Pörssitiedote

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2019

Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 7.2.2020 klo 8.00

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2019

Kasvuvuoden vahva päätös: Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 20,8 % ja liikevoitto parani 111,4 %

Loka-joulukuu 2019

 • Liikevaihto 37,7 (31,2) miljoonaa euroa, kasvua 20,8 %
 • EBITA-liikevoitto 3,5 (1,7) miljoonaa euroa; kasvua 108,6 %, EBITA-liikevoittomarginaali 9,2 (5,3) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 3,0 (1,4) miljoonaa euroa; kasvua 111,4 %, liikevoittomarginaali 8,0 (4,6) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,08 (0,04) euroa

Tammi-joulukuu 2019

 • Liikevaihto 131,8 (112,1) miljoonaa euroa, kasvua 17,6 %
 • EBITA-liikevoitto 11,0 (7,3) miljoonaa euroa; kasvua 51,1 %, EBITA-liikevoittomarginaali 8,3 (6,5) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 9,6 (6,5) miljoonaa euroa; kasvua 48,6 %, liikevoittomarginaali 7,3 (5,8) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,27 (0,18) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 13,5 (10,6) %
 • Omavaraisuusaste 47,2 (54,9) %
 • Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,10 euroa osakkeelta (0,07 euroa osakkeelta vuonna 2018)
 • Tulosohjeistus vuodelle 2020: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Digia raportoi jatkossa liikevoiton (EBIT) ohella EBITA-liikevoiton, joka on liikevoitto ennen yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen liittyviä poistoja. Digian kannattavuuteen liittyvä taloudellinen tavoite- ja tulosohjeistus perustuvat jatkossa EBITA-liikevoittoon.

Digian uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022

Digia tavoittelee strategiakaudella 2020–2022 yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

Digian uusi strategia kaudelle 2020–2022, Next Level, on yhtiön kasvumatkan seuraava looginen askel. Strategiassa painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. Lisätietoja 7.2.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 10–12/ 2019 10–12/ 2018 Muutos % 1–12/ 2019 1–12/ 2018 Muutos %
Liikevaihto 37 680 31 181 20,8 % 131 824 112 122 17,6 %
EBITA-liikevoitto 3 469 1 663 108,6 % 11 003 7 283 51,1 %
- suhteessa liikevaihtoon 9,2 % 5,3 %   8,3 % 6,5 %  
Liikevoitto (EBIT) 3 001 1 419 111,4 % 9 648 6 494 48,6 %
- suhteessa liikevaihtoon 8,0 % 4,6 %   7,3 % 5,8 %  
Tilikauden tulos 2 236 1 157 93,3 % 7 090 4 704 50,7 %
- suhteessa liikevaihtoon 5,9 % 3,7 %   5,4 % 4,2 %  
             
Oman pääoman tuotto %       14,0 % 10,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto %       13,5 % 10,6 %  
Liiketoiminnan rahavirta       12 294  3 602  
Korolliset nettovelat       22 616 12 707 78,0 %
Nettovelkaantumisaste %       42,5 % 26,6 %  
Omavaraisuusaste %       47,2 % 54,9 %  
             
Henkilöstön määrä kauden lopussa       1 266 1 091 16,0 %
Henkilöstö keskimäärin 1 270 1 090 16,5 % 1 186 1 069 11,0 %
Oma pääoma       53 190 47 782 11,3 %
Taseen loppusumma       114 116 88 104 29,5 %
Tulos/osake  0,08 0,04 94,0 % 0,27 0,18 51,3 %

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistetulla menetelmällä siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa, ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 9,2 miljoonaa euroa 31.12.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta tilikauden liikevoittoon tai tulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Olen tyytyväinen Digian suorituskyvyn parannukseen ja kannattavaan kasvuun tilikaudella 2019. Tavoitteidemme mukaisesti Digian liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kasvu oli vahvaa myös koko vuonna 2019. Samanaikaisesti liikevoittomme ja liikevoittomarginaalimme paranivat selvästi sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko tilikaudella 2019. Tulokset osoittavat, että olemme strategiamme toteutuksessa oikealla tiellä.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme nousi lähes 38 miljoonaan euroon, kasvua 21 prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden liikevaihtomme oli noin 132 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17,6 prosenttia edellisvuodesta. Orgaaninen kasvu oli viimeisellä vuosineljänneksellä 8,6 prosenttia ja koko tilikaudella 8,4 prosenttia. Liikevaihtoamme kasvattivat myös Accountor Enterprise Solution Oy:n ja Starcut Oy:n hankinnat.

Sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta että projektiliiketoiminta kasvoivat hyvin. Palveluiden ja ylläpidon osuus koko vuoden liikevaihdosta oli noin 62 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 38 prosenttia. 

Liikevaihdon kasvun lisäksi olen tyytyväinen liikevoittomme kehitykseen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 3,0 (1,4) miljoonaa euroa ja koko vuoden liikevoitto 9,7 (6,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli viimeisellä neljänneksellä 8,0 (4,6) prosenttia ja koko tilikaudella 7,3 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Vahvan tuloskehityksen taustalla on ennen kaikkea toimintojemme pitkäjänteinen ja järjestelmällinen kehittäminen. Odotan liikevoittomme kehittyvän myönteisesti myös vuonna 2020.

Digian kokonaistarjoama on näyttänyt toimivuutensa, sillä kaikki viisi palvelualuettamme kasvattivat liikevaihtoaan sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että vuositasolla. Erityisen vahvaa kasvu oli Microsoft-liiketoimintajärjestelmien, integraatioiden ja ohjelmointirajapintapalveluiden (API:t) sekä analytiikan alueilla. Kysynnässä näkyi myös pilvi-integraatioihin ja API-hallintaan liittyvien ratkaisujen sekä analytiikkaliiketoimintaan kuuluvien tiedolla johtamisen, ja tietovarastoihin liittyvän osaamisen lisääntynyt tarve. Datan älykäs hyödyntäminen liiketoiminnassa on edelleen vahvistuva trendi ja Digialle keskeinen menestystekijä.

Digitaalisista ratkaisuista on tullut viime vuosina yhä kriittisempi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa. Selkeä osoitus tästä on asiakkaidemme kasvava tarve liiketoimintaprosessien ympärivuorokautiselle (24/7) valvonnalle. Esimerkiksi valvonnan palvelukokonaisuuteemme kuuluvan Digia Iiriksen asiakasmäärä kaksinkertaistui vuoden 2019 aikana, samalla kun valvottavien mittapisteiden määrä kasvoi merkittävästi. Digia Iiris laajentaa valvonnan koskemaan teknisen toimivuuden lisäksi myös asiakaskokemukseen liittyvä prosesseja. Hyödynnämme Digia Iiriksessä sekä kaupallisia teknologioita että omaa tuotekehitystä. Ratkaisua hyödyntää muun muassa HSL, jolle Digia Iiris tarjoaa tilannekuvan ja näkyvyyden valvonnan kohteena oleviin järjestelmiin sisältäen 24/7-häiriöhallinnan.

Asiakaskokemuksen merkitys on ollut ratkaiseva myös muun muassa Stockmannille toimittamassamme kanta-asiakassovelluksessa, Holiday Clubin ja Etran verkkokaupoissa ja Suomen suosituimpiin kuuluvassa Helsingin Seudun Liikenteen HSL-sovelluksessa.

Toimintamme perusta on ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Digialaisten määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 175:llä ja oli keskimäärin 1 186. Vuoden aikana teimme yhdessä henkilöstön ja Digian kasvua tukevat uudet kulttuuriperiaatteemme: oppiminen, jakaminen, ammattitaito ja rohkeus.

Digian vahvuus on laaja-alainen ja syvä teknologiaosaaminen yhdistettynä kannustavaan ja kehittyvään työkulttuuriin. Tilikauden aikana jatkoimme kulttuurimme ja vahvan asiantuntijuutemme kehittämistä monimuotoisesti koulutusohjelmin sekä työnkiertomahdollisuuksia ja erilaisia tiedon jakamisen tapoja tukemalla. Jatkoimme myös erinomaista palautetta saanutta Vaikuttava Esimies -johtamisohjelmaamme. On ilo todeta, että yhteistyömme sujuvuutta mittaavan pulssitutkimuksen tulos oli nyt kaikkien aikojen korkein.

Me digialaiset uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Tulosohjeistus vuodelle 2020: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 7.2.2020 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 12:15 alkaen osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-h219-722020-kello-1215-alkaen.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 7.2.2020 klo 11.00 alkaen.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2019 julkaistaan 21.2.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2019 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

digia.com

Digian tilinpäätöstiedote 2019 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*