja liikevaihdossa näkyi myös talouden yleisen epävarmuuden lisääntyminen, jonka seurauksena osa Digian asiakkaista viivästi sovittuja ja käynnissä olevia hankkeita. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, että markkinoiden epävarmuudesta huolimatta kannattavuutemme kehittyi myönteisesti ja liikevaihdon kasvu jatkui myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Myös uusmyyntimme kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä jopa odotuksiamme paremmin.

Digia Business Enginen käyttöönotto vaikutti merkittävästi koko vuoden kannattavuuteemme. DBE on Digian omaan toimintaan liittyvä strateginen kasvua tukeva kokonaisuus, jonka ytimen muodostaa johtamisjärjestelmäämme ja toimintamalliemme uudistusta tukeva älykäs teknologia-alusta. Uudistushankkeen kuluvaikutus koko tilikaudella oli 2,8 miljoonaa euroa. Kokonaisaktivointimme hankkeesta on 3,7 miljoonaa euroa. Arvioimme uudistushankkeen hyötyjen näkyvän toimintamme tehostumisena asteittain.   

Yritysten ja yhteisöjen liiketoiminta toimialasta riippumatta perustuu yhä vahvemmin tiedolla johtamiseen ja luotettaviin digitaalisiin ratkaisuihin, joiden automaatiotasoa ja älykkyyttä kasvatetaan jatkuvasti erilaisin teknologisin keinoin. Tämä kehitys näkyi dataa hyödyntävien toteutusten sekä integraatio- ja API-ratkaisuiden vahvana kysyntänä sekä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien myynnin selkeänä kasvuna. Myös alihankintaverkostomme Digia Hubin liiketoiminta kehittyi hyvin. 

Viimeisen vuosineljänneksen merkittäviä asiakassopimuksia olivat mm. asiakkuudenhallinnan kehittäminen Helsingin kaupungin kanssa sekä Lantmännen Agro Oy:lle toimitettava viljakaupan ratkaisu, joka perustuu Digia Envision ERP -ohjelmistoon. Digia valittiin myös Puolustusvoimien turvallisen tiedonsiirron ratkaisujen toimittajaksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistyi Visit Finlandin hanke, jossa Digia ja Positive Impact Oy kehittävät kestävää matkailua tukevaa hiilijalanjälkilaskuria. Lisäksi solmimme Kuntien Tiera Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen avoimen lähdekoodin ohjelmistorobotiikan SaaS-pohjaisesta ratkaisusta. 

Tilikauden aikana teimme täydentäviä kasvupanostuksia yritysostoin kolmelle alueelle.  Keväällä hankimme skaalautuvia ohjelmistorobotiikkapalveluja tarjoavan MOST Digital Oy:n. Skaalautuva alusta on luonteva askel Digian tarjoaman rikastamisessa. Osana Digiaa Most Digitalin uusmyynti ylitti tilikaudella kaksinkertaisesti Most Digitalin vuoden 2021 liikevaihdon. Kesällä laajensimme tietojohtamisen ja sote-alan osaamistamme Productivity Leap Oy -yritysostolla. Uskomme tietojohtamisen kasvun jatkuvan vahvana ja sote-alueen markkinan kysynnän kasvavan hyvinvointialueiden käynnistyttyä. Tilikauden viimeinen yritysosto tehtiin 1.10.2022, jolloin asiakaskokemuksen kehittämiseen ja digitaaliseen markkinointiin keskittynyt Avalon Oy aloitti osana Digia-konsernia.

Tilikauden aikana olemme olleet vahvasti mukana varmistamassa yhteiskunnan kriittisten järjestelmien toimivuutta. Siitä kertoo asiakasyhteistyön syventyminen vuoden aikana energiasektorilla, pankkisektorilla, sote-alalla ja puolustushallinnossa. Joulukuussa Puolustusvoimat myönsi Digialle kansallisen Yritysturvallisuustodistuksen. Niin ikään joulukuussa saimme kansainvälisen ISO 27001 -standardin mukaisen tietoturvasertifikaatin osoituksena pitkäjänteisestä tietoturvatyöstämme. 

Valintamme jo toista vuotta peräkkäin sekä Microsoftin Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut Dynamics 365 -kumppaniksi että Microsoft Business Applications Inner Circle -kumppaniverkoston jäseneksi on osoitus korkeatasoisesta Microsoft-osaamisestamme. 

Vuosi 2022 oli kolmivuotisen strategiakautemme viimeinen vuosi. Kauden pääteema on ollut ”uudista ja kasva”. Strategisten tavoitteidemme mukaisesti jatkoimme kannattavaa kasvua, vahvistimme osaamistamme ja tarjoamaamme datan älykkäässä ja vastuullisessa hyödyntämisessä sekä pilviteknologioissa.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli viimeisellä vuosineljänneksellä 55,4 ja projektiliiketoiminnan 44,6 prosenttia. Koko tilikaudella 2022 vastaavat luvut olivat 60,3 ja 39,7 prosenttia. 
Yksi strategisista tavoitteistamme on olla haluttu työpaikka. Olemme jatkaneet joustavaa hybridityömallia ja tukeneet samalla yhteisöllisiä kohtaamisia ja kehittäneet digialaista johtajuutta. Vuoden 2022 merkittävin koulutuskokonaisuus oli Digia Business Enginen käyttöönotto. Vuoden lopussa meitä digilaisia oli 1 426, eli henkilöstömäärämme kasvoi vuoden aikana 87:llä. 

Julkistimme strategiamme vuosille 2023–2025 katsauskauden jälkeen helmikuussa. Päivitetyn strategian perusta on asiakkaiden arvostama toimituskyky sekä Digian kyky jatkuvaan uudistumiseen. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä, asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä. Tavoitteemme on jatkaa vahvaa kannattavaa kasvua sekä myös kansainvälistää liiketoimintaamme. Alkuvuoden 2023 aikana tulemme investoimaan kertaluontoisesti strategiamme toiminnallistamiseen ja sen toteutuksen vauhdittamiseen Digian koko henkilöstön keskuudessa.  

Makrotalouden lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta, uskomme Digiassa IT-palvelumarkkinan kasvuun. Digitalisaatio on pitkäaikainen ja voimakas trendi, ja automaation ja älykkyyden lisääntyminen IT-ratkaisuissa on digievoluution seuraava taso. Automaattiset ja tekoälyavusteiset prosessit ja palvelut perustuvat luotettavaan dataan ja sen turvalliseen saatavuuteen. Näemme, että käyttäjälähtöiset ja turvalliset ratkaisut valtaavat edelleen alaa. Pistemäisten ratkaisujen sijaan yritykset ja yhteisöt miettivät liiketoimintakokonaisuuksiensa uudistamista. Liiketoiminta verkottuu ja niin myös sovellukset ja IT-järjestelmät. Digitaalisten teknologioiden ja datan hyödyntäminen ovat avainasemassa myös kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

Lämmin kiitos kaikille digialaisille, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sijoittajillemme hyvästä yhteistyöstä monin tavoin työntäyteisenä vuonna 2022. Tulevaisuuden älykkäät ratkaisut rakennetaan yhdessä.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Digian tulosohjeistus vuodelle 2023: Digian liikevaihto (170,8 milj. € vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. € vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 10.2.2023 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 17.15 alkaen osoitteessa digia.videosync.fi/2022-tilinpaatostiedote 

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 10.2.2023 klo 16.00 alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023 

Digia julkaisee vuoden 2023 aikana tilinpäätöstiedotteen lisäksi kaksi liiketoimintakatsausta ja puolivuosikatsauksen seuraavasti:

-    Liiketoimintakatsaus 1–3/2023: torstaina 4.5.2023 klo 15.00
-    Puolivuosikatsaus 1–6/2023: torstaina 10.8.2023 klo 15.00
-    Liiketoimintakatsaus 1–9/2023: perjantaina 27.10.2023 klo 15.00

Vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla keskiviikkona 1.3.2023.
Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2023. 


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
puhelinvaihde 010 313 3000

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

 

Digia Tilinpäätöstiedote 2022 10022023 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*