Skip to content

Digia Envision ERP – Vihreämpää huomista suomalaisittain

ERP-järjestelmä on keskeinen osa yritysten liiketoiminnan prosesseja ja siksi myös tärkeä datalähde hiilijalanjäljen selvittämiseksi. Digia Envision sai keväällä 2024 päivityksen, jonka myötä se sisältää toiminnallisuudet ilmastovaikutusten arvion laskentaan ja esittämiseen. Työ toteutettiin digialaisten, asiakkaiden ja asiantuntijakumppanin yhteistyönä.

Digia Envisionin kehittämisessä korostuvat kaksi väriä: vihreä ja sininen. Kaksi vuotta sitten lanseeratun tuoteuudistuksen yhteydessä järjestelmän nimi uudistui EnVISIoniksi. Nimivalinnassa yhtenä perusteena oli, että nimestä löytyivät alut molempiin näihin tärkeisiin väritunnisteisiin (VI = vihreä ja SI = sininen). Koemme nämä tärkeäksi ERP-järjestelmämme kehittämisessä. Teemme työtä kohti kestävämpää tulevaisuutta, asiakkuuksiemme vastuullisuustarpeita tukien, toimien vastuullisesti, vihreitä arvoja kunnioittaen. Digia Envision on kotimainen, sinivalkoinen, avainlipputuote. Toimimme lähellä asiakkaitamme, tuotteen kehittyessä asiakkaidemme tarpeita kuunnellen.

Reilut kaksi vuotta sitten aloitimme yhteistyössä asiakasryhmän kanssa kehityshankkeen työnimellä ”Envision CO2”. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten toiminnanohjausjärjestelmä voisi auttaa asiakkuuksiamme kehittyvän hiilijalanjäljenseurannan ja vastuullisuuslainsäädännön vaatimusten täyttämisessä. Tavoitteena oli vähentää käsin tehtävää työtä ja tehostaa asiakkaan toimintaa aiheeseen liittyen. Pohjalla oli vahva uskomus, että ERP-järjestelmät ovat tärkeitä työkaluja yritysten vastuullisuusraportoinnissa ja -kehityksessä. Monikanavaisena liiketoiminta-alustana Digia Envision on jo muutenkin keskeinen osa asiakasyritystemme liiketoiminnan prosesseja ja ohjausta. Yhtä lailla hiilijalanjäljenlaskenta on osa näitä samoja prosesseja ja sitä kautta on mahdollista ohjata vihreämmän arjen muutostarpeita osana niin myynnin, varaston, valmistuksen kuin talousohjauksenkin prosesseja. Ilmastovaikutusten arviointi tulee olemaan tärkeä kaupallinen elementti hinnan lisäksi erityisesti myynnissä ja hankinnassa. Näiden tekijöiden pohjalta aiheeseen oli helppo tarttua.

Nyt reilut 2 vuotta myöhemmin voimme ylpeänä todeta, että yhteisen kehitystyön hedelmät ovat jalostuneet konkretiaksi ja Digia Envision on ERP:nä edelläkävijä kehitettyjen toiminnallisuuksien osalta. Helmikuussa 2024 julkaistu Digia Envision 2.0 pitää sisällään toiminnallisuudet ilmastovaikutusten arvion laskentaan ja esittämiseen. Toteutuksessa korostuvat tuotekehityksemme useat keskeiset teemat: Asiakasyhteistyö, datan hyödyntäminen arjen työn ohjaajana, monikanavaisuus muun muassa integraatio- tai analytiikkaratkaisuin ja erityisesti järjestelmän rooli ERP-käyttäjän työpäivää ohjaavana välineenä. 

Asiakkaat mukana kehitysprojektista jo alusta alkaen

Digialla kehitysprojektia oli vetämässä tuotepäällikkö Kimmo Snellman. Ensimmäinen impulssi kehitystarpeelle Kimmon mukaan tuli syksyllä 2021 asiakkaaltamme. Aihe oli todella laaja, joten Digialla tehdyn esiselvitysprojektin kautta haettiin tarkempaa visiota ERP:n kehityshankkeeseen. Tukea esiselvitykseen saatiin Digian sisältä omasta vastuullisuuskehitysryhmästä sekä ulkoisilta vastuullisuuden asiantuntijoilta. Esiselvityksen tarkennetun vision pohjalta mukaan otettiin Envision-asiakasnäkemystä. Työstettyä visiota alettiin asiakasryhmän työpajojen muodossa määrittelemään tarkemmiksi yksityiskohdiksi sisällön osalta.

Asiakastyöryhmien lopputuloksen voi tiivistää seuraavasti: Yritykset tarvitsevat hiilijalanjälkilaskelmat (CO2) sekä tuote- että yritystasolla. Laskelmien tulee olla GHG-protokollan mukaisia, luotettavia, vertailtavia, automaattisia, läpinäkyviä ja helposti tuotettavissa. Asiakasyhteistyötä ei unohdettu toteutusvaiheessakaan. Etenemisen kuluessa varmennettiin niin isomman asiakasryhmän kuin välillä kahdenkeskistenkin keskusteluiden ja demoiluiden kautta, että kehityssuunta on oikea ja toteutus on varmasti asiakastarpeiden mukainen. Digia Envisionin toteuttavan CO2-projektiryhmän osalta Kimmo nostaa esiin innostuneisuuden uuteen aiheeseen tarttumiseen. Digian arvojen mukaisesti hypättiin rohkeasti uuteen tuntemattomaan Senior Trainee-hengessä. Toteutuksessa on hyödynnetty niin uusia kuin entuudestaan tuttujakin teknologioita parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Toteutuksen valmistumisen jälkeenkin kiirettä aiheen ympärillä on riittänyt. Valmistunutta toteutusta on esitelty niin uusille kuin nykyasiakkuuksillekin. Projektin jälkeenkin on ilo havaita, että aihe kiinnostaa asiakaskunnassamme, Kimmo summaa tämänhetkisen fiiliksen.

Asiantuntijan tuki olennaisten asioiden tunnistamisessa on tarpeen

Jo esiselvitysvaiheessa tuli selkeästi esille, että hiilijalanjäljenlaskennan ja vastuullisuuden asiantuntemukseen tarvitaan aihetta tarkemmin osaavan kumppanin tukea. Yhteistyö alkoi 2021 lopulla Positive Impactin kanssa. Kumppanuus jatkuu edelleen Sitowisen kanssa, johon Positive Impact liittyi vuoden 2023 lopulla. Projektilla tärkeässä asiantuntijaroolissa toimi Sitowisen johtava asiantuntija Outi Ugas, jolta minulla oli ilo tiedustella kommentteja yhteiseen kehityshankkeeseemme liittyen. Outin ensimmäiset muistikuvat projektiin liittyen vievät 2021 vuoden lopulle, jolloin GHG-protokollan kannalta tutkittiin, mitä laskenta on ja käännettiin aihetta ERP:n malliin. Projektin asiakastyöpajoja Outi muisteli lämmöllä. Käyttötilanteiden tutkiminen ja käyttötapausten määrittely yhdessä asiakkaiden kanssa alkoi viedä aihetta kohti konkretiaa. Kun tiedetään käyttötapaukset, tarvittavat raportit ja mitä raporteilla halutaan seurata, luokitusten ja määrityksien tekeminen on helpompaa. Outi muistuttaakin käyttötapausmäärittelyiden merkityksestä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hiilijalanjäljenlaskenta ei matematiikaltaan ole monimutkaista, mutta käsitetaso aiheen ympärillä on haastavampaa. Tässä kohtaa asiantuntijan tukitarve olennaisten asioiden tunnistamisessa on tarpeen. Yhdessä oppimista Outi myös korostaa. Hiilijalanjäljenlaskennan asiantuntija ei tule yksin kertomaan miten asia tulee olemaan vaan yhdessä opitaan. Täydellisen tarkka hiilijalanjäljenlaskenta ei tule olemaan ikinä, mutta matka on saatu hyvin käyntiin. Digia Envision ERP:n hiilijalanjälkiratkaisusta Outi toteaa, että ERP on juuri oikea paikka hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisuiden ohjaamiseen, sillä ilmastotieto saadaan näin luontevaksi osaksi päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. ERP-datalla hallitaan muutenkin yritysten reaaliaikaista kuvaa tilanteesta, tehdään päätöksiä dataan pohjautuen ja ohjataan sen perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Erityisen hienona asiana Outi pitää sitä, että Digia Envisioniin tehty työkalu hiilijalanjäljenlaskentaan on joustava, perustiedoiltaan liikkuva (parametroitava) ja toimiva eri aloille.

Tulevaisuudessa raportointivaateet vastuullisuuden ympärillä kasvavat ja kiristyvät. Tätä kautta myös yritysten asiakkaiden vaateet kasvavat. Jos haluat pitää asiakkaan, niin ennen pitkää tuotteen hiilijalanjälkitieto pitää olla näytettävissä. Laskentaa ja datan hallintaa voi olla todella työlästä tehdä riittävän laadukkaasti ilman toimivaa ERP-ratkaisua. Kun tieto laitetaan kulkemaan toiminnanohjauksen prosessin mukana, se tehostaa toimintaa, keventää laskennan työtaakkaa ja lisää laskennan vaikuttavuutta. Ilmastovaikutuksia koskevan datan määrä tulee lähivuosina räjähtämään, joten on syytä tehdä asiat mielekkäällä tavalla alusta asti. Tiedon tiivistämistaitoa tullaan tarvitsemaan. Digian kontribuutio aiheen asiantuntemuksessa nousee täten arvoonsa, Outi päättää keskustelumme.

Tiedolla johtaminen on vastuullisuuden keskiössä

Digia yrityskooltaan kuuluu ensimmäisen aallon kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimusten piiriin. Direktiivin myötä arvoketjun dataa tarvitaan varmistamaan, että toimitusketjumme on vastuullinen. Digian kestävän kehityksen johtaja Anne Puntari on johtanut Digialla vaatimusten täytäntöönpanoa ja raportoinnin kehittämistä. Tästä syystä myös hän oli oikea henkilö konsultoimaan Digia Envisionin kehityshanketta osana projektiryhmää.

Yleisesti Anne muistuttaa tiedolla johtamisen tärkeydestä. Liiketoiminnan kehittämispointteja löydetään datan perusteella kestävien valintojen päätöksiä tukemaan. Haasteena kestävyysraportoinnin osalta on se, että tieto on hajallaan ja kasaaminen ei ole helppoa. Tietojen keräämisessä oleellista on hahmottaa kokonaisrakenne eli ESG-datamalli ja tunnistaa kaikki erilaiset datan lähteet. Ja koska kestävyysdataa on valtava määrä, on automaation hyödyntäminen myös keskiössä. Automaatio ei ole haavekuva vaan uusia keinoja käytetään jo nyt!  Esimerkiksi energiatoimijoiden tietoja kerätään Digian vastuullisuusraportointia varten robotiikan avulla. Vastuullisuusseurannassa yritystason laskenta ei kuitenkaan enää yksin riitä. Siksi Annen mukaan oli ilo nähdä käytännössä, kuinka Digian Envisionin projektiryhmä tarttui haasteeseen tuotetason laskennan tuottamiseen osaksi toiminnanohjausta. ERP on luonnollinen paikka datan koontiin osana toiminnanohjauksen prosesseja.

No, mitä seuraavaksi? Tiedostamme, että valmiita me emme ole! Lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset kehittyvät edelleen jatkuvasti vastuullisuusteeman ympärillä. Pyrimme olemaan edelläkävijöitä ja vastaamaan alati kasvaviin viranomaisvaatimuksiin ja direktiivien kehittymiseen. Lisäksi mahdollisuudet laajentaa olemassa olevaa ERP-toteutusta ovat vielä suuret. Ideoita ja kehityspolkua jatkoa ajatellen on muiden Digian ”muskeleiden” liittämiseksi Digia Envision-ratkaisua laajentamaan ja asiakashyötyä tuottamaan esim. tekoälyn (AI), robotiikan (RPA) ja analytiikan muodossa, edelleen asiakasyhteistyössä asiakastarpeita kuunnellen!

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä!


Kiitos kaikille tämän blogisisällön tuottamiseksi haastatelluille henkilöille:
Outi Ugas, johtava asiantuntija, Sitowise
Kimmo Snellman, tuotepäällikkö, Digia
Anne Puntari, kestävän kehityksen johtaja, Digia

Ratkaisut pähkinänkuoressa 💡

  • Tuotekohtainen ilmastovaikutusten arviointi osana Digia Envision -toiminnanohjausjärjestelmää. 
  • Varastoitavien sekä valmistettavien tuotteiden ilmastovaikutusten laskenta
  • Laskennassa huomioidaan raaka-aineiden/komponenttien päästökertoimet lisättynä oman toiminnan päästöillä.
  • Laskennan tulos tuodaan näkyväksi tuotekohtaisesti Erp käyttöliittymässä ja tulosteilla: visualisoidaan ERP käyttäjälle hiilijalanjäljen laskentatuloksia ja mahdollistetaan visualisointi osaksi asiakasmateriaalia.

Hyödyt 

  • Vastuullisuusdataa kootusti yhdestä paikasta: Exceleiden käsittelyn sijaan hyödynnetään yrityksen keskitettyä tietovarastoa ja järjestelmän laskentaominaisuuksia.
  • B2B-asiakkaille vastauksia tietopyyntöihin: listataan esimerkiksi ostojen hiilipäästöt kuukausitasolla.
  • Lisäarvoa kuluttaja-asiakkaita varten: helpotetaan asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja.
  • Tuotetaan dataa lainsäädännöllistä raportointia, kuten kestävyysraportointia (CSRD) ja hiilirajamekanismia (CBAM) varten.
  • Mahdollistaa oman toiminnan, esimerkiksi varastoinnin hiilipäästökertymän arvioinnin tuotekohtaisesti.
  • Hiilijalanjäljen laskennan visualisoinnilla yritys viestii eri sidosryhmille vastuullisuusperiaatteistaan.
 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi