Skip to content

Digia vastuullisena sijoituskohteena

Digia yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Vastuullisuus on yksi strategiamme mahdollistajista ja osa arjen toimintaamme.

brand_image10

Kestävyystavoitteemme strategiakaudelle 2023–2025

Määrittelimme kestävyystavoitteemme osana Digian kauden 2023-2025 strategiaa ja tavoitteita:

Ympäristö: Tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjämme 60 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Pidemmän aikavälin tavoitteemme on olla hiilineutraali koko arvoketjumme osalta 2030.

Ihmiset: Tavoitteenamme on parantaa henkilöstön suositteluindeksiä (eNPS) 35 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon.

Luottokumppani: Tavoitteenamme on parantaa asiakkaiden suositteluindeksiä (NPS) 25 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon.

Vastuullisuuden periaatteet ja johtaminen

Vastuullisuutemme pohjautuu hallituksen hyväksymiin eettisiin toimintatapoihimme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n Global Compactin sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Olemme YK:n Global Compact -verkoston jäsen.

Digian yritysvastuusta vastaa toimitusjohtaja ja vastuullisuusraportoinnista vastaa henkilöstöstä, kulttuurista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Operatiivista vastuullisuustyötä johdetaan yritysvastuun työryhmässä koordinoidusti painopistealueiden mukaan. Yritysvastuun johtoryhmän puheenjohtajana toimii kestävän kehityksen johtaja ja johtoryhmävastuullisena toimii henkilöstöstä, kulttuurista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja.

Yritysvastuun avainmittarien kehitystä seurataan säännöllisesti näissä johtoryhmissä. Digian yritysvastuun tavoitteet ja mittarit hyväksyy johtoryhmä sekä hallitus.

Keskeiset toimintaperiaatteet ja politiikat

5273x2963-case-ylva

Vastuullisuusraportointi

Seuraamme ja raportoimme vastuullisuuden kehittymisestä yrityksen johtoryhmälle neljännesvuosittain ja kehitystoimenpiteiden osalta projektisuunnitelman mukaisesti. Yrityksen vuosiraportoinnin yhteydessä laadimme kestävyysraportin EU:n sääntelyn mukaisesti.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 2023

Oman toimintamme sisäisen arvioinnin ja raportoinnin lisäksi Digian vastuullisuutta mittaavat valitut ulkopuoliset tahot. Hyödynnämme näiden arviointien tuloksia vastuullisuuden kehitystyössämme.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB

UN Global Compact

Olemme osa UN Global Compactia, maailman suurinta yritysvastuualoitetta. Digia sitoutuu YK:n kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen sekä kehittämään edelleen liiketoimintamme vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

ESG Transparency Badge 2022

Nasdaq ESG Transparency Partner

Olemme Nasdaq ESG Transparency Partner. Kumppanuus myönnetään yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuudestaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Nasdaq tarjoaa erityisesti sijoittajien käyttöön alustan, joka tarjoaa listattujen yhtiöiden ESG-tietoa.

Ecovadis 2023

Ecovadis

Digia on raportoinut Ecovadikselle vuodesta 2016 alkaen. EcoVadiksen asiantuntijat ovat maailman johtavia kestävän kehityksen arvioijia ja he arvioivat, miten yritykset noudattavat niille asetettuja vaatimuksia ja työskentelevät ympäristön, työ- ja ihmisoikeuksien, etiikan ja hankintojen parissa. Tuloksia käytämme seurannan sekä oman kehittämisemme apuvälineenä.

CDP

CDP

Vuoden 2023 CDP-arvioinnissa saavutimme tason C, joka on sama kuin IT- ja ohjelmistokehityssektorin keskiarvo. CDP-raportoinnissa arvioidaan yksityiskohtaisesti yritysten ympäristövaikutuksia ilmastonmuutokseen, veteen ja metsiin, sekä niitä strategioita, joilla näitä riskejä vähennetään.

EU-taksonomia

EU:n taksonomia-asetuksella (EU 2020/852) pyritään määrittelemään yhdenmukaiset ja tieteeseen pohjautuvat arviointikriteerit ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle. Digian toimialana on tietoteknisten ratkaisujen rakentaminen, sekä näihin liittyvät projektit, ylläpito ja konsultointi.

Digia arvioi uudelleen tarkennettujen taksonomiaohjeistusten pohjalta taksonomialaskentansa periaatteet, minkä perusteella Digia ei raportoi 2023 alkaen liikevaihtoa tai kuluja ilmastonmuutosta sopeuttaviin luokkiin 8.2 (”Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta”) ja 8.1 (”Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut”).

Taksonomian mukainen liikevaihto vuonna 2023 oli 37 390 tuhatta euroa, mikä vastaa 19,46 % kokonaisliikevaihdosta.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Anne Puntari

Kestävän kehityksen johtaja

anne.puntari@digia.com
Kestävän kehityksen johtaja Anne Puntari