Skip to content

Dataohjautuvalla valmistuksella valtava potentiaali valmistavassa teollisuudessa


ERP-järjestelmään perustuva dataohjautuva valmistus mahdollistaa parempien päätöksien tekemisen sekä kilpailukyvyn parantamisen valmistavan teollisuuden yrityksissä. Dataohjautuvaa valmistusta hyödyntää kuitenkin vielä varsin harva. Lue blogistamme tuoreen diplomityön tuloksista, millaisia tarpeita valmistavan teollisuuden yrityksillä on ERP-järjestelmälle, ja millaiset valmiudet yrityksillä on hyödyntää dataohjautuvaa valmistusta. Lataamalla koosteemme, voit tutustua konkreettisiin ratkaisuihin, joiden avulla dataohjautuvaa valmistusta voi lähteä toteuttamaan.  

Selvitin diplomityöhöni liittyvässä tutkimuksessani valmistavan teollisuuden yritysten tarpeita ERP-järjestelmälle dataohjautuvaan valmistukseen liittyen. Dataohjautuvassa valmistuksessa päätökset tehdään dataan perustuen, mikä mahdollistaa parempien päätöksien tekemisen sekä kilpailukyvyn parantamisen.  

Luokittelin tarpeet operatiivisen, taktisen ja strategisen tason tarpeisiin, ja jaottelin ne viidelle eri kypsyystasolle: noviisi, aloittelija, oppija, keskitaso sekä asiantuntija (Mittal et al., 2018b). 

Yrityksissä, jotka tunnistettiin kuuluvan alimmalle kypsyystasolle, painottuivat ERP-järjestelmän operatiiviset tarpeet. Nämä yritykset odottavat toiminnanohjauksesta apua erityisesti eri toimintojen automatisointiin ja datan keräämisen suoraviivaistamiseen.  

Taktisia tarpeita tunnistettiin molemmilla, alimman kypsyystason kohdeyrityksissä, ja ne liittyivät muun muassa ERP-järjestelmän tuotannonsuunnittelun tukemiseen sekä data-analytiikan hyödyntämiseen päätöksenteon tukena.  

Strategisia tarpeita tunnistettiin myös kummankin alimman kypsyystason yrityksissä, ja ne liittyivät ERP-järjestelmän kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan tukemiseen sekä kumppanuussuhteiden tukemiseen.

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa tunnistettujen kypsyystasojen perusteella valmistavan teollisuuden yritysten dataohjautuvuus on vielä alhaisella, noviisi- tai aloittelija-tasolla. Yrityksille on vielä tavallista esimerkiksi se, että yksittäisien liiketoimintojen dataa säilytetään omissa tietokannoissa, jolloin yrityksen data on hajaantunut eri järjestelmiin.  

Tämä näkyy arjessa niin, että yritykseen syntyy informaatiosiiloja, jossa yrityksen data ei ole kaikkien käytettävissä. Tällöin päätöksenteon tukena hyödynnetään toisistaan riippumattomia, manuaalisesti hallittavia laskentataulukkoja, jotka eivät tue dataohjautuvaa valmistusta.  

Dataohjautuvalla valmistuksella on kuitenkin valtava potentiaali valmistavan teollisuuden yrityksissä. Lue diplomityöhöni perustuvasta koosteesta lisää dataohjautuvan valmistuksen mahdollisuuksista ja keinoista. Esittelemme myös konkreettisia ratkaisuja eri osa-alueiden dataohjautuvan valmistuksen toteuttamiseen.  

Tilaa Dataohjautuvan valmistuksen edellytykset ja hyödyt valmistavassa teollisuudessa -kooste alla olevalla lomakkeella:


 

 

 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi