Skip to content

API-talouden läpimurto lähenee

Kun digitaalisen disruption hyökyaalto uhkaa, yrityksiltä vaaditaan kykyä uudistua. API-rajapinnat mahdollistavat tiedon jakamisen ja yhteistyön uudenlaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä.

Uuden digitaalisen ajan onnistujia yhdistävät teknologian tuominen lähelle liiketoimintaa tai sen ytimeen, avoimuus, verkostomaisuus, asiakaskeskeisyys ja käyttäjän näkökulmasta usein myös aika- ja paikkariippumattomuus. Yksi menestyjiä yhdistävä salaisuus löytyy konepellin alta: rajapintojen avaaminen ja API-kyvykkyyden kehittäminen.

API-rajapintojen liiketoimintamahdollisuuksia voi havainnollistaa neljän kypsyystason avulla, joista jokaisella saavutetaan erilaisia liiketoimintaetuja. Vastaavasti mitä korkeammalla liikutaan, sitä enemmän kilpailuetujen saavuttaminen vaatii organisaatiolta paitsi teknologista, myös strategista kyvykkyyttä.

API-rajapintoja voidaan hyödyntää:

  1. Organisaation sisäisesti omien prosessien tehostamisessa ja omien digitaalisten palveluiden kehittämisessä
  2. Avaamalla rajapinnat ulkopuoliselle kehittäjäyhteisölle uusien palveluiden kehittämiseksi
  3. Muodostamalla rajapintojen ympärille kokonaisia liiketoiminnan ekosysteemejä
  4. Monetisoimalla rajapinnoista kertyvää dataa

API-talouden hyöty perustuu siihen, että yritykset jakavat tietoa kumppaniverkostoilleen hallitusti rajapintojen kautta. Uutta arvoa muodostuu, kun liiketoimintaa kehitetään verkostomaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken rajapintojen tarjoaman tiedon ympärille.

API-talouden uudet liiketoimintamallit eroavat siis merkittävästi perinteisistä sekä ekosysteemiulottuvuuden että teknologian keskeisen roolin takia. Käytännössä API-rajapinnat ovat usein liiketoiminnan digitalisoimisen perusedellytys.

API:t ja avoimuus strategian ytimeen

Avoimien rajapintojen mahdollisuuksia on viime vuosina alettu hyödyntää organisaatioissa kiihtyvällä tahdilla. API-talouden läpimurto on kuitenkin monella toimialalla vielä edessäpäin.

Suuret globaalit alustatalouden toimijat sekä useat pienet yritykset toimivat jo lähtökohtaisesti API-ystävällisesti. Sen sijaan monissa vakiintuneissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä muutosvauhti on hitaampi, vaikka juuri nämä yritykset hyötyisivät API-kyvykkyydestä kaikkein eniten.

Kustannusten ohella muutoksen kynnyskysymykseksi muodostuvat usein organisaatiokulttuuri ja muut organisaation sisäiset esteet. Askelten ottaminen API-talouden suuntaan vaatii ymmärrystä API-rajapintojen ja ylipäätään digitalisaation mahdollisuuksista. Jos teknologiaa ei nähdä strategian keskiössä ja IT-osasto ja liiketoiminta ovat toisistaan irrallaan, ei uuden teknologian mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia välttämättä nähdä. Ekosysteemeissä tapahtuva verkostomainen arvonluonti vaatii organisaatiolta myös avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta.

Digitaalinen disruptio ja toimialojen murros vain kiihtyvät lähivuosina, ja yrityksille kasaantuu yhä enemmän muutospaineita. Murroksen keskellä menestymisessä olennaista on rakentaa liiketoimintastrategia, joka vastaa nykyisen toimintaympäristön lisäksi myös tulevaisuuden muutostarpeisiin. API-kyvykkyyttä ja arvoverkostoja kannattaa kehittää mieluummin etukäteen kuin takamatkalta kirien.

Yksi asia on selvä: vanhaan takertuminen ei auta, kun disruption hyökyaalto pyyhkäisee yli. Rakentamalla rohkeasti API-kyvykkyyksiä surffaat API-talouden aallonharjalla.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi