yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2010

 

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3. maaliskuuta 2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.3.2010.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka Sivonen. Lisäksi uusiksi jäseniksi valittiin Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Martti Mehtälän. Pekka Sivosen hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tointa koskeva erillinen toimisopimus päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Marjatta Virtanen, Kari Karvinen
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pekka Sivonen, Tommi Uhari
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Kari Karvinen, Robert Ingman.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta.

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten korvausta kohtuullista laskua vastaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu voidaan toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 3.9.2011 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 10.3.2009 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 3.9.2011 saakka.