vastuullisuus.jpg

Vastuullisuus

Kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu

________  _

Digian vastuullisuus on osa menestyksellistä liiketoimintaa – toisaalta se on myös asioiden ja vaikutusten huomioimista omassa arjen työssämme. Vastuullisuuden kehitys on osa strategiaamme 2020–2022.

Vastuullisuutemme pohjautuu omiin eettisiin toimintatapoihimme, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.


YRITYSVASTUUN PAINOPISTEALUEET

Kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu

 

Kehitämme yritysvastuutamme erityisesti kuuden kestävän kehityksen tavoitteen pohjalta

4-hyva-koulutus.jpg

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

5-sukupuolten-tasa-arvo.jpg

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

8-ihmisarvoista-tyota.jpg

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

9-kestavaa-teollisuutta.jpg

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

10-eriarvoisuuden-vahentaminen.jpg

Vähentää eriarvoisuutta.

13-ilmastotekoja.jpg

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaankestavaa-digiarvoa-ympyra.png

 

Kestävää digiarvoa asiakkaillemme ja toimivaa yhteiskuntaa rakentaen


Digitaalisten ratkaisujen avulla Digialla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy. Varmistamalla, että asiakkaille toteuttamamme ratkaisut ovat toimivia, tietoturvallisia ja käytettäviä, edistämme myös yhteiskunnan vastuullista digitalisoitumista.

Digian tavoitteena on toimia teknologisena edelläkävijäyrityksenä, jonka palvelut ja tuotteet edistävät yhteiskunnan ja ympäristön kehitystä ja hyvinvointia. Pyrimme toteuttamaan ratkaisumme niin, että ne edistävät asiakkaidemme vastuullisuutta. Autamme asiakkaitamme käyttämään dataa vastuullisesti sekä parantamaan palvelujen saatavuutta ja  helppokäyttöisyyttä. Tavoitteenamme on myös edistää datan eettistä hyödyntämistä.

Kotimaisena IT-toimittajana olemme vahvasti osa suomalaista yhteiskuntaa ja kehitämme yhteiskuntaa asiantuntijuudellamme eri tavoin. Asiakastyön ohella tavoitteenamme on olla rakentamassa ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tuottavia ratkaisuja yhteiskunnalle ja asiakkaillemme.

8-ihmisarvoista-tyota.jpg9-kestavaa-teollisuutta.jpg10-eriarvoisuuden-vahentaminen.jpgKestävää digiosaamista työntekijöillemme ja koko Suomelle


Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Pääkonttorimme on Helsingissä, ja muut toimistomme ovat Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, Oulussa, Raumalla, Vaasassa ja Lahdessa sekä Ruotsissa Tukholmassa.

Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Digian tavoitteena on olla teknologia-alalla haluttu työnantaja, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Tavoitteenamme on, että henkilöstömme osaamisen
arvo kasvaa työsuhteen aikana.

Digia tunnistaa roolinsa merkittävänä IT-alan työnantajana ja toimijana. Siksi meillä on myös vastuu teknologiaosaamisen vahvistamisesta Suomessa. Tavoitteenamme on kouluttaa vuosittain uusia digiosaajia omiin ja toimialan tarpeisiin.

4-hyva-koulutus.jpg8-ihmisarvoista-tyota.jpg

kestavaa-digiosaamista-ympyra.pngkestavaa-digiarkea-ympyra.png

Kestävää digiarkea omassa työssämme ja ympäristöä kunnioittaen


Digia haluaa tarjota kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Työntekijöiden hyvinvoinnin jatkuva seuraaminen ja sen tukeminen ovat Digialla keskeisessä roolissa. Tavoitteenamme on, että työhyvinvointi Digialla on toimialan huippua ja että monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat Digiassa organisaation eri tasoilla. Digia on osa Inklusiiv-yhteisöä, jonka missiona on edistää monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työelämää.

Digia kantaa huolta ympäristöstä kaikissa valinnoissaan. Pyrimme ottamaan huomioon toimintamme ympäristövaikutukset sekä omassa toiminnassamme että hankintaprosesseissa. Suurimmat Digian liiketoimintaan vaikuttavat ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen ja laitteisiin. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys.

Eettisten toimintaohjeiden noudattaminen on olennainen osa Digian liiketoiminnan menestystä. Kaikki yhtiön työntekijät, mukaan lukien johto ja hallitus, ovat vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta työssään. Toimintaohjeet koskevat myös Digian alihankkijoita. Tavoitteenamme
on, että koko organisaatiomme on omaksunut eettiset toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti.

5-sukupuolten-tasa-arvo.jpg8-ihmisarvoista-tyota.jpg13-ilmastotekoja.jpg


Digian eettiset toimintatavat

1. Lainmukaisuus

Noudatamme lainsäädäntöä toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.

2. Kolmansien oikeudet

Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa.

3. Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Emme salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

4. Tietoturvallisuus

Suojaamme kaikki hallussamme olevat, itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvat tiedot, materiaalit ja laitteet.

5. Tietosuoja

Suojaamme henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme henkilötietoja.

6. Työolosuhteet

Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia. Välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

7. Vastuu ympäristöstä

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista. Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme. 

Lue lisää eettisistä toimintaohjeistamme


Toimimme ympäristöä kunnioittaen

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Olemme tietoisia ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme siitä huolta. Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön sekä keinot vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme, päätöksenteossamme sekä toimintamme kehittämisessä ja seurannassa.

Arvostamme asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteita ja teemme yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa tarjotaksemme palveluja, joiden avulla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pienentää. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Kiinnitämme huomiota ympäristön hyvinvointiin fyysisen toimintaympäristön, käyttämiemme tuotteiden sekä työntekijöidemme tietojen ja ympäristötietoisuuden alueella.

Fyysinen toimipiste

Toimipisteissämme kiinnitetään huomiota energian- ja vedensäästömahdollisuuksiin. Ne otetaan huomioon myös toimipisteiden uudistamisessa ja uusien toimipisteiden suunnittelussa.

Hankintaprosessi, kierrätys ja jätteiden käsittely

Tilanteissa, joissa voimme valita ympäristöystävällisen ja vähemmän ympäristöystävällisen tuotteen välillä, suosimme ympäristöystävällistä. Tunnistamme keinoja vähentää toimistotarvikkeiden ja kulutustavaroiden määrää sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan niiden kierrätystä. Pyrimme kierrättämään toimistoissamme kaikki kierrätettävät materiaalit kuten paperin, pahvin, metallit ja orgaanisen jätteen. Mikäli kierrättäminen ei ole mahdollista, etsimme ympäristöystävällisen tavan jätteiden hävittämiseen.

Työntekijöiden ympäristötietoisuus

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden vaikuttaa oman ekologisen jalanjälkensä kokoon. Tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi käytämme mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia ja video- ja puhelinneuvotteluja. Jos matkustaminen on tarpeen, kannustamme työntekijöitä valitsemaan ympäristöystävällisen matkustustavan. Tutkimme kaikkien sellaisten aloitteiden toteuttamiskelpoisuuden, joilla pyritään vähentämään aiheuttamiamme ympäristöhaittoja. 


Tekoälyn eettiset periaatteet

Digia on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeen etiikkahaasteessa, jossa yritykset sitoutuvat muotoilemaan tekoälyn hyödyntämiselle eettiset periaatteet.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä ja yhteiskunnassa lisääntyy vauhdilla. Nopea kehitys herättää myös pelkoja ja epävarmuutta esimerkiksi tekoälyn tekemien päätösten oikeudenmukaisuudesta tai algoritmien luotettavuudesta. Siksi Tekoälyaika-hankkeessa kiinnitetään huomio tekoälyn etiikkaan haastamalla yritykset mukaan eettisten periaatteiden pohdintaan.

Digian periaatteet tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle ovat:

1. Avoimuus ja vastuullisuus


Mahdollistamme kehittämämme tekoälyn arvioinnin kuvaamalla yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin algoritmien avulla pyritään, millaista aineistoa kerätään ja miksi niin tehdään.2. Läpinäkyvyys


Olemme tekoälyn hyödyntämisessä läpinäkyviä ja mahdollistamme saman asiakkaillemme. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tekoälyn pohjalla olevan datan puhtauden ja oikeellisuuden selvittämisessä, päätöksenteon perusteiden jäljittämisessä ja pelisääntöjen muodostamisessa tekoälyn hyödyntämiselle.

Pelisäännöissä voidaan määritellä esimerkiksi, milloin tekoäly tekee varsinaisen päätöksen ja milloin se vain tukee ihmistä päätöksenteossa suosituksilla.

3. Vaikutusten arvioitavuus


Tuemme asiakkaitamme tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä ja tuomme esiin työhömme liittyvien valintojen vaikutukset.

4. Yksityisyyden kunnioitus


Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asiakasyritystemme, kumppaniemme sekä Digian omien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.


Noudattamalla näitä periaatteita tuemme asiakkaitamme tekoälyyn perustuvan päätöksenteon kehittämisessä niin, että se

  • ei uhkaa kenenkään terveyttä tai turvallisuutta, yksilön tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa
  • ei vahvista yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellisia epätasa-arvoisuuksia
  • ei aiheuta muuten epäoikeudenmukaisuutta, vahinkoa tai kärsimystä yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille.

Väärinkäyttöilmoitus


Alla olevalla lomakkeella voit tehdä ilmoituksen epäillystä lahjonta- tai korruptiotapauksesta, sekä Digian sisäpiiriohjeen tai Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen vastaisesta menettelystä.

Voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle.