Skip to content

Strategisella kumppanuudella kilpailukykyä ja toimintavarmuutta

Mitä on aito strateginen kumppanuus ja miksi sen merkitys korostuu juuri nyt? Lue liiketoiminta- ja muutoskonsultoinnin johtaja Henna Ahtolan blogista, miten strategisen kumppanuuden avulla voi vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja kehittää liiketoimintaansa haluttuun suuntaan.

Muutos ja epävarmuus. Viimeisten vuosien suurimpia teemoja, jotka ovat olleet jokaisen johtajan mielessä.

Toimimme jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, joissa paikallisista kriiseistä syntyy nopeasti maailmanlaajuisia ja asiat ketjuuntuvat monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi. Huikeita loikkia ottanut digitalisaatio ja teknologian kehitys, markkinoiden epävarmuus ja globaalit haasteet ovat tehneet toimintaympäristöstä ennenäkemättömän dynaamisen ja herkän muutoksille.

Teknologian merkitys niin kilpailukyvyn kuin toimintavarmuuden kannalta on suuri. Monella alalla teknologiainvestoinnit muodostavat ison osan yritysten kustannuksista. Samaan aikaan järkevä, liiketoimintaan kytkeytyvä teknologian hyödyntäminen tarjoaa huikeita mahdollisuuksia niin toiminnan tehostamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja jopa täysin uusien markkinoiden muodostamiseen.

Strateginen kumppanuus on kestävä tapa vastata toimintaympäristön haasteisiin mahdollistaen organisaatioille pääsyn osaamiseen, resursseihin ja markkinoihin.
 

Oikea kumppani tuo yrityksen käyttöön osaamista, ideoita ja innovaatioita, joita tarvitaan liiketoiminnan kehittämiseen 

Strategisista kumppanuuksista puhuttaessa keskitytään usein väittelemään hajauttamisen ja keskittämisen hyödyistä ja haitoista, näihin liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista kustannusvaikutuksista.

Tämä keskustelu jää kuitenkin tämän päivän ympäristössä melko suppeaksi. Väitänkin, että tänä päivänä, jota leimaa nopea teknologinen kehitys, monet vaihtoehtoiset ratkaisut, syvä ja paheneva osaajapula, toimintaympäristön epävarmuus sekä kasvaneet vaatimukset ja riskit operatiivisen resilienssin näkökulmasta, nostavat strategisen kumppanuuden yhä tärkeämmäksi keinoksi niin kilpailukyvyn kuin toimintavarmuuden kehittämisen kannalta.

Tiedämme, että hyvä kumppanuus mahdollistaa joustavan ja helposti skaalautuvat resurssit muuttuvissa tilanteissa.  Tämän lisäksi, erityisesti ICT-intensiivisillä aloilla, hyvä kumppani voi tuoda merkittävää lisäarvoa tarjoamalla yrityksen käyttöön osaamista, ideoita ja innovaatioita, mitä tarvitaan liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kumppanuuksien taidokas rakentaminen ja johtaminen on keskeistä tavoitteiden saavuttamiseksi

Yritysten ja organisaatioiden toiminnan rakenteet ovat ylipäänsä murroksessa. Toimimme yhä enemmän osana verkostoja ja kumppanuuksien taidokas rakentaminen ja johtaminen voi olla yksi keskeisiä asioita, jotka ratkaisevat kuinka hyvin organisaatio onnistuu tavoitteissaan.

Parhaimmillaan strategisessa kumppanuudessa organisaatiot tuovat peliin omat vahvuutensa, jolloin ne voivat saavuttaa tavoitteita, jotka yksin olisivat huomattavasti vaikeampia toteuttaa. Kumppanuuden avulla voidaan tehostaa innovaatioita, parantaa kustannustehokkuutta ja vahvistaa markkina-asemaa.

Strateginen kumppanuus ei synny vain julistamalla vaan se edellyttää kaikilta osapuolilta aitoa tahtoa ja sitoutumista. Kumppanuuden keskeinen elementti on jatkuva dialogi, jonka pohjalta syntyy syvä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja tarpeista. Tämä on edellytys sille, että kukin osapuoli voi tuoda oman osaamisensa parhaalla mahdollisella tavalla kumppanuuteen – on se sitten uusina, toimintaa ravistelevina innovaatioina tai tehokkaina toimintatapoina. Dialogi mahdollistaa myös sen, että syventyvän ymmärryksen kautta kumppaneiden välisestä strategiasta tulee yhteinen.  

Strateginen kumppanuus on sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja menestykseen

Kumppanuuden johtamisen kannalta keskeistä on myös joustavuus ja mitattavuus. Tavoitteet täytyvät olla selkeät ja niitä tulee tarkastella riittävän usein. Kumppanuuden täytyy auttaa kaikkia osapuolia pääsemään tavoitteisiin – tavoitteista täytyykin tulla yhteisiä.

Todellinen kumppanuus täytyy suunnitella kestämään pitkään ja sen syvyys mitataan ennakoimattomissa tilanteissa. Seuraamalla tavoitteiden toteutumista mahdollistetaan kyky ennakoida sekä joustavuus uusissa tilanteissa.

Kaikkein tärkeimpänä on kumppanuuden perimmäinen tavoite: tuottaa arvoa molemmille osapuolille sekä heidän asiakkailleen. Tyytyväisyys kumpuaa luottamuksesta, avoimuudesta ja yhteistyön tuloksista.

Me Digialla uskomme tähän ja se näkyy myös meidän kumppaneidemme erittäin korkeana asiakastyytyväisyytenä. Strateginen kumppanuus on paljon enemmän kuin pelkkä sopimus. Se on sitoutumista yhteiseen menestykseen nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tällaisen yhteistyön avulla organisaatiot voivat paitsi selviytyä haastavista ajoista, myös kukoistaa ja saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa. 

Laajat ratkaisukokonaisuudet ja erikoistuneet palvelualueet asiakkaan täsmätarpeisiin

Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä hyödyntämällä monipuolista osaamistamme ja kattavaa tarjoamaa sekä asiakkaan tarpeisiin sopivia toimintamalleja.
Tutustu laajaan palvelutarjoamaamme> 

Case Puolustusvoimat: Puolustusvoimat kehittää digitalisaatiokyvykkyyttään pitkäjänteisesti Digian kanssa. Lue lisää >

Katso, kuinka olemme voineet auttaa asiakkaitamme >

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi