yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2008

 

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinaisen yhtiökokokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11. maaliskuuta 2008 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 0,10 euroa ulkona olevaa osaketta kohti eli yhteensä enintään 2.085.364,50 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2008.

Toiminimi

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Digia Oyj ja muuttaa yhtiöjärjestystä vastaavasti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Harri Koponen, Pertti Kyttälä ja Martti Mehtälä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kaikille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta mukaan luettuna hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

 • Valtuutusta voidaan käyttää mm. Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoiminta-kauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi;
 • Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta;
 • Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi;
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja
 • Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antamat valtuutukset ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

 • Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi;
 • Osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta;
 • Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan osana OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä;
 • Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;
 • Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankinta alentaa siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja;
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista; ja
 • Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.

Omien osakkeiden hankinta

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen kokouksessaan 11.3.2008 jatkaa omien osakkeiden hankintaa 13.2.2008 julkistetuin ehdoin yhtiökokouksen antamien valtuuksien mukaisesti. Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 139.377 kappaletta omia osakkeita.