yritysvastuu.jpg

Vastuullisuus

________  _

Olemme vastuullinen toimija ja vastuullisuutemme syntyy arkipäivän valinnoista. Vastuullisuus on osa liiketoimintamenestystämme. Huomioimme toiminnassamme tärkeimpien sidosryhmiemme ja yhteiskunnan tarpeet. Digialle olennaiset yritysvastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, tietosuoja ja -turva, asiakkaat, henkilöstöstä huolehtiminen, teknologiset ratkaisut sekä ympäristövastuun huomioiminen toiminnassa.

Haluamme luoda arvoa eri sidosryhmillemme vastuullisella ja kannattavalla liiketoiminnalla. Kannattavan liiketoiminnan ansiosta pystymme investoimaan liiketoiminnan kasvattamiseen ja maksamaan tuottoa taloudellisille sidosryhmillemme.Vastuullisen toiminnan lähtökohdat


Näemme yritysvastuun kiinteänä osana liiketoimintaamme ja pyrimme vastuulliseen toimintaan kaikessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassamme. Vastuullisuutemme pohjautuu omiin eettisiin toimintatapoihimme, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. 


Digian eettiset toimintatavat

1. Lainmukaisuus

Noudatamme lainsäädäntöä toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.

2. Kolmansien oikeudet

Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa.

3. Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Emme salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

4. Tietoturvallisuus

Suojaamme kaikki hallussamme olevat, itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvat tiedot, materiaalit ja laitteet.

5. Tietosuoja

Suojaamme henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme henkilötietoja.

6. Työolosuhteet

Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia. Välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

7. Vastuu ympäristöstä

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista. Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme. 

Lue lisää eettisistä toimintaohjeistamme


Toimimme ympäristöä kunnioittaen

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Olemme tietoisia ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme siitä huolta. Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön sekä keinot vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme, päätöksenteossamme sekä toimintamme kehittämisessä ja seurannassa.

Arvostamme asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteita ja teemme yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa tarjotaksemme palveluja, joiden avulla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pienentää. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Kiinnitämme huomiota ympäristön hyvinvointiin fyysisen toimintaympäristön, käyttämiemme tuotteiden sekä työntekijöidemme tietojen ja ympäristötietoisuuden alueella.

Fyysinen toimipiste

Toimipisteissämme kiinnitetään huomiota energian- ja vedensäästömahdollisuuksiin. Ne otetaan huomioon myös toimipisteiden uudistamisessa ja uusien toimipisteiden suunnittelussa.

Hankintaprosessi, kierrätys ja jätteiden käsittely

Tilanteissa, joissa voimme valita ympäristöystävällisen ja vähemmän ympäristöystävällisen tuotteen välillä, suosimme ympäristöystävällistä. Tunnistamme keinoja vähentää toimistotarvikkeiden ja kulutustavaroiden määrää sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan niiden kierrätystä. Pyrimme kierrättämään toimistoissamme kaikki kierrätettävät materiaalit kuten paperin, pahvin, metallit ja orgaanisen jätteen. Mikäli kierrättäminen ei ole mahdollista, etsimme ympäristöystävällisen tavan jätteiden hävittämiseen.

Työntekijöiden ympäristötietoisuus

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden vaikuttaa oman ekologisen jalanjälkensä kokoon. Tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi käytämme mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia ja video- ja puhelinneuvotteluja. Jos matkustaminen on tarpeen, kannustamme työntekijöitä valitsemaan ympäristöystävällisen matkustustavan. Tutkimme kaikkien sellaisten aloitteiden toteuttamiskelpoisuuden, joilla pyritään vähentämään aiheuttamiamme ympäristöhaittoja. 


Tekoälyn eettiset periaatteet

Digia on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeen etiikkahaasteessa, jossa yritykset sitoutuvat muotoilemaan tekoälyn hyödyntämiselle eettiset periaatteet.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä ja yhteiskunnassa lisääntyy vauhdilla. Nopea kehitys herättää myös pelkoja ja epävarmuutta esimerkiksi tekoälyn tekemien päätösten oikeudenmukaisuudesta tai algoritmien luotettavuudesta. Siksi Tekoälyaika-hankkeessa kiinnitetään huomio tekoälyn etiikkaan haastamalla yritykset mukaan eettisten periaatteiden pohdintaan.

Digian periaatteet tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle ovat:

1. Avoimuus ja vastuullisuus


Mahdollistamme kehittämämme tekoälyn arvioinnin kuvaamalla yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin algoritmien avulla pyritään, millaista aineistoa kerätään ja miksi niin tehdään.2. Läpinäkyvyys


Olemme tekoälyn hyödyntämisessä läpinäkyviä ja mahdollistamme saman asiakkaillemme. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tekoälyn pohjalla olevan datan puhtauden ja oikeellisuuden selvittämisessä, päätöksenteon perusteiden jäljittämisessä ja pelisääntöjen muodostamisessa tekoälyn hyödyntämiselle.

Pelisäännöissä voidaan määritellä esimerkiksi, milloin tekoäly tekee varsinaisen päätöksen ja milloin se vain tukee ihmistä päätöksenteossa suosituksilla.

3. Vaikutusten arvioitavuus


Tuemme asiakkaitamme tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä ja tuomme esiin työhömme liittyvien valintojