yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2009

 

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10. maaliskuuta 2009 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus voi harkintansa mukaan yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa päättää osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon maksimimäärä on 0,05 euroa osaketta kohti ja että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. Valtuutuksen nojalla jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päätöksessä määrättynä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008 voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Jari Pasanen, Heikki Mäkijärvi, Pertti Kyttälä ja Martti Mehtälä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Martti Mehtälä, Heikki Mäkijärvi
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pertti Kyttälä, Jari Pasanen
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Kari Karvinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kaikille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta mukaan luettuna hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita, vaan kuten aiemmin, erillisen yhtiön ja Sivosen välisen toimisopimuksen mukaista palkkaa 17.000 euroa/kk.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 11.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 10.9.2010 saakka.