Skip to content

Hybridityö: mitä tutkimus kertoo sen parhaista käytännöistä?


Mitä tieteellinen tutkimus kertoo siitä, millaiset käytännöt tukevat hybridiarjessa parhaiten niin yksilöiden kuin työyhteisön hyvinvointia ja tuloksellista työntekoa? Selvitimme Digialla asiaa omien hybridityökäytäntöjemme sekä toimitilaratkaisujemme pohjaksi.

Viime vuosina monissa yrityksissä, myös Digialla, on pyritty rakentamaan hybridiarkeen ohjeita ja käytäntöjä, joiden avulla etä- ja lähityön yhdistelmä saataisiin mahdollisimman toimivaksi niin yksilöiden kuin työyhteisönkin kannalta. Me halusimme lähestyä hybridiarjen kehittämistä tutkitun tiedon avulla.

Käynnistimme tutkimustyön, jonka tavoitteena oli syventää ymmärrystämme hybridityön vaikutuksista yksilöiden ja työyhteisön hyvinvointiin, työarjen sujuvuuteen sekä työn tuottavuuteen. Tutkimuksessa etsimme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  1. IT-alan ja asiantuntijatyön tulevaisuus: Mihin IT-toimiala ja asiantuntija-/tietotyö ovat menossa hybridityön suhteen tulevaisuudessa?

  2. Toimistojen ja pääkonttorin muuttuva rooli: Kuinka toimistojen ja pääkonttorin rooli muuttuu tulevaisuudessa?

  3. Fyysisten tilojen merkitys: Miten toimitilat vaikuttavat yhteisöllisyyteen, työntekijäkokemukseen ja työnantajamielikuvaan? 

Tietoperustan rakentaminen ja tehdyt havainnot

Tietoperustaa koostettiin kahdella tavalla. Ensinnäkin teimme yhteenvedon aiheesta julkaistusta tieteellisestä tutkimuksesta IT-alan ja asiantuntijatyön näkökulmasta. Toiseksi syvensimme tutkimusaineistoa laadullisilla haastatteluilla, jotka toteutettiin eri tutkimusinstanssien edustajille sekä erityisesti IT-alan yritysten edustajille. Lisäksi hyödynsimme Helsingin yliopistossa tehtyä tutkimusta, jossa tutkijatohtori Kai-Kristian Kemell tutki yhdessä digialaisen KTT Matti Saarikallion kanssa ohjelmistokehittäjien hybridityötä. Voit tutustua Kemellin ja Saarikallion tutkimukseen täällä.

Vaikka hybridityötä on tutkittu paljon, kellään ei ole vielä täysin varmaa tietoa siitä, mikä on paras malli tai tapa siihen. Parhaiten pärjäävät ne yritykset, jotka aktiivisesti kokeilevat eri käytäntöjä ja löytävät omalle yritykselleen parhaat ja toimivimmat tavat työskennellä.

Muita kiinnostavia havaintoja tutkimuksestamme:

  1. Tiimityöskentelymallit: Tiimit, jotka työskentelevät johdonmukaisesti samalla mallilla, ovat tehokkaampia kuin “mixed”-tiimit, joissa osa on täysin etänä ja osa toimistolla.

  2. Autonomia: Kokemus autonomiasta on vahvistunut. Liiallinen kontrolli voi kuitenkin heikentää autonomian tunnetta.

  3. Teknologisten ratkaisujen tarve on lisääntynyt: Ihmiset ja tieto ovat hajautuneet useaan eri paikkaan, tietotyö digitalisoituu ja luovuus korostuu. Tulevaisuudessa tekoälyratkaisut hoitavat osan työstä ja uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus ja  Metaverse lomittuvat fyysisiin työympäristöihin.

  4. Aivotyön ergonomia: Digitalisaation kiihdyttämä tietotyön kasvu on nostanut aivotyön ergonomian merkittäväksi työhyvinvoinnin tekijäksi fyysisen ergonomian rinnalle. Aivoergonomia tarkoittaa aivojen normaalien toimintojen ja rajoitteiden huomioimista siten, että turhalta ja haitalliselta kuormitukselta vältytään.

  5. Valta hajaantuu: Hybridityön yleistyminen on osa ilmiötä, jossa organisaatioiden luonne muuttuu. Yritysten rajat hälvenevät ja niistä tulee aiempaa verkottuneempia. Muutoksessa valta hajautuu paljon aiempaa laajemmin. Se ei häviä, vaikka vanhat rakenteet purkautuisivatkin. Johtamisen näkökulmasta on haaste pysyä selvillä siitä, missä ja miten valta ilmenee.

  6. Toimistojen rooli muuttuu: Toimistolle meno ei ole enää itsestäänselvyys, vaan toimistolle lähtemiseen pitää olla jokin erityinen syy. Siksi yritysten kannattaa miettiä toimitilaratkaisuja suunnitellessaan, millaista lisäarvoa ne pyrkivät toimistoratkaisuilla tarjoamaan työntekijöilleen ja muille sidosryhmille. 

Kokoamamme tutkimus on antanut hyvän pohjan digialaisen hybridiarjen kehittämiseen. Tutkimusta hyödynnetään esimerkiksi, kun uudistamme Digian toimitiloja vastaamaan paremmin hybridiarjen vaatimuksiin.

Hyvinvointia tukevaa hybridityöarkea Digialla

Digian henkilöstötyytyväisyysmittauksessa on jo monena vuonna korostunut se, että ajasta ja paikasta riippumaton työskentely on digialaisille yksi merkityksellisimpiä työn mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn on nähty myös toteutuvan Digialla hyvin. Emme haluakaan korjata asioita, jotka eivät ole rikki. Sen sijaan haluamme jatkaa työtämme sen eteen, että hybridityöarkemme tukee digialaisten hyvinvointia sekä autonomian että yhteisöllisyyden näkökulmasta. 

Tutkimuksen valossa etätyö tai lähityö ei ole automaattisesti toista parempi. Olennaista on osata rakentaa niistä toimiva kombo. Digialla tämä tarkoittaa työarkea, jossa yhdistyy mahdollisimman toimivalla tavalla valinnanvapaus, yhteisöllisyys, selkeät tavoitteet ja saumaton työarjen teknologia.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi