hallinnointi.jpg

Palkitseminen

________  _

Päivitetty: 22.2.2019  

Digia Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1. 1. 2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia, jonka mukaisesti tämä selvitys on laadittu. 

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että: 

  • Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
  • Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
  • Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
  • Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
  • Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

Palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.