Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 

Päivitetty: 5.11.2018

Digia on vuoden 2017 aikana määritellyt yritysvastuunsa olennaisimmat vaikutusalueet ja asettanut yritysvastuunsa tavoitteet. Digia on lisäksi arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritysvastuuriskit sekä asettanut riskien hallitsemiseksi riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit. Digialle olennaiset yritysvastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, tietosuoja, työntekijöistä huolehtiminen sekä ympäristövastuun huomioiminen toiminnassa.

Vastuullisen toiminnan lähtökohdat

Digia näkee yritysvastuun kiinteänä osana yhtiön liiketoimintaa ja pyrkii vastuulliseen toimintaan kaikessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Digian vastuullisuus pohjautuu sen omiin eettisiin toimintatapoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea Digian oman toiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Digia ei salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Digia on vuoden 2017 loppupuolella julkaissut sisäisen korruption ja lahjonnan vastaisen politiikan, jonka tarkoitus on korostaa Digian vakavaa suhtautumista lahjontaan ja korruptioon ja määritellä säännöt ja ohjeet eettisen ja laillisen toiminnan edistämiseksi. Digia vaalii mainettaan eettisenä toimijana tiedostaen, että lahjontaan ja korruptioon liittyy riskejä, kuten riski oikeudellisista seuraamuksista, maineriski sekä riski julkisista kilpailuista poissulkemiseen.

Digia toimii pääasiassa Suomessa ja tämän lisäksi toiminta ulottuu lähinnä muihin Transparency International -järjestön luokittelemiin vähäisen riskien maihin. Digialla on kuitenkin ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita maissa, joissa korruption ja lahjonnan riski on lisääntynyt. Digia huomioi korruption ja lahjonnan riskin ollessaan tekemisissä yhteistyökumppaniensa kanssa ja noudattaa kumppaniensa valinnassa erityistä huolellisuutta. Lisäksi Digia edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamiseen.

Korruption ja lahjonnan riskin torjumiseksi Digia tulee vuoden 2018 aikana kouluttamaan henkilökuntaansa. Koulutukseen osallistumisastetta tullaan seuraamaan ja siitä raportoidaan jatkossa vuosittain.

Digia on vuoden 2017 aikana ottanut käyttöön raportointikanavan, jolla henkilöstö voi raportoida epäillyistä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä rikkeistä. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle, jossa kaikki annetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tietosuoja

Digia pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan korkeatasoisen tietosuojan ja tietoturvan. Tätä edellyttävät myös Digian asiakkaat. Digia on sitoutunut suojaamaan kaiken hallussaan olevan, itselleen, asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen kuuluvan tiedon, materiaalin ja laitteet. Digia kunnioittaa toiminnassaan henkilöstönsä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa yksityisyyden suojaa. Digian asiakkaiden yksityisyyden suojan takaaminen on tärkeä osa Digian asiakassuhdetta.

Digia on identifioinut toimintansa kannalta tietosuojaan liittyviksi riskeiksi maineriskin, sopimusriskin sekä sanktioriskin. Digia ylläpitää korkean tason tietosuojaa ja tietoturvaa henkilöstön kouluttamisella, yhteistyökumppanien auditoinneilla sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Tietosuoja ja tietoturva ovat osana henkilöstön perehdyttämiskoulutusta. Vuoden 2017 loppupuolella Digia lanseerasi erillisen koko henkilöstöä koskevan pakollisen tietosuojakoulutuksen EU:n tietosuoja-asetusta koskien.

Digia tarkkailee jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjään ja päivittää tarvittaessa toimintamallejansa vastaamaan uhkiin ja riskeihin. Tietosuojan huomioiminen on osa Digian sertifioitua laadunhallintajärjestelmää. Digia on vuoden 2017 aikana kartoittanut kokonaisvaltaisesti tietosuojansa nykytilanteen liittyen yhtiön tuotteisiin, palveluihin ja sisäisiin prosesseihin. Digia on kartoituksen seurauksena uudistanut tietosuojapolitiikkansa sekä käytänteitään vastaamaan EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuomia lisävelvoitteita.

Digia on vuoden 2017 aikana valmistellut tietosuojaorganisaationsa uudistamista, joka astuu voimaan vuoden 2018 alkupuolella. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät menetelmät ja prosessit kuuluvat uudessa organisaatiossa turvallisuusjohtajan organisaatioon. Turvallisuusjohtaja raportoi Digian teknologiajohtajalle. Lisäksi jokaisessa liiketoiminnossa on nimetty tietosuojasta vastaava henkilö.

Sosiaalinen vastuu ja työntekijöihin liittyvät seikat sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta ja kilpailutekijä. Digian henkilöstön kehittämistä ohjaa valittu strategia ja siitä nousevat osaamisen kehitystarpeet. Osaamisen kehittämiseen käytettiin vuonna 2017 keskimäärin 40 koulutustuntia per henkilö. Digia Akatemiassa järjestettiin yli 200 erilaista koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutusten pääpaino oli asiantuntijoiden teknisten ja ammattitaitoa tukevien valmennusten järjestämisessä. Digia Akatemiaa kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön Digian oma verkko-oppimisympäristö loppuvuodesta 2017.

Digian tavoitteena on, että suuri osa oppimisesta tapahtuu arjessa uusia asioita kokeilemalla ja harjoittelemalla sekä toisilta oppimalla. Vuonna 2017 Digia käynnisti heimotoiminnan, jonka tärkeimpänä tehtävänä on kehittää heimon jäsenten osaamista ja antaa suosituksia oman alueensa teknologialinjauksista talotasolla.

Digian tavoitteena on huolehtia digialaisten työhyvinvoinnista sekä taata heille hyvä ja tasalaatuinen esimiestyö. Vuonna 2016 aloitettua esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin vuonna 2017. Digialla on käytössä tavoitteellisen johtamisen viitekehys, jossa määritetään esimiestyön toimintamallit suorituksen johtamiseen ja työhyvinvointijohtamiseen. Digia panosti erityisesti työhön perehdytykseen ja arkijohtamiseen. Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyötä tiivistettiin. Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalleja kehitettiin ja johtamiseen luotiin uusi työkykyjohtamisen indeksi, jolla mitataan ja seurataan toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Lisäksi Digia kehitti yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa ja loi niin sanotun sillanrakentaja-toimintamallin, jolla vahvistetaan henkilöstön edustajien roolia työhyvinvoinnin edistäjänä.

Digia hankkii kasvustrategiansa edellyttämää osaamista rekrytoinnin ja alihankinnan lisäksi yritysostoin. Vuoden 2017 aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sisäiseen resursointiin ja oman henkilökunnan tehtävänkiertoon. Tavoitteena oli sitouttaa työntekijöitä tarjoamalla heille monipuolisia ja uusia haasteita sekä kasvumahdollisuuksia yrityksen sisällä. Vuonna 2017 Digian henkilöstön vaihtuvuus oli 10,8 % (2016: 10,3 %).

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain. Vuonna 2017 tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella tullaan jatkokehittämään Digian ja sen liiketoimintojen toimintatapoja ja henkilöstön työnantajakokemusta. Vuonna 2017 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 3,64 asteikolla 1–5 (2016: 3,60).

Digia arvioi, että työntekijöihin liittyvä suurimmat riskit liittyvät henkilöstön hyvinvointiin sekä osaavan työvoiman pysyvyyteen. Nämä teemat tulevat olemaan vuoden 2018 painopisteitä.

Digia noudattaa lainsäädäntöä toiminnassaan eikä hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa eikä osallistu siihen. Digia kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia sekä välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Digia ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöilleen.

Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen.

Ympäristövastuu

Digia kantaa huolta ympäristöstä ja kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassaan ja työympäristössään. Digia pyrkii ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Digia ei katso toimintaansa liittyvän merkittäviä ympäristöriskejä.

Digia näkee itsensä ympäristövastuun alueella myös lisäarvon tuottajana. Digian tarjoamat digitaaliset palvelut ja ratkaisut auttavat yhtiön asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa mahdollistamalla paperittoman liiketoimintatavan.

Digia pyrkii lisäämään työntekijöidensä ympäristötietoisuutta erilaisten ympäristövastuuseen liittyvien kampanjoiden avulla. Digian oman toiminnan ympäristövaikutuksia tarkastellaan WWF:n Green Office -järjestelmän avulla päätoimipisteessä Helsingissä. Digia sai vuonna 2016 toimistoauditoinnin jälkeen Green Office -sertifikaatin.

Aihealue Toimintaperiaatteet ja prosessit Tavoite Tunnusluvut 2017 Merkittävimmät riskit
Korruption ja lahjonnan tarjonta Politiikka, jatkuvat prosessit, ilmoituskanava 100 % myyntihenkilöistä koulutettu Myyntihenkilöiden koulutusmäärä, % - Digian maineriski, poissulkemiset julkisista kilpailutuksista
Henkilöstön hyvinvointi

Ennaltaehkäisevä toiminta

Valmentavan johtamisen mallit ja prosessit

Henkilöstön tyytyväisyyden mittarin trendi nouseva Henkilöstön tyytyväisyys, % 3,64/5 Työkykyriskit, vaihtuvuus
Osaavan henkilöstön pysyvyys

Valmentava suorituksen johtaminen

Tavoite- ja kehityskeskustelut

Esimiestyön laatu

Tehtävänkierto

Työvoiman vaihtuvuus ei vaaranna kilpailukykyä Henkilöstön vaihtuvuus, % 10,8 % Digian kilpailukyvyn heikentyminen osaavan henkilöstön puuttuessa
Tietosuoja Koulutus, yhteistyökumppanien auditoinnit, prosessien jatkuva päivittäminen Ei tietosuojaan liittyviä rikkeitä Rikkeiden lukumäärä, kpl 0 Digian maineriskit, viranomaissanktiot, sopimusriskit
Ympäristövastuu Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassa Ympäristötietoisuuden lisääminen päivittäisessä toiminnassa Henkilöstön ympäristötietoisuuteen liittyvien kampanjoiden lukumäärä koko konsernissa, kpl 1 Ei tunnistettuja merkittäviä riskejä

 

Lisätietoa vastuullisuudesta löytyy Digian vuosikertomuksesta.Takaisin ylös