Skip to content

OpenEHR ja tuotannonohjausjärjestelmä terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa ketteryyttä järjestelmäkehittämiseen, avoimia rajapintoja ja datan yhteiskäyttöä. Yksi ratkaisu tähän on openEHR, joka mahdollistaa asiakas- ja potilastiedon yhteiskäytön.

Sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa uusia ja joustavampia ratkaisuja asiakaskeskeisten palveluiden tuottamiseen. Nykyisellään perinteiset ja vahvan monoliittisen aseman omaavat asiakas- ja potilastietojärjestelmät eivät kykene vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin. Sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa ketteryyttä järjestelmäkehittämiseen, avoimia rajapintoja ja datan yhteiskäyttöä.

Toimittaja- ja teknologiariippumaton openEHR on standardi määritys (EHR=Electronic Health Record), joka mahdollistaa eri toimittajien sovelluksien yhteensopivuuden. Sosiaali- ja terveydenhuollossa openEHR-tietomalli mahdollistaa asiakas- ja potilastiedon yhteiskäytön, tiedon tallentamisen, hallinnan ja kyselyiden suorittamisen.

Järjestelmäriippumaton openEHR mahdollistaa myös yli organisaatiorajojen ylittävän asiakaspolkujen hallinnan.


Avoin alusta on osa avoimen ekosysteemin järjestelmäarkkitehtuuria, jossa sovelluksien tuottama tieto tallennetaan yhteiseen tietovarastoon avoimen openEHR-tietomallin mukaisesti standardin API-rajanpinnan kautta. Järjestelmäriippumaton openEHR mahdollistaa myös yli organisaatiorajojen ylittävän asiakaspolkujen hallinnan. openEHR-tietomalli ja avoimet rajapinnat tukevat ketterää kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemissä, mahdollistaen muun muassa yksittäisen järjestelmätoiminnallisuuden vaihtamisen koko järjestelmäratkaisun sijaan.

Organisaatio- ja järjestelmärajat ylittävä asiakaspolku openEHR:n avulla

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan palvelun tarve vaihtelee yksittäisistä yhteydenotoista intensiivisiin ja pitkäkestoisiin hoitosuhteisiin. Asiakaspolkujen mallinnus visualisoi asiakkaan palveluntarvetta palvelun eri vaiheissa, tukee ja helpottaa ammattilaisen päätöksen tekoa sekä luo asiakkaan palvelukokonaisuuden eheämmäksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakaspolku voidaan nähdä kokonaisvaltaisena tapana hallita, organisoida ja koordinoida asiakkaan erilaisia hoito- ja palveluprosesseja yli sektori-, organisaatio- ja jopa ammattirajojen. Asiakaspolkujen mallinnuksen ja hallinnan lähtökohtina ovat data, toiminnalliset palvelutapahtumat, käyttöliittymä ja prosessimoottori, joihin yhdessä openEHR ja tuotannonohjausjärjestelmä tarjoavat kattavan ratkaisun.

Asiakaspolkujen mallinnuksessa openEHR tarjoaa avoimen alustan mahdollistaen laadukkaan datan hyödyntämisen ja mallinnustyökalun asiakaspolkujen mallintamiseen sekä asiakaspolun eri vaiheiden hyödyntämisen yksin tai erikseen. Toimittajariippumaton käyttöliittymä visualisoi asiakaspolun ja tuotannonohjausjärjestelmä suorittaa polun tehtävien ajoittamisen. Datamallinnuksen ja palvelurakenteiden kuvaamisen myötä tuotannonohjausjärjestelmän kautta suoritettu ajanvaraus huomio muun muassa henkilö-, tila-, laiteresurssit, materiaalit ja instrumenttitarpeet yhden luukun periaatteella.

openEHR -termein asiakkaan kokonaissuunnitelmaa kutsutaan templaatiksi. Templaatin tietosisältö rakentuu erilaisista arkkityypeistä (polun pätkistä) tai niiden osista (task). Mallinnusmoduulilla muodostetaan geneerinen asiakaspolku, ja mallinnettu asiakaspolku muuttuu aina personoiduksi mallinnetun asiakaspolun kohdentuessa asiakkaalle. Asiakaskohtainen suunnitelma tallennetaan openEHR-tietovarastoon openEHR API:n kautta. Arkikielessä yksittäinen tehtävä voi olla poliklinikkakäynti, leikkaustoimenpide, verikoe jne. Yksittäisten tehtävien resurssienhallintaan tuotannonohjausjärjestelmä tuo kokonaisvaltaisen ratkaisun.

openEHR-pohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä (APTJ) ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausjärjestelmä muodostavat ketterän ja kokonaisvaltaisen ekosysteemin. Ekosysteemissä openEHR-pohjainen APTJ linkittyy tuotannonohjausjärjestelmään prosessitasolla. Tietotasolla palvelutapahtumat, joita tuotannonohjausjärjestelmällä hallitaan ja ohjataan, tuottavat avoimeen tietoalustaan ensiarvoisen tärkeää tietoa asiakaspolun eri vaiheissa. Ei siis tietotasoa ilman prosessitasoa, eikä prosessitasoa ilman tietotasoa!

Avoin ekosysteemi on toimittaja- ja teknologianeutraali

Sosiaali- ja terveydenhuollossa yksi haaste on vahva tietojärjestelmien monoliittisuus, ja oman tiedon rakastaminen. Tavoitteena tulisikin olla siirtyminen monoliitista modulaarisuuteen. Monoliitti voi olla myös modulaarinen, ja tähän tulisi kiinnittää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä- ja palvelurakenteiden kehittämisessä erityisesti huomiota. Ei kannata kehittää kehittämisen ilosta, vaan kehittää aidosti toimivia ratkaisukokonaisuuksia nykyhetkeä ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Avoin alusta, avoimet rajapinnat ja modulaarisuus mahdollistavat aidosti ketterämmän kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä laadukkaamman asiakaskokemuksen.

Avoin ekosysteemi on toimittaja- ja teknologia-neutraali. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausjärjestelmä ja openEHR:n standardi määritys mahdollistavat tiedon yhteiskäytön, tiedon tallentamisen, hallinnan ja kyselyiden suorittamisen yli sovellus ja organisaatiorajojen tuottaen palveluiden käyttäjällä merkittävää lisäarvoa. Avoin alusta mahdollistaa datan maksimaalisen hyötykäytön luoden arvoa datasta!

Lue myös: Datan visualisointi tukee arjen johtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa >>

Lähde: Hanna Pohjonen 2021. openEHR ja modulaariset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Rosaldo Oy. Verkkokurssi.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi