Pörssitiedote

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2020

Digia Oyj Pörssitiedote 7.5.2020 klo 8.00

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2020

Liikevaihto kasvoi 15 % ja EBITA-liikevoitto parani 42 %

Tammi–maaliskuu 2020

  • Liikevaihto 36,6 (31,9) miljoonaa euroa, kasvua 14,6 %
  • EBITA-liikevoitto 3,2 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 42,0 %; EBITA-liikevoittomarginaali 8,7 (7,0) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 2,7 (2,0) miljoonaa euroa, kasvua 37,2 %; liikevoittomarginaali (EBIT) 7,5 (6,2) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,08 (0,06) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 13,8 (12,3) %
  • Omavaraisuusaste 46,2 (49,2) %
  • Tulosohjeistus vuodelle 2020 ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos% 1–12/2019
Liikevaihto 36 565 31 897 14,6 % 131 824
EBITA-liikevoitto 3 184 2 242 42,0 % 11 003
- suhteessa liikevaihtoon 8,7 % 7,0 %   8,3 %
Liikevoitto (EBIT) 2 729 1 989 37,2 % 9 648
- suhteessa liikevaihtoon 7,5 % 6,2 %   7,3 %
Katsauskauden tulos 2 187 1 489 46,8 % 7 090
- suhteessa liikevaihtoon 6,0 % 4,7 %   5,4 %
 
Oman pääoman tuotto, % 16,6 % 12,5 % 14,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,8 % 12,3 % 13,5 %
Korolliset nettovelat 20 762 19 630 5,8 % 22 616
Nettovelkaantumisaste, % 39,8 % 41,4 % 42,5 %
Omavaraisuusaste, % 46,2 % 49,2 % 47,2 %
 
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 260 1 114 13,1 % 1 266
Henkilöstö keskimäärin 1 260 1 114 13,1 % 1 186
Oma pääoma 52 155 47 453 9,9 % 53 190
Taseen loppusumma 115 131 97 809 17,7 % 114 116
Tulos/osake, euroa  0,08 0,06 47,0 % 0,27
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Ensimmäinen vuosineljännes sujui Digialla koronaepidemiasta huolimatta suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta ja oli 36,6 miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomme nousi 3,2 miljoonaan euroon, missä on kasvua 42 prosenttia. Kaikkien palvelualueidemme liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on mielestäni hyvä osoitus siitä, että laaja tarjoamamme vastaa hyvin markkinan kysyntään sekä siitä, että organisaatiomme on suorituskykyinen myös muuttuvissa oloissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana veimme tuotantoon monia asiakkaillemme liiketoimintakriittisiä toteutuksia. Esimerkiksi Oy Woikoski Ab otti käyttöönsä toimittamamme laajan Microsoft Azure -pilveen toteutetun liiketoimintaratkaisun, joka koostuu Microsoft D365 -toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmistä, raportointi- ja analytiikkaratkaisuista, Magento-teknologialla toteutetusta asiakasportaalista, IoT-ratkaisusta sekä Digia Iiris -valvontaratkaisusta. Tämä on hyvä esimerkki Digian laajasta kokonaistarjonnasta. Uusien projektien ja palvelusopimusten myynti kehittyi hyvin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Jatkuvien palveluiden ja ylläpidon osuus liikevaihdosta on kasvanut tasaisesti ja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 65 prosenttia liikevaihdosta, mitä pidän hyvänä tasona. Projektiliiketoiminnan osuus oli vastaavasti noin 35 prosenttia.

Koronaepidemian vuoksi otimme jo maaliskuun alussa käyttöön kattavat varautumisjärjestelyt, jotta pystyimme takaamaan henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden, toimintamme jatkuvuuden ja palveluidemme tuottamisen häiriöttömästi. Suurin osa henkilöstöstämme työskentelee etäyhteyksien kautta ja palvelumme ovat olleet toiminnassa katkotta. Siirtyminen poikkeusolosuhteisiin sujui mutkattomasti ja työskentelyolosuhteiden muutoksesta huolimatta toimimme kuten normaalisti. Koronaepidemian varautumisjärjestelyjä ja tarvittavien toimenpiteiden toteutusta johtaa Digian turvallisuusorganisaatio turvallisuusjohtajan (CSO) ohjauksessa. Tämä organisaatio toimii myös normaalioloissa ennakoiden ja reagoiden poikkeamiin kaikkina aikoina. Olemme tälläkin katsauskaudella pystyneet täyttämään asiakkaidemme liiketoimintaprosessien ylläpitovaatimukset sovittujen palvelutasojen mukaisesti. Tämä on hieno osoitus digialaisten vahvasta ammattitaidosta, asiakaslähtöisestä asenteesta ja kyvystä mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Haluan kiittää tästä hienosta suorituksesta koko henkilöstöämme. Digialaisten määrä katsauskauden lopussa oli 1 260, ja lisäksi työllistimme noin 160 henkilöä alihankkijaverkostostamme.

Digitaaliset ratkaisut ovat yhä kiinteämpi osa asiakkaidemme liiketoiminnan ydintä. Poikkeusoloissa liiketoiminnan jatkuvuus ja ratkaisujen häiriötön toiminta korostuvat entisestään. Onnistuimme katsauskaudella laajentamaan palvelu- ja ylläpitoliiketoimintaamme palvelun piirissä olevien asiakkaiden uusille teknologia-alustoille. Saimme lisäksi uusia asiakkaita, joiden valvonta- ja hallintatarpeet ovat lisääntyneet. Katsauskauden loppupuolella tämä kehitys kiihtyi, kun monien asiakkaiden liiketoimintaprosessit muuttuivat poikkeusoloissa ympärivuorokautisiksi. Sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaiden tapahtumamäärissä ja kapasiteettien käyttöasteissa on ollut huomattavia kasvulukuja.  

Julkistimme helmikuussa Digian uuden strategian kaudelle 2020–2022. ”Next Level” -strategian ytimessä on digitaalisen liiketoiminnan jatkuva muutos. Mahdollistamme asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan viemisen seuraavalle tasolle, hallittuna kokonaisuutena. Tärkeä kulmakivi strategian toteutuksessa on älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen niin palveluissa kuin liiketoimintaprosesseissa. Datan hyödyntäminen on kilpailuedun lähde jo tänään ja jatkossa datan merkitys korostuu entisestään. Palvelutarjontamme ydin on älykäs ja toimiva kokonaisuus, joka kattaa digitaaliset palvelut, liiketoimintajärjestelmät, integraatiot ja analytiikan. Huolehdimme ratkaisujen elinkaaresta kehityksestä ylläpitoon. Panostamme myös itse datan ja analytiikan mahdollisuuksiin omassa toiminnassamme. Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa Digia Iiris -valvontaratkaisun ennakointiominaisuuksien kehittämistä. Näin varmistamme asiakkaidemme järjestelmien toimintavarmuutta nykyistäkin paremmin, sekä samalla tehostamme omaa toimintaamme. Tavoitteenamme on tuoda jatkuvasti uusia älykkäämpiä ominaisuuksia ja ratkaisuja palvelutarjoamaamme.

Koronaepävarmuus vaikuttaa myös Digian liiketoimintaan, mutta vaikutuksen suuruutta on toistaiseksi vaikea arvioida. Odotamme myös Digiassa koronakriisin johtavan taloudelliseen taantumaan, jonka vaikutukset Digian liiketoiminnassa näkyvät todennäköisesti voimakkaammin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Ensimmäiselle vuosineljännekselle alaskirjasimme 316 tuhannen euron saatavamme asiakkaan ilmoitettua saneeraushakemuksen jättämisestä. Olemme myös lisänneet projektivarauksia, koska epidemia vaikuttaa joidenkin asiakasyritystemme toimialoihin hyvinkin voimakkaasti. Koronan aiheuttama epävarmuus tuo lisäriskiä myös uusmyyntiin. Toisaalta näen, että Digian laaja tarjoama sekä jatkuvien palveluiden ja ylläpidon suuri osuus osittain pehmentävät mahdollisia vaikutuksia. Alkuvuoden systemaattinen kustannustietoinen toiminta sekä poikkeustilan rajoitukset ovat laskeneet kustannustasoa matka-, kokous- ja markkinointikulujen osalta. Toisaalta olemme myös investoineet jatkuvuuden turvaamiseen. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Kuluvan vuoden liikevaihto- ja tulosnäkymiin liittyy selvästi tavallista enemmän epävarmuutta, mutta tämänhetkisten tietojen perusteella meillä ei ole perusteita muuttaa tilinpäätöstiedotteessa antamaamme tulosohjeistusta. Arvioimme edelleen, että vuonna 2020 liikevaihtomme kasvaa ja liikevoittomme ennen liikearvopoistoja paranee verrattuna vuoteen 2019.

Digitalisaatiokehitys ei pysähdy, mutta se muuttaa muotoaan. Haluamme auttaa asiakkaamme digitaalisen liiketoiminnan seuraavalle tasolle. Tulevaisuus on datan ja ihmisten yhteistyötä. Me digialaiset uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”

MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti alkuvuonna 2020 tytäryhtiöiden sulauttamisprosessin, jossa Mirosys Oy sulautettiin Mavisystems Oy:hyn ja tämän jälkeen Mavisystems Oy sulautettiin Digia Finland Oy:öön. Sulauttamiset astuivat voimaan 29.2.2020.

Katsauskauden lopussa Digia-konserniin kuuluu emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy ja Digia Sweden AB.

STRATEGIA KAUDELLE 2020–2022

Digia julkisti 7.2.2020 uuden ”Next Level” -strategiansa kaudelle 2020–2022. Digia tavoittelee strategiakaudella yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Tulosohjeistus vuodelle 2020 on ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 7.5.2020 klo 11.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 7.5.2020 klo 11.00 alkaen.
 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

digia.com

Digia-liiketoimintakatsaus-Q1-2020 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*