Skip to content

Sovellusarkkitehtuurin muutos edessä? Ota ainakin nämä asiat huomioon

IT-ympäristön kehitykseen ja kehittämiseen vaikuttavat monet tekijät. IT-teknologian näkökulmasta voidaan kysyä: "Kuinka sovelletaan tekniikan innovaatioita juuri meidän liiketoimintamme tarpeisiin?". Toisaalta liiketoiminta voi kysyä: "Kuinka hyödynnetään tekniikan tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä?". Kysymyksiin saadaan erilaisia vastauksia riippuen siitä, keneltä asiaa kysyy. Toteutetaan kehittämistä mistä lähtökohdasta tahansa, pitää kehittämishankkeita tarkastella koko IT-tuotannon näkökulmasta, jotta hankkeen avulla saavutetaan tavoiteltuja hyötyjä.

Kaavio palveluympäristön modernisoinnin mallista

Kuva: Palveluympäristön modernisointimalli

Modernisointihankkeella muunnetaan yrityksen olemassa olevaa IT-arkkitehtuuria vastaamaan digitalisaatiolle asetettuja tavoitteita sekä vaatimuksia. Muutos vaikuttaa sekä olemassa oleviin sovellusjärjestelmiin sekä infrapalveluympäristöön, jolloin muutosta täytyy tarkastella molemmista näkökulmista. Työvälineinä voidaan hyödyntää sovellusjärjestelmien arviointikehitystä ja infrapalveluihin liittyvää arviointikehystä. Tässä yhteydessä käydään lävitse modernisaatiohankkeessa yleisesti huomioitavia asioita, varsinaisia arviointikehyksiä tarkastellaan toisessa yhteydessä.

Kun tarkastelun lähtökohtana on olemassa oleva sovellusarkkitehtuuri, on uudistamisessa huomioitava myös infrapalveluiden mahdollistamat kyvykkyydet. Infrapalveluiden tuottamiseen on erityyppisiä mahdollisuuksia niin yksityis- (private), hybridi - kuin julkipilviympäristöissä. Palveluympäristöjen hyödyntämiseen vaikuttaa yrityksen oma strategia: mitä ja miten näitä eri ympäristöjä voidaan soveltaa sovellusarkkitehtuurien muutoksessa. Yhteisenä nimittäjänä ympäristöjen käytön osalta ovat aina tietoturvallisuus ja käytettävyyden varmistaminen.  

Lue myös: Siirryttiin pilveen - missä kustannussäästöt?

Avaimet onnistuneeseen sovellusarkkitehtuurin muutokseen

Sovellusarkkitehtuurin muutoksessa on hyvä huomioida ne palvelut ja toiminteet, jotka tukevat muutostyötä uudenlaisissa palveluympäristöissä. Mitkä asiat sitten vaikuttavat sovellusarkkitehtuurimuutoksessa onnistumiseen?

  1. Palveluympäristön palveluiden hyödyntämisessä on syytä varmistaa, että seurannan osalta on toteutettu riittävä Governance-malli. Tämä malli käsittää sekä ohjeistuksia, toimintaprosesseja että asiantuntijatyötä. Governance sisältää tietoturvan, kustannusten ja järjestelmän optimointiin liittyvien asioiden kehittämisen ja varmistamisen. Nämä ovat tarpeellisia asioita, joilla osaltaan varmistetaan asetettujen hyötyjen saavuttaminen. Hyvä Governance toimii muutoksen mahdollistaja.
  2. Käytettiin palveluympäristönä sitten yksityis-, hybridi- tai julkipilviympäristöä, on ympäristön tarjottava ne palvelut ja kyvykkyydet, joita uudistetussa sovellusympäristössä tarvitaan. Palveluiden kehittäminen ja käyttö on sidoksissa sovellusarkkitehtuuriin, mutta palveluiden hyödyntämistä ei pidä katsoa pelkästään yhden järjestelmän näkökulmasta. Hyödynnettävät palvelut voivat olla jaettuna useamman eri sovelluksen välillä ja tällöin on tärkeää sopia säännöt siihen, kuinka jaettuja palveluita hyödynnetään ja kuinka näitä jaettuja palveluita kehitetään. Tavoitteena on, että sovellusarkkitehtuurin uudistamisessa kehitystyö voi keskittyä pääsääntöisesti sovelluskehitykseen ja infra toteuttaa sekä tuottaa tarvittavat palvelut.
  3. Palveluympäristön hallinnalla varmistetaan sekä kehityksen aikainen että tuotantovaiheen häiriötön toiminta. Palvelun tuottamisen osalta on luotu erityyppisiä toimintamalleja, joiden mukaisesti kehitystiimit ja operointitiimit kommunikoivat keskenään tai muiden palvelua tuotavien tahojen kanssa. Näiden tiimien lisäksi on tunnistettu rooli, jonka tehtävänä on varmistaa, että sovellus- ja palveluympäristön palveluiden kokonaislaatu vastaa asetettuja tavoitteita. Roolia on kuvattu nimellä Site Reliability Engineering (SRE), ja se toimii yhdistävänä rajapintana niin Governance-tiimin, eri sovelluskehitystiimien kuin operointitiimin välillä. Yhdessä muiden tiimien kanssa he määrittelevät palvelutason tavoitteet, budjetit sekä toteuttavat käytettävyysvaatimukset ja tehtävien priorisoinnin. Hyvä palvelutuotanto on onnistuneen sovelluskehityksen perusta.  

Lue myös: Mitä pilvipalvelun hallinta ja ylläpito vaativat yritykseltä - ja kumppanilta?


Sovelluskartta muutoksen tienviittana

Sovellusarkkitehtuurin muutostyön lähtökohtana on tunnistaa oman yrityksen sovelluskartta, miksi sovellus on käytössä, kuinka sovellusta käytetään ja missä elinkaaren vaiheessa sovellus tällä hetkellä on. Sovelluskartan avulla toteutetaan suunnitelmat sovellusarkkitehtuurin uudistamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan myös vaikutukset infrapalveluympäristöön.

Kuinka edetä sovellusympäristön nykytilan kartoittamisessa?

  1. Yrityksien käytössä olevien sovelluskarttojen ajantasaisuus ja laajuus vaihtelee. Tilannekuvan toteuttamista voi edistää keräämällä yleisellä tasolla ohjelmisto/järjestelmälistan. Lista ei ehkä tässä vaiheessa ole vielä täydellinen. Todennäköisesti listalla ovat jo ne järjestelmät, joilla on vaikutusta yrityksen toimintaan.
  2. Kerätyn listan tietoja voidaan täydentää toteuttamalla IT-ympäristöön tekninen inventointi. Tämän inventointitiedon perusteella saadaan selville käytetyt teknologiat, järjestelmien riippuvuudet sekä ympäristön kuormitus- ja käyttöasteet. Näiden tietojen perusteella voidaan jo asemoida sovelluksen nykytilan mukaisia vaatimuksia uudelle palveluympäristölle ja saadaan myös vaihtoehtokustannus nykytilalle.
  3. Tekninen inventointi ei anna vielä koko kuvaa sovelluksen käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Sovelluspalvelulle voi olla asetettu muitakin vaatimuksia liiketoiminnan näkökulmasta esimerkiksi kuka käyttää ja mistä, käytettävyysvaatimuksia, millaisia asetuksia ja lakeja (vaatimusten mukaisuus) järjestelmän käyttöön on asetettu, mitkä kustannukset vaikuttavat sovelluspalvelun käyttöön ja kehitykseen.
  4. Tiedon keräämisen jälkeen tuotetaan analyysi. Tällöin nykytilaa peilataan myös järjestelmän elinkaaren vaiheeseen ja arvioidaan muutostyön kannattavuus. Jos tavoitteena on myös uudistaa palveluympäristö pilviteknologiapohjaiseksi, tulee helposti eteen kysymys, uudistetaan myös sovellus hyödyntämään pilvipalveluympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

Tiedon keruun sekä analyysin jälkeen toteutetaan ja/tai päivitetään järjestelmien uudistamisiin liittyvää modernisaatiotiekarttaa. Jossakin yhteyksissä puhutaan kehityssalkusta tai "polusta", kuinka IT-ympäristöä uudistetaan sekä sovellusten että infran näkökulmasta. Muutoksen selkeyttämiseen on toteutettu eri strategiota (Gartner, Migrating Applications to the Cloud) joiden kautta kehitystehtäviä voi tarkastella. Nämä strategiat auttavat eri osapuolia ymmärtämään kuinka muutos tullaan toteuttamaan eri järjestelmien osalta ja näin osaltaan varmistutaan muutostyön onnistumisessa.

Uudistuksella vaikutetaan teknologiaan ja palveluihin sekä ihmisten toimintatapoihin. Kaiken kaikkiaan on edessä muutos, jonka onnistumisen edellytyksenä on hyvä muutosjohtaminen. On olennaista kasvattaa organisaation henkilöstön tietoisuutta uusien palveluympäristöjen hyödyntämisestä sekä jakaa parhaita käytäntöjä.

Haluatko tunnistaa pilvipalveluidesi seuraavat arkkitehtuurilliset parannuskohteet? Tutustu Well Architected -läpikäyntiimme

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi