palvelumuotoilu-ja-liiketoimintakonsultointi.jpg

Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitaalisen muutoksen kumppani konsultoinnista toteutukseen

 

Yritykset palvelevat ihmisiä, joilla on valtavasti vaihtoehtoja – ja huomenna vielä enemmän kuin tänään. Palvelumuotoilun avulla luodaan keinoja erottua kilpailijoista palveluilla, jotka luovat aitoa lisäarvoa käyttäjille. Näin syntynyt ainutlaatuinen kilpailuetu luo liiketoiminnalle kestävää kasvua. Ihmislähtöisen suunnittelun kulmakivenä ovat kehitettävän ratkaisun loppukäyttäjät sekä yrityksen sisäiset toimijat. Näiden tarpeet ja motivaatiot ohjaavat asiakas- ja työntekijäkokemuksen muodostumista. Palvelumuotoilun asiantuntijamme varmistavat, että käyttäjäkokemus eri palvelukanavissa sekä näyttää että tuntuu hyvältä.


Palvelumuotoiluajattelun perusperiaatteet

empatia.png

EMPATIA

Luodaan syvällinen ymmärrys käyttäjän haasteista asettumalla hänen kenkiinsä.

holistisuus.png

HOLISTISUUS

Luodaan kokonaisvaltainen ymmärrys kehittämisen eri näkökulmista syy-seuraussuhteineen.

iterointi.png

ITEROINTI

Loppukäyttäjien osallistaminen varhaisessa vaiheessa varmistaa, että olemme ratkaisemassa oikeaa ongelmaa.

 

Yhdistämällä asiakasymmärryksen ja liiketoiminnan tarpeet luot aitoa arvoa tuottavia palveluita.

Paranna asiakasymmärrystäsi


Kun kehität palvelujasi asiakaslähtöisesti, luot ainutlaatuista arvoa asiakkaallesi sekä kilpailuetua liiketoiminnallesi. 

Asiakasymmärrys auttaa ratkaisemaan oikean ongelman ja ehkäisee olettamuksien ja uskomusten ohjaamaa päätöksentekoa. Kehitysprojektin alussa luotu ymmärrys asiakkaan tarpeista ja motiiveista auttaa rakentamaan tarkoituksenmukaisen ja toimivan ratkaisun yhdellä kertaa. Asiakkaidesi todellisia tarpeita palvelevat ratkaisut parantavat yrityksesi laatumielikuvaa ja luotettavuutta.

Asiakasymmärrys syntyy erilaisten tutkimusmenetelmien avulla ja sen tyypillisiä lopputuotoksia ovat:

 • Persoonakuvaukset
 • Asiakaspolkukuvaukset
 • Kehittämissuunnitelma

Kasvata liiketoimintaasi uusilla, menestyksekkäillä digitaalisilla ratkaisuilla


Pysy ajan hermolla ja kehitä toimintaasi kokonaisvaltaisesti

Yhdistämme liiketoiminnan tavoitteet, käyttäjien tarpeet sekä teknologioiden tuomat mahdollisuudet konseptiksi, joka toimii päätöksenteon tukena ja auttaa konkretisoimaan kehitystyötä. Konseptoinnin avulla löydät täysin uusia innovaatioita, jotka palvelevat asiakkaiden, työntekijöiden sekä liiketoiminnan tarpeita. Näin kehitettävät ratkaisut parantavat asiakaskokemuksen lisäksi myös työntekijäkokemusta, tehostavat prosesseja ja parantavat tuottavuutta.

Rakennamme konseptia iteroiden ja kehittämällä sitä yhdessä sidosryhmiesi sekä asiakkaidesi kanssa. Konseptikuvaus sisältää konkreettisia työkaluja, joiden avulla visiosi kommunikointi ja ideoiden testaus helpottuu.

