Skip to content
ERP

Talousjohtajalla tukalat paikat – toimintaa tulisi tehostaa ja kasvua pitäisi rakentaa, auttaisiko moderni ERP?


Talousjohtajan työnkuva on laajentunut kassavirran ja tuloslaskelman seurannasta kasvun rakentajaksi. Samalla ERPit ovat muuttuneet raportointityökaluista liiketoiminnan tarpeiden mukaan skaalautuviksi kasvun mahdollistajiksi.

Digian Riku Martikainen ja Ilari Pänkäläinen listasivat näkemyksensä talousjohtajien esiin nostamista haasteista ja kansainvälisten liiketoiminta-alustojen (ERPit, kuten Microsoftin Dynamics 365 ja Oracle Netsuite) tarjoamista ratkaisuista: 

1. Kasvun hallinta

Keskisuuressa yrityksessä talousjohtajan on kyettävä hallitsemaan kasvua ja varmistamaan, että taloushallinnon järjestelmät ja prosessit skaalautuvat kasvun mukana. Tämä vaatii kokonaisvaltaista näkymää yrityksen tilanteeseen, jotta panostukset osataan käyttää oikeisiin kohteisiin.

 • Tilannekuva yrityksen toimintaan: ERP tarjoaa talousjohtajalle reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen näkymän organisaation operatiivisiin- ja taloustietoihin, kuten kassavirtaan, kirjanpitoon, budjetointiin ja ennustamiseen, kustannuksiin, myyntiin ja ostoihin - yli organisaatiorajojen.

 • Tuki monipuolisille palvelumalleille: Perinteiset ERP-järjestelmät mahdollistavat kertatilaukset ja yksinkertaiset sopimuslaskut. Modernit ERP:t tukevat näiden lisäksi esimerkiksi käyttäjämäärään ja eri pituisiin sopimuksiin perustuvia monipuolisia laskutusmalleja, joka mahdollistavat kokonaan uusien palvelumallien tarjoamisen asiakkaille. 

2. Laajentuminen ja kansainvälistyminen

Moni kasvuyritys pyrkii laajentumaan uusille markkinoille tai kansainvälistymään. Talousjohtajan on johdettava kansainvälisiä talousasioita, kuten valuuttariskejä, verotusta ja kansainvälistä kirjanpitoa. Lisäksi hänellä on oltava tietoa paikallisista liiketoimintakäytännöistä ja sääntelyvaatimuksista.

 • Vähennä globaalin taloushallinnon monimutkaisuutta ja riskejä: Moderni ERP tarjoaa standardit ja konfiguroitavat työkalut maakohtaiseen viranomaisraportointiin, sähköiseen laskutukseen ja maksuliikenteeseen sekä valuuttojen joustavaan hallintaan.

 • Helppo laajentuminen: Modernit ERPit ovat joustavia ja skaalautuvia järjestelmiä, jotka kasvavat organisaation mukana. Tämä mahdollistaa organisaation muutosten (kuten uudet maat, yritykset, toimipaikat ja organisaatiomuutokset) ja laajentumisen hallinnan ilman suuria järjestelmäprojekteja.

3. Raportointi ja analytiikka

Talousjohtaja vastaa yrityksen talousraportoinnista ja ennustamisesta, usein yhdessä liiketoimintojen kanssa. Hänen on kyettävä tuottamaan tarkkoja ja luotettavia talousraportteja, jotta liiketoiminta voi tehdä päätöksiä ajantasaiseen tietoon perustuen.

 • Tehokas suunnittelu ja ennustaminen: Modernit ERP:t tarjoavat työkaluja ja toiminnallisuuksia, joiden avulla yritykset voivat suunnitella tulevaa liiketoimintaansa ja ennustaa taloudellista suorituskykyään. Ne mahdollistavat budjettien ja ennusteiden luomisen, skenaarioiden mallintamisen ja simuloinnin, jotta yritykset voivat arvioida eri vaihtoehtoja ja tehdä parempia päätöksiä.

 • Raportointi ja analytiikka: Moderni ERP tarjoaa kattavat raportointi- ja analytiikkatyökalut. Nämä ovat esimerkiksi talouden näkymiä ja raportteja sekä ennusteita päivittäisen operatiivisen työn ja johtamisen tueksi. Talousjohtaja voi luoda räätälöityjä raportteja, tarkastella avainmittareita ja suorittaa syvällistä analyysiä organisaation taloustiedoista. ERP:t automatisoivat budjetointi- ja raportointiprosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon keräämisen ja yhdistämisen eri järjestelmistä, mikä tehostaa tiedonhallintaa ja parantaa tiedon luotettavuutta.

 • Kustannustenhallinta: Moderni ERP auttaa talousjohtajaa hallitsemaan kustannuksia tarkemmin ja tehokkaammin. Budjetointi- ja ennustamistyökalut auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan kustannuksia, ja reaaliaikainen tieto auttaa tunnistamaan mahdollisia säästömahdollisuuksia. 

4. Rahoituksen hallinta

Kasvuyrityksillä voi olla erityisiä rahoitushaasteita, kuten pääomatarpeiden hallinta, velanhoito ja mahdolliset yritysostot. Talousjohtajan on kyettävä kehittämään ja toteuttamaan rahoitussuunnitelmia, neuvottelemaan pankkien kanssa ja varmistamaan, että yrityksen rahoitusrakenne on kestävä.

 • Luettava talousdata: Moderni ERP tarjoaa luotettavat talousluvut yli organisaatiorajojen.

 • Investointilaskelmat ja kassavirtaennustaminen: Moderni ERP auttaa myös isojen investointien sekä projektien hallinnassa ja seurannassa. Nämä voidaan johtaa osaksi kassavirtaennusteita, jossa voidaan hyödyntää myös tekoälypohjaisia ennusteita.

5. Verotus ja sääntely

Keskinen yritys voi joutua noudattamaan monimutkaisia verolakeja ja sääntelyvaatimuksia. Talousjohtajan on oltava perillä sovellettavista vero- ja sääntelykysymyksistä sekä varmistettava, että yritys toimii niihin liittyvien vaatimusten mukaisesti.

 • Compliance ja riskienhallinta: ERP auttaa varmistamaan, että organisaatio noudattaa lakien ja määräysten vaatimuksia. Järjestelmässä on sisäänrakennettuja valvontamekanismeja, jotka auttavat ehkäisemään petoksia ja tietoturvaloukkauksia.

6. Liiketoimintaprosessien tehostaminen

Talousjohtaja on usein vastuussa taloushallinnon prosessien tehokkuudesta ja automatisoinnista. Hänellä voi olla haasteita prosessien virtaviivaistamisessa ja kehittämisessä sekä talousjärjestelmien integroinnissa muihin liiketoimintaprosesseihin. Myös kauden katkot koetaan usein hyvin työllistävinä ja liian pitkäkestoisina toimenpiteinä. Liiketoiminnan koolla on perinteisesti ollut myös suora korrelaatio talousorganisaation työntekijämäärään. Uusilla ratkaisuilla voidaan suoraan automatisoida toistuvia ja suurivolyymisia työtehtäviä ja vähentää tätä korrelaatiota.

 • Automatisoidut prosessit: ERP automatisoi monia taloushallinnon prosesseja, kuten laskutusta, maksujen käsittelyä ja kirjanpitoa sekä kuun vaihteen tehtäviä. Tämä vähentää manuaalista työtä ja parantaa tehokkuutta. Ratkaisuiden avulla voidaan muodostaa erilaisia hälytyksiä ja ilmoituksia, mahdollistaa erilaiset itsepalveluskenaariot tai automatisoida kokonaan joku toistuva liiketoimintaprosessi. Ratkaisuissa on nykyään hyvät työkalut myös talouden organisaation tehtävien seurantaan. Tämän lisäksi teknologinen kyvykkyys mahdollistaa myös kauden katkoihin liittyvien läpimenoaikojen lyhentämisen sekä lisää tarvittaessa läpinäkyvyyttä taloustiimin sisällä ja mahdollisten ulkoisten toimijoiden välillä.

 • Prosessien ja toimenkuvien kehittäminen: Modernit ERP-ratkaisut lisäävät myös läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta yli organisaatio- tai yhtiörajojen. Tämä mahdollistaa, että toimintoja ja niihin liittyviä vastuita voidaan keskittää ja toimenpiteitä voidaan ajaa keskitetysti yli yhtiöiden. Ratkaisut tukevat erinomaisesti perinteistä palvelukeskusajattelua.

7. Tekoäly

Tekoälyn avulla voidaan parantaa tuottavuutta sekä työntekijäkokemusta myös talouteen liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa työntekijät tulevat tekemään töitä yhdessä tekoälyn ja tekoälyavustajien kanssa.

 • Liiketoiminnan ennustaminen ja päätöksenteko: Tekoälyä voidaan hyödyntää liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Tekoäly pystyy auttamaan päätöksenteossa tunnistamalla trendejä, ennustamalla kysyntää sekä optimoimalla resurssien käyttöä.

 • Automaatio ja skaalautuvuus: Tekoälyyn perustuva automaatio mahdollistaa monien manuaalisten ja toistuvien tehtävien automatisoinnin, mikä parantaa tehokkuutta, vapauttaa henkilöstöä arvokkaampiin tehtäviin ja mahdollistaa skaalautuvuuden kasvavassa liiketoiminnassa.

Yhteenvetona voi sanoa, että kasvuyrityksen talousjohtajan keskeisimmät haasteet liittyvät kykyyn kertoa mahdollisimman luotettava reaaliaikainen tilannekuva sekä toimintojen helppoon mukautettavuuteen. Kokemuksemme mukaan modernilla liiketoiminta-alustalla pystytään vastaamaan tähän tarpeeseen.

Meillä Digialla on valtavasti kokemusta toiminnanohjausratkaisujen toimittamisesta asiakkaillemme, olemme toteuttaneet jo yli 400 ERP-hanketta. Ratkaisumme skaalautuvat sekä pienille, 15 miljoonan euron liikevaihdon yrityksille, että isoille, jopa satojen miljoonien liikevaihdon yrityksille, ja isoille julkishallinnon organisaatioille.

Meiltä löytyy valmiita toimialakohtaisia ratkaisuja, itse kehittämiämme ratkaisuja ja isojen kansainvälisten kumppanien ratkaisualustoja. Valitsemme näistä aina asiakaskohtaisesti parhaiten sopivan ratkaisun, jonka käyttöönoton toteutamme asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Lue lisää ratkaisuistamme

 

Tämän blogin sisällön tuottivat Digian asiantuntijat:

Ilari Pänkäläinen_Digia

 

Ilari Pänkäläinen, Director, MS D365 Unified Operations  
Riku-Martikainen_Digia

 

Riku Martikainen, Director, NetSuite Solutions

Haluatko lukea aiheesta lisää?
Lataa Älykäs toiminnanohjaus-trendiopas:

Lataa opas > 

1359x962_trendiopas_ERP_kansi

 

 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi