Digia MES

Yhdistää tuotannonohjauksen ja tiedonkeruun saumattomasti yrityksen muihin tietojärjestelmiin

Reaaliaikaista tietoa tuotannosta.

Digia MES -ratkaisulla hallitset tuotannon operatiivisia toimintoja, huolehdit tuotantodatan tiedonkeruuprosessista, muodostat ja ylläpidät tuotannon materiaalivirtojen eräseuranta- ja jäljitettävyysketjua sekä mahdollistat tietovirrat toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) ja tehdasautomaatiojärjestelmien välillä. Automatioiden ja integraatioiden ansiosta järjestelmä vastaa vaativiinkin jäljitettävyysvaatimuksiin. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaisen, kattavan ja tarkan tiedonsaannin tuotannon toteutumisesta toiminnan ohjauksen tasolle. Raportointi mahdollistaa yritystasoisen kokonaiskuvan yhdistämällä tuotannon rapotointi taloushallinnon tunnuslukuihin.


Miksi tutustua Digia MES-ratkaisuun paremmin

Reaaliaikainen tilannekuva lisää tehokkuutta.

Järjestelmä mahdollistaa tuotantoon liittyvien osa-alueiden kokonaisvaltaisen hallinnan. Operatiivinen johto saa reaaliaikaisen tilannekuvan ja pystyy esimerkiksi graafisten näyttöjen kautta seuraamaan laitteiden kuormitusta ja kannattavuutta, aina projektin työvaiheista materiaaliriveille asti. Järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut toteutuneiden ja suunniteltujen tietojen vertailuun sekä tuotannon kustannusten, kannattavuuden, alihankinnan hallintaan ja sitoutuneen pääoman tarkasteluun.

 

Toimitusvarmuus parantaa asiakaspalvelua.

Valmistuserät voidaan muodostaa automaattisesti myyntiennusteiden ja asiakastilausten pohjalta. Manuaaliset työvaiheet vähenevät ja työtekijöillä on aina tiedossa seuraavat työt. Tämän myötä tuotannon optimointi ja laadunvalvonta paranee sekä, manuaaliset työvaiheet ja tuotantokustannukset vähenevät. Mes ohjaa tuotantolinjoja ja tiedottaa automaatioiden kautta tehdastason tapahtumista reaaliaikaisesti.

 

Laadukas tuote lisää asiakasuskollisuutta.

Digia MES –järjestelmä huolehtii tuotantodatan tiedonkeruuprosessista, muodostaen ja ylläpitäen materiaalivirtojen eräseuranta- ja jäljitettävyysketjua. Vaativatkin jäljitettävyysvaatimukset täyttyvät ja esimerkiksi laatupoikkeamat havaitaan ajoissa ja mahdolliset takaisinveto- ja karenssikäsittelyt hoituvat hetkessä.

Digia MES -toiminnallisuudet

 • Tuoterakenne
 • Myynninsuunnittelu
 • Tuotannonsuunnittelu
 • Optimointi ja simulointi
 • Tuotanto
 • KNL
 • Laadunvalvonta
 • Varastonhallinta
 • TyöajanseurantaLaaja-alainen käyttökokemus

 

Digia MES -järjestelmän palvelut on sovitettavissa tuotantoympäristöön parhaiten soveltuviin päätelaitteisiin. Vakioratkaisuna tarjoamme Windows-työasemiin sovitettua asiakasohjelmistoa sekä käsipääteratkaisuna NordicID:n teknologiaan pohjautuvaa radioverkossa toimivaa Piccolink-käsipääteratkaisua. Käyttöliittymien suunnittelussa on huomioitu kosketusnäytöllisten teollisuustyöasemien ja kannettavien päätelaitteiden erityispiirteet.

Tarvittaessa käyttöliittymät saadaan siirrettyä myös muille kuin Windows-alustoille Digian tukeman Qt-teknologian avulla. Qt-käyttöliittymät ovat sellaisenaan käytettävissä paitsi Windows-, mutta myös  Android- ja iOS-alustoilla esimerkiksi kannettavissa Tablet-laitteissa.


Raportointi läpi arvoketjun

 

Tuotannon operatiivinen raportointi tuotetaan Microsoft Reporting Services -teknologian avulla. Toiminnallisten moduulien vakioraportointi tarjoaa monipuolisen näkökulman järjestelmässä käsiteltävään tietoon.

Digian monipuolinen tarjooma mahdollistaa raportoinnin myös perinteisten järjestelmärajojen yli tarjoten mahdollisuuden luoda ainutlaatuinen kokonaiskuva yhdistämällä laaja tuotannon raportointi taloushallinnon tunnuslukuihin. Tämän kaltaiseen tiedon analysointiin Digia tarjoaa omien ratkaisujensa lisäksi QlikTech:in QlikView Business Discovery -työkalua.

Prosesseista järjestelmäksi

MES-järjestelmän näkökulmasta jokainen tuotanto muodostaa oman ainutlaatuisen ympäristönsä. Yrityksen tuotantoympäristön syntyyn ovat vuosien saatossa vaikuttaneet paitsi muut yritykseen hankitut tietojärjestelmät, fyysiset tuotannon tilat ja laitteet, mutta myös ajan saatossa ihmisten kesken syntynyt toimintakulttuuri ja työtavat.

Lähtökohtaisesti MES-järjestelmä ei itsessään ratkaise yrityksen tuotannon ongelmia vaan tarjoaa työkalut tuotannon tilan seurantaan ja hallintaan ja sitä kautta perusedellytykset tuotannon valmistusprosessien yhdenmukaistamiseen, kehittämiseen ja tehostamiseen. Usein yritysten johdon ja liiketoiminnan prosessit saattavat olla kuvattuna varsin tarkalla tasolla mutta tuotannon prosessit voivat perustua historian saatossa jalkautuneisiin toimintatapoihin, joita ei välttämättä ole dokumentoitu lainkaan tai annettua ohjeistusta sovelletaan tekijästä riippuen eri tavoin. Onnistunut MES-hanke ei ole pelkkä järjestelmähankinta vaan sen menestyksekäs käyttöönotto edellyttää yrityksen sitoutumista tuotannon prosessien nykytilan kartoitukseen, tarvittavan tiedonkeruuprosessin vaatimusten mukaiseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Näin ollen MES-järjestelmähanke tarjoaa asiakasyritykselle lisäarvoa jo järjestelmän määrittelyvaiheessa.

Digia MES -toimitusmalli

 

On hyvä huomata, että MES-järjestelmään kohdistuu erilaisia odotuksia eri puolilla organisaatiota. Usein tarkentunut tuotannon seuranta vaatii myös enemmän työtä, jolloin tuotantoprosessin huolellinen suunnittelu ja kirjausketjujen sovittaminen osaksi luontevaa työnkulkua korostuvat.

Toimitusvaiheet

 • Tunnistetaan ja määritellään (liiketoimintajohdon) tavoitteet, jotka MES-järjestelmän käyttöönotolla pyritään saavuttamaan
 • Tunnistetaan ja dokumentoidaan yrityksen tuotannon nykyprosessit ja toimintatavat
 • Suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vaaditut kirjausprosessit ja määritellään niiden tuotannon toimintatapoihin ja prosesseihin aiheuttamat muutokset, jotka vaaditaan, jotta järjestelmälle asetetut tavoitteet saavutetaan.
 • Määritellään järjestelmä, joka tukee aiemmin suunniteltuja kirjausprosesseja ja valittua toimintatapaa.
 • Toimitetaan määritelty järjestelmäTakaisin ylös