Skip to content

Älykäs chatbot on kilpailuetua tuottava AI-askel


Digitalisaation kiihtyessä yritykset etsivät jatkuvasti tehokkaita ja innovatiivisia tapoja analysoida ja hyödyntää kasvavia tietovarantojaan. Tekoälyn käyttö yritysten tiedon haltuunotossa ja prosessoinnissa parantaa merkittävästi tiedonhaun tehokkuutta ja voi tuottaa merkittävää arvoa liiketoiminnalle. Yksi erinomainen vaihtoehto älykkään semanttisen hakuratkaisun rakentamiseen on yhdistää Azure AI Search- ja Azure OpenAI -palvelut.

Nykyään organisaatioilla on valtavat määrät dataa, joka on yleensä jakautunut useisiin eri lähteisiin, asiakirjoihin, tietokantoihin sekä digitaalisiin alustoihin. Perinteiset hakutekniikat eivät enää pysty navigoimaan tehokkaasti tällaisessa laajassa informaatioympäristössä, mikä johtaa aikaa vievään tiedonhakuun tai olennaisten tiedonosien menettämiseen. Tekoälyn integrointi hakupalveluihin voi muuttaa hajanaisen dataympäristön kokonaisuudeksi, joka tarjoaa merkityksellisempiä hakutuloksia ja parantaa samalla päätöksentekoa ja prosessien sujuvuutta. Yksi vaihtoehto tiedonhakua tehostavan apupilotin rakentamiseen on käyttää Azure OpenAI:n suuria kielimalleja (LLM) ja Azuren tekoälyhakupalvelua rinnakkain, kertoo Digian Lead Data Scientist Teemu Salmela.

ms-kaavio 1


Parempaa liiketoimintaa, paremmalla tiedolla

Oikealla tiedolla ja laadukkailla hauilla on suora vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen. Kun työntekijät pääsevät nopeammin ja tarkemmin kiinni tarvitsemiinsa asiakirjoihin ja dataan, organisaation päätöksentekoprosessit tehostuvat. Tämä taas johtaa laadukkaan informaation avulla tehtäviin tietoisempiin päätöksiin, jotka voivat edistää liiketoiminnan kasvua ja innovaatioita.

Tekoälyn tehostama haku vähentää myös aikaa, jonka työntekijät joutuvat käyttämään tietojen etsimiseen. Ajansäästön myötä asiantuntijat voivat keskittyä arvokkaampiin tehtäviin ja kanavoida osaamisensa tuottavuuden ja liiketoiminnan yleisen suorituskyvyn kasvuun. Salmelan mukaan ei pidä myöskään unohtaa pilvipohjaisen ratkaisun skaalautuvuutta.

”Pilviratkaisun luonne mahdollistaa skaalautuvuuden ja kasvavien tietomäärien hallinnan suorituskyvystä tinkimättä. Lisäksi järjestelmän arkkitehtuuri on erittäin joustava, mikä mahdollistaa räätälöinnin tarkasti määriteltyihin liiketoimintatarpeisiin tai integroinnin organisaation muihin tietojärjestelmiin. Tällaisen edistyneen hakuratkaisun käyttöönotto antaa yrityksille selkeää kilpailuetua, sillä kyky tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen nopeuttaa yleensä myös tuotekehitystä, parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa prosessien optimoinnin.”


”Kehittyneillä chatbot-ratkaisuilla voidaan parantaa kaikkia tiedonhakuprosesseja ja saavuttaa tärkeitä konkreettisia liiketoimintaetuja.” 


Älykäs virtuaaliagentti rikastaa käytännön työtä

Parempi asiakastuki. Älykkään hakuteknologian avulla yritykset voivat luoda kehittyneitä virtuaaliavustajia, jotka pystyvät ymmärtämään monimutkaisia asiakaskyselyitä, antamaan yksityiskohtaisia vastauksia tai ottamaan esimerkiksi tilauksia vastaan automaattisesti. Tämä ei ainoastaan paranna asiakastyytyväisyyttä (24/7 asiakaspalvelu), vaan vähentää myös osaajista koottujen tukitiimien työtaakkaa. Parhaimmillaan tekoälyn tarjoama ”henkilökohtainen” vuorovaikutus voi erottaa yrityksen kilpailijoista ja lisätä osaltaan myös asiakasuskollisuutta.

Laadukkaampia hakuja isoista tietomassoista. Suuria asiakirjavarastoja hallinnoivat yritykset ja yhteisöt voivat hyötyä valtavasti älykkäästä hakujärjestelmästä, joka ymmärtää kyselyiden kontekstin ja tarjoaa tarkan asiakirjojen haun. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi laki-, tutkimus- ja koulutuslaitoksille.

Tarkempia markkina-analyysejä. Analysoimalla suuria määriä markkinatietoja, yritykset voivat saada tietoa trendeistä, asiakkaiden mieltymyksistä tai esimerkiksi kilpailijoiden liikkeistä. Azure AI Search ja Azure OpenAI voivat automatisoida ja kehittää näitä analyysejä yhä eteenpäin ja tarjota oikea-aikaista strategista älykkyyttä päätöksenteon avuksi.

Lisää tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Tietojen haun ja analysoinnin automatisointi vähentää manuaalisiin tehtäviin kuluvaa aikaa ja resursseja, mikä voi tuottaa monilla toimialoilla merkittäviä kustannussäästöjä ja lisätä toiminnan tehokkuutta.

Nopeampi päätöksentekoprosessi. Liiketoimintapäätösten laatu riippuu suuresti tiedon laadusta ja ajantasaisuudesta. Kun tarjolla on nopeampi pääsy merkityksellisiin tietoihin, pystytään myös faktoihin ja oikeaan dataan perustuvia päätöksiä tekemään nopeammin.  

Datan arvo kannattaa huomioida nyt

Kukaan tuskin kyseenalaistaa laadukkaan tiedon merkitystä digitalisaation muokkaamilla markkinoilla. Tiivistäen voidaan sanoa, että Azure AI Search -palvelun integrointi Azure OpenAI:n kanssa tarjoaa uudenlaisen ja kaivatun lähestymistavan liiketoimintatietojen käsittelyyn.

”Tällainen kehittynyt ratkaisu ei ole enää perinteisesti ajateltu chatbot, vaan jotain paljon laajempaa ja parempaa. Kun merkitykselliset ja älykkäästi prosessoidut tiedot ovat haettavissa nopeasti ja helposti isoistakin tietomassoissa, yrityksille avautuu uusia kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia. Lisäksi datan arvon kasvu ei tule pysähtymään, joten kehittyneiden hakuteknologioiden käyttöönotto ei ole vain vaihtoehto, vaan pikemminkin välttämättömyys”, tiivistää Salmela. 

Klikkaa alla olevaa plus-painiketta ja lue myös virtuaaliagenttien toteutuksesta RAG-arkkitehtuuria hyödyntäen 👇

Virtuaaliagentin toteutus RAG-arkkitehtuuria hyödyntäen 

AI-pohjaisen hakuratkaisun toteutuksessa voidaan hyödyntää RAG-arkkitehtuuria (Retrieval-Augmented Generation), joka tarjoaa vankan kehyksen kehittyneelle ja kyvykkäälle ratkaisukokonaisuudelle. 

RAG-malliarkkitehtuurissa yhdistyvät kahden tekoälykomponentin, eli hakujärjestelmän ja generatiivisen tekoälymallin vahvuudet. Käytännön tasolla tällainen hakujärjestelmä etsii aluksi tietoja ennalta määritetystä datajoukosta tai tietokannasta löytääkseen käyttäjäkyselyyn liittyviä asiakirjoja. Tämän jälkeen generatiivinen tekoälymalli syntetisoi näiden asiakirjojen tiedot yhtenäiseksi ja asiayhteydellisesti merkitykselliseksi vastaukseksi. Lähestymistapa hyödyntää haettujen asiakirjojen syvyyttä, ja tietoa pystytään etsimään ja yhdistämään useista eri lähteistä. Lisäksi ratkaisu tarjoaa sovelluskohtaista spesifisyyttä ja generatiivisen tekoälyn kyvyn tuottaa ihmismäisiä ja tarkkoja vastauksia monimutkaisiin kyselyihin. 

chatbot

Azure AI Search- ja Azure OpenAI -palvelujen yhdistäminen

1. Tietojen indeksointi

Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen data on valmisteltava muotoon, jossa sitä pystytään hakemaan jatkossa tehokkaasti. Tämä saavutetaan käyttämällä Azure AI Search -palvelua, jolla data indeksoidaan. Erimuotoiset asiakirjat (PDF, Word, sähköposti…) syötetään indeksihakemistoon, ja tietojen rikastamiseen voidaan käyttää kehittyneitä tekoälyominaisuuksia, kuten skannattujen kuvien lukemista OCR:n avulla.

2. Älykäs haku

Kun data on indeksoitu, otetaan käyttöön Azure OpenAI:n kielimallit. Kun käyttäjä syöttää kyselyn, malli tulkitsee ensin kyselyn tarkoituksen. Sen jälkeen se kommunikoi indeksoidun datan kanssa Azure AI Search -palvelun kautta ja palauttaa kyselyyn liittyviä asiakirjoja. Tässä vaiheessa korostuu mallin kyky ymmärtää monimutkaisia, luonnollisen kielen kyselyitä ja tuottaa tarkkoja sekä merkityksellisiä tuloksia.

3. Vastausten luominen

Kun asiaankuuluvat asiakirjat on haettu, Azure OpenAI:n generatiivinen komponentti syntetisoi datan yhtenäiseksi vastaukseksi. Tähän prosessiin voi sisältyä sisällön yhteenveto, kysymyksiin vastaaminen suoraan tietojen perusteella tai jopa sellaisten oivallusten tuottaminen, joita ei ole nimenomaisesti mainittu asiakirjoissa.  


Muuta sisältöä aiheeseen liittyen:

Data-analytiikka ja liiketoimintatiedon hallinta
 
Moni yritys on jo matkalla kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa, jossa avainlukujen seurannasta edetään automatisoituun toiminnanohjaukseen, luotettaviin ennusteisiin ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Lue lisää > 

Miten edetä tekoälyn hyödyntämisessä?
Autamme tunnistamaan, miten juuri teidän organisaationne hyötyisi tekoälystä eniten, ja laadimme tiekartan konkreettisten hyötyjen saavuttamiseksi – olittepa lähdössä liikkeelle tai hakemassa kiihdytystä seuraavalle tasolle. Lue lisää tekoälyn tiekartasta >

Tutustu laajaan palvelutarjoomaamme täällä >

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi