Skip to content

Digia allekirjoittanut Naisten voimaannuttamista edistävät periaatteet

Digia edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten asemaa työelämässä allekirjoittamalla Naisten voimaannuttamisen periaatteet, jotka tarjoavat konkreettisia toimintamalleja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Yritys on sitoutunut luomaan työympäristön, jossa jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja osalliseksi, ja on jo toteuttanut useita toimenpiteitä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Digia on allekirjoittanut Naisten voimaannuttamisen periaatteet eli WEPsit (Women’s Empowerment Principles). WEPsit ovat YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja YK:n Global Compactin laatimat seitsemän periaatetta, jotka tarjoavat ohjeita ja keinoja yrityksille sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen edistämiseksi työpaikalla, markkinoilla ja yhteisössä. Tällä hetkellä 21 muuta yritystä Suomessa Digian lisäksi on allekirjoittanut aloitteen. 

Women’s Empowerment Principlesin seitsemän periaatetta ovat:

  1. Yrityksen ylimmän johdon tulee asettaa tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen korkeimman tason strategiseksi päämääräksi.
  2. Työpaikan kaikkia naisia ja miehiä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja syrjimättä.
  3. Työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja turvallisuus tulee asettaa etusijalle, ja esimerkiksi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kohtaan on nollatoleranssi. 
  4. Yrityksen käytäntöjen noudattaminen varmistetaan ja naisten ammatillista etenemistä tuetaan koulutuksilla.
  5. Toimitusketjujen tulee olla inklusiivisia ja tasa-arvoa edistetään myös markkinoinnissa ja mainonnassa.
  6. Yritysten tulee tehdä aloitteita yhteisöjen kehittämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamiseksi.
  7. Saavutuksia ja edistystä tulee seurata mittaus- ja raportointikäytännöillä.

WEPsit allekirjoittanut Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta toteaa, ” Digialla olemme sitoutuneet sukupuolten tasa-arvoon. Kyse on tasa-arvosta ja myös liiketoiminnan menestyksestä. Monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö on yrityksen kestävän menestyksen avain. Siksi haluamme kannustaa teknologia-alan naisia eteenpäin ja yleisesti vahvistaa diversiteettiä Digiassa.”

Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän jäseniä suoritti maaliskuussa 2024 päättyneen UN Global Compact Network Finlandin Target Gender Equality -koulutusohjelman. Ohjelma keskittyi erityisesti sukupuolten tasa-arvon, moninaisuuden, osallisuuden ja samapalkkaisuuden edistämiseen.  Digian suoriutumisen tasoa arvioitiin käyttämällä WEPs-työkalua, tunnistettiin kehityskohteita ja vahvuuksia, ja opittiin asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvotyön edistämiseksi.

Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmää vetävä Liisa Onninen kertoo, ”Kuluvan strategiakauden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa Digialla toteutettavia toimia ovat muun muassa palkkaprosessien ja palkkadatan seurannan kehittäminen tukemaan sukupuolten palkkatasa-arvoa, inklusiivisen rekrytoinnin toimenpiteet ja naisverkostotoiminnan pilotointi. Sitoutuminen WEPseihin on luontevaa jatkoa tehdylle tasa-arvotyölle, joka jatkuu tästä eteenpäinkin, askel kerrallaan."

Vuoden 2023 lopussa Digian työntekijöistä 28,5 % identifioitui naiseksi, ja yritys sitoutuu luomaan yhteisön, jossa jokainen voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja voivansa olla oma itsensä.

Yhdessä tiedämme enemmän.

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com