 • Palvelukuvaus
 • Palvelu- ja käyttäjäpolut
 • Interaktiiviset prototyypit ja käyttöliittymäkuvat
 • Kehityssuunnitelma

Kehitä ja uudista vanhoja palveluita tai tuotteita


Paranna kaupallista tuottavuutta ihmislähtöisesti

Tukeeko nykyinen palvelusi toivomaasi asiakas- tai työntekijäkokemusta? Luoko palvelusi kestävää kasvua liiketoiminnallesi? Käyttäjätutkimuksen ja -testauksen avulla tunnistamme huomaamatta jääneitä keinoja luoda lisäarvoa olemassa oleville palveluillesi. Tunnistamme palvelupolun ja prosessien kipupisteet, jotka hidastavat liiketoiminnan kehitystä.

Tutkimme nykyisiä palvelujasi ja prosessejasi ihmislähtöisesti.

 • Nykyisen ratkaisun analysointi, mikä toimii, mikä ei - ja miksi?
 • Prosessien analysointi ja optimointi tehokkuuden ja sujuvuuden näkökulmasta
 • Käytettävyys- ja saavutettavuusarvioinnit
 • Uusien palvelumahdollisuuksien tunnistaminen trendianalyysia ja tulevaisuustutkimusta hyödyntämällä

Optimoi liiketoimintaasi ja tehosta sisäisiä prosessejasi


Palvelumuotoilun avulla optimoitu liiketoiminta jättää enemmän euroja viivan alle

Kehitämme organisaation prosesseja kokonaisuutena kiinnittäen huomiota erityisesti eri toimintojen välisiin toimintamalleihin tai tunnistettuihin ongelmakohtiin. Palvelumuotoilun avulla tunnistamme toiminnan pullonkauloja, joita voidaan kehittää mm. automatisoinnin ja digitalisoinnin keinoin. Osallistamalla eri toimijat prosessien muotoiluun varmistut kehitystyön onnistumisesta ja parannat samalla työntekijäkokemusta.

Palvelumuotoilun lopputuotoksena syntyvät kuvaukset konkretisoivat kehitystarpeet sekä auttavat kommunikoimaan niitä sidosryhmille.

 • Service blueprint
 • Tunnistetut ongelmakohdat
 • Kehitysehdotukset

Sujuvoita henkilöstösi työskentelyä


Digitaaliset ratkaisut auttavat keskittymään olennaiseen

Positiivista työntekijäkokemusta luo se, että voi keskittyä mielekkäisiin työtehtäviin, eikä aika kulu manuaaliseen rutiinityöhön. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa yrityksessä syntyvän tiedon laatua sekä sen käyttöastetta. Luomme sujuvampia prosesseja automaatiota ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Sujuvuus näkyy myös asiakkaalle parempana asiakaskokemuksena.

Tyypillisiä palvelumuotoilun keinoja työntekijäkokemuksen parantamiseen ovat mm.

 • Yhteiskehittäminen työntekijöiden kanssa
 • Haastattelut
 • Havainnointi

Paranna yrityksesi laatumielikuvaa


Asiakasymmärrys brändimielikuvan ytimessä

Yritykset, jotka palvelevat asiakkaan tarpeita, toiveita ja motiiveja parhaiten, menestyvät. Laadukas ja sykähdyttävä brändikokemus muodostuu yhtenäisestä kokemuksesta eri palvelukanavissa. Kehitämme palveluita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat käyttäjien aitoja tarpeita sekä ilahduttavat käyttökokemuksellaan.

Huolehdimme, että palvelu on yrityksen brändin mukainen ja samaa perhettä yrityksen muiden palveluiden kanssa.

 • Visuaalinen suunnittelu
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttäjädatan hyödyntäminen
 • Jatkuva kehittäminen

 

 

sote.png

Luodaan toimiva sotearki


Sote-palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, ja niiltä vaaditaan yhä suurempaa vaikuttavuutta.

Samalla asiakkaat odottavat helppoutta, valinnanvapautta ja digitaalisia palveluja.

Sotearki tuntuu toimivalta silloin, kun sähköiset ratkaisut palvelevat ihmistä eivätkä prosesseja, ja ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Me Digialla uskomme ihmisen, teknologian ja datan symbioosiin, jossa palveluja kehitetään asiakas ja ammattilainen edellä. 


Miksi valita sote-kumppaniksi Digia?

 • Vuosikymmenien kokemus ja alan tuntemus
 • Yli 10 vuoden kokemus vaativista sosiaali- ja terveydenhuollon projektitoteutuksista
 • Laaja palvelutarjonta palvelumuotoilusta ja konsultoinnista tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon
 • Kotimainen kumppani
 • Luotettava ja tietoturvallinen
 • Vahva saavutettavuuslain ja -direktiivin tuntemus

 

 

Liiketoimintakonsultointi

Tämän päivän liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta jatkuvaa muutoskykyä. Digitalisointi itsessään tuo jo mukanaan muutoksen: vanhoja toimintatapoja ei ole järkevää sähköistää sellaisenaan vaan toiminta kannattaa miettiä kokonaan uudelleen.

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation avaamat uudet mahdollisuudet sekä uudistamaan liiketoiminta- ja palvelumallisi tämän päivän ja huomisen vaatimuksien tasolle.

 

Digitaalinen strategia 

Rakennamme kilpailuetua digiajan liiketoimintamalleilla. Hyödynnämme digitalisaation, teknologian ja ekosysteemien mahdollisuuksia. Tuomme kysynnänluonnin, asiakaspalvelun, palveluntuotannon, tuotekehityksen ja ansaintalogiikan mallit digiaikaan.

 

Palvelujen suunnittelu

Jatkokehitämme ja testaamme valitsemasi aihiot oikeiden asiakkaiden kanssa. Tunnistamme toimivat palveluideat, jatkamme niiden kehittämistä ja luomme uutta liiketoimintaa. Lopputuloksena syntyy valmiita, testatusti toimivia digitaalisia palveluita.

 

Palvelutarjoaman kehitys

Tunnistamme eri asiakasryhmien erinomaisen asiakaskokemuksen tekijät palvelupolun kaikissa vaiheissa. Kuvaamme palvelut, sisällöt ja palveluprosessit sekä tunnistamme eri palvelukanavien roolin. Lopputuloksena syntyy asiakaslähtöinen palvelumallin kuvaus ja kehittämisen tiekartta.

 

Palvelujen tuotteistus

Tunnistamme toiminnan nykytilan ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset. Kuvaamme palveluvision sekä prosessit, palvelut ja -kuvaukset, roolit ja vastuut palvelutuotannon kehittämiseksi. Lopputuloksena syntyy päivitetty palvelumalli, sekä työkalu, jonka avulla toiminta pysyy ajan tasalla toimintaympäristön muutoksessa.

Digitaalisen muutoksen johtaminen

Muutosta tapahtuu aina, ja haluamme varmistaa, että se on toivomasi suuntaista. Muutoksen onnistuminen edellyttää kykyä luoda vahva ja houkutteleva muutosvisio, analysoida muutoksen vaikutukset sekä vaikuttaa verkostoissa. Kun puhumme muutosjohtamisesta, tarkoitamme itse asiassa ihmisten ja kulttuurin ymmärtämistä ja molempiin vaikuttamista. Tämä on yksi johtamisen suurimmista haasteista, ja onnistuminen edellyttää hyvää osaamista ja tuoreita menetelmiä.

 

Kokonaisarkkitehtuuri

Laadukkaasti toteutetulla kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan varmistaa muun muassa organisaation toimintakyky sekä kyvykkyys pysyä mukana alati kiihtyvässä teknologisessa kehityksessä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisarkkitehtuuripalvelua, jossa rakennamme asiakkaan lähtökohdista yhdessä viitekehyksen organisaation kokonaisarkkitehtuurille ja sen hallinnalle, huomioiden samalla esimerkiksi asiakkaan toimialaan liittyvät kokonaisarkkitehtuuriviitekehykset ja toimintaa ohjaavat lait, säännökset ja suositukset.