yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2011

 

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16. maaliskuuta 2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Pekka Sivonen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Martti Mehtälän.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Robert Ingman ja Kari Karvinen

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta.

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten korvausta kohtuullista laskua vastaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka.