Skip to content

Terveysteknologian disruptio muuttaa meidän kaikkien elämän – IoMT ja AI mahdollistavat valtavan murroksen terveydenhoidossa

Terveysteknologian murros yhdistää reaaliaikaisen terveystiedon ja data-analytiikan yksilö-, organisaatio-, yhteisö- ja oppimisen tasoilla.

Ympäristömme älylaitteet keräävät jatkuvasti tietoa meistä, kodintekniikasta, asunnoista, rakennuksista, kulkuneuvoista, säästä, ilmastosta ja teollisuuden prosesseista. Osa tiedosta tallennetaan paikallisesti, mutta yhä suurempi tietomäärä on kytköksissä Internettiin. Datamäärä on valtava mutta mikä on sen hyödynnettävyys ja merkittävyys terveydenhoidossa?

Kello kädessä kerää reaaliaikaista terveystietoa hyvinvoinnista, ihonpintaan kiinnitetty huomaamaton laastari mittaa lämpötilaa ja hikoilua, verensokeripitoisuutta seuraava laite annostelee insuliinia tarpeen mukaan. Terveysteknologian IoT-laitteiden keräämät tiedot yhdistetään reaaliaikaisesti ja niiden avulla lasketaan tietoa hyvinvoinnin muutoksista. Algoritmi
seuloo merkitykselliset muutokset, joita pitää seurata ja muutokset, joihin pitää puuttua välittömästi.

Terveydenhuollon digitalisaatio tekee hoidosta yksilöllistä

Terveydenhuollon IoT-laitteet ovat lääkinnällisiä laitteita, jotka keräävät terveystietoa luotettavasti ja tarkasti terveydenhoidon Internettiin IoMT (Internet of Medical Things), jotta niiden avulla voidaan tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä. IoMT yhdistää reaaliaikaiset tiedot yksilön terveystietoihin, geeneihin, diagnooseihin ja lääkitykseen. Lisäksi hoitoa ja hoidon
vaikuttavuutta seurataan reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti.

Murros terveydenhoidon organisoinnissa johtaa parempaan hoitoon ja mittaviin kustannussäästöihin

Reaaliaikainen terveystieto muuttaa terveydenhoidon organisointia, koska hyvinvoinnin muutostiedolla voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia ja aloittaa sairauden hoito nopeammin ja seurata hoidon vaikuttavuutta, esim. lääkitystä ja fysioterapiaa tehokkaammin. Reaktiivisesta toiminnasta siirrytään ennaltaehkäisevään, yksilökeskeiseen toimintaan, jota
ohjaa toiminnan vaikuttavuus. Sote-muutoksessa on noussut keskiöön myös hoidon vaikuttavuus, mikä on tärkeää sillä hoidon ja toiminnan vaikuttavuudella ovat isoimmat vaikutukset hoidon laatuun ja kustannussäästöihin.

Reaaliaikaisen data-analytiikan avulla voidaan ymmärtää paremmin asiakastarpeita ja asiakasrakennetta, seurata reaaliaikaisesti terveydenhoidon palveluiden vaikuttavuutta ja ohjata resurssitarpeita asiakassegmenttien mukaan. Lisäksi hoitopolkuja ja toiminnan kehittämisen painopistealueita voidaan kehittää luotettavien mittarien avulla. Terveydenhoidon
toiminnanohjaus muuttuu merkittävästi, koska toimintaa ohjataan tarkasti sekä hoidon laadun että resurssien näkökulmasta. Ilman reaaliaikaista tietoa on jouduttu tekemään valintoja hoidon laadun ja kustannusten välillä.

Data-analytiikka ja AI mullistavat oppimisen meidän kaikkien terveydestä

Reaaliaikaisen terveystiedon yhdistäminen sekä yksilö- että yhteisötasolla genomitieteisiin ja lääketieteelliseen tutkimukseen avaa valtaväylän oppimiseen meidän kaikkien terveydestä. Sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisestä, syy-yhteyksistä ja hoidosta opitaan entistä enemmän. Sairauksia opitaan hoitamaan paremmin, niiden hoitoa ja lääkitystä ohjaamaan yksilöllisesti ja hoidon aikaista vointia pystytään parantamaan. Lisäksi sairauksia voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä varsinkin, kun tiedetään enemmän ympäristötekijöistä ja terveystietoisuus paranee. Harvinaisista sairauksista ja niiden hoidosta opitaan isoin harppauksin, kun voidaan yhdistää tiedot näistä maailmanlaajuisesti aivan uudella tarkkuudella.

Hyvä elämä keskiössä terveysteknologian disruptiossa

Syksyn roosanauhakeräys hakee rahoitusta syöpätutkimukseen, jonka avulla syöpien hoitomenetelmät ovat ottaneet isoja harppauksia eteenpäin. Tutkijat puhuvat jo tulevaisuuden näköpiiristä, että syöpä olisi mahdollisuus voittaa jonakin päivänä. Terveysteknologia ottaa valtavia harppauksia, koska datan keruu, laskentateho, data-analyysi menetelmät ja keinoälynhyödyntäminen on tätä päivää.

Terveysteknologian disruption lähtökohtana pitää olla hyvä elämä. Muistisairaan elämänlaatua pitää pystyä parantamaan teknologian avulla – muistisairaalla pitää olla turvallista ja hyvä olla. Terveydentilaa ja hyvinvointia voidaan helposti mitata, muistisairaalle voidaan tarjota apukeinoja teknologialla ja lisäksi pitää tarjota inhimillistä läheisyyttä. Musiikki ja kosketus
rahoittavat ja tuovat mielihyvää. Tulevaisuudessa voimme myös ehkäistä ja hidastaa muistisairauksia entistä paremmin ja voimme elintavoilla vaikuttaa niiden kehittymiseen.

Terveysteknologian disruptio auttaa meitä kaikkia voimaan paremmin ja se tuo tietoa, miten voimme vaikuttaa terveyteemme ja miten parannumme onnettomuuksista. Samalla vastuu päätöksistä tulee hyvin konkreettiseksi, sillä vaikutukset hyvinvointiin ja hyvään elämään meistä itsestä, läheisistä ja yhteisöistä tulevat entistä enemmän tietoisiksi. Meidän pitää tietää terveysteknologian disruptiossa, mitä on hyvä elämä ja miten me toimimme.

Terveydenhuollon digitalisaation etiikka

Terveystiedon disruptio yhdistää terveystietoa laajamittaisesti. Samalla yksilöllisen tiedon suojaaminen ja tiedolla tehtävät päätökset pitää olla luotettavia ja eettisesti kestävällä pohjalla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/745 lääkinnällistä laitteista asettaa vaatimuksia ja suojaa käyttämään terveydenhoidossa laitteita, tuotteita ja ohjelmistoja, joiden turvallisuus, luotettavuus ja tehokkuus terveystiedon hyödyntämiseen on osoitettu. Lisäksi EU:n laajuinen tietosuojalainsäädäntö GDPR suojaa tiedon yksityisyyttä ja velvoittaa toimijoita varmistamaan tiedon suojaamisen.

Terveydenhoidossa joudutaan kohtaamaan joka päivä eettisiä kysymyksiä tehtäessä yksilöllisiä hoitopäätöksiä. Data-analytiikassa ja keinoälyn hyödyntämisessä korostuvat myös eettiset näkökulmat ja tiedon läpinäkyvyys. Meidän pitää ymmärtää mihin neuroverkkolaskenta johtaa ja ovatko laskennan lopputulokset luotettavia, jotta niiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä. Antaessamme vallan keinoälylle pitää eettiset näkökulmat huomioida täysimittaisina. Myös Suomen elinkeinoministeriö on nostanut tekoälyn eettiset haasteet ja niihin vastaamisen julkisen keskustelun haastamalla yritykset pohtimaan näitä asioita (www.tekoalyaika.fi).

Digitaalisen terveydenhoidon tarjoamat konkreettiset hyödyt

Digitaalisen terveydenhoidon konkreettiset hyödyt ovat merkittävät. Sen avulla saavutetaan parempi hoidon laatu, yksilöllinen sairaudenhoito ja kuntoutus. Akuuttihoidon tarvetta voidaan vähentää ja tuoda parempaa turvaa hoidettavalle ja omaisille. Terveydenhoidon kustannussäästöt ovat myös mittavat, kun toiminnan ohjaus tehostuu luotettavan reaaliaikaisen tiedon avulla. Isoin disruptio tapahtuu terveyden ylläpidossa, sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Hyvän elämän ymmärtäminen on keskiössä terveydenhoidon disruptiossa.

Vivago® on henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä ja kehitämme älykkäitä ratkaisuja terveydentilan ja hyvinvoinnin seurantaan ja analysointiin. Vivago on Digian kanssa yhdessä kehittänyt reaaliaikaista data-analytiikkaa terveys- ja hyvinvointitiedosta terveydenhuollon johtamiseen ja asiakasanalytiikkaan auttamaan hoidon vaikuttavuuden ja resurssoinnin kehittämisessä.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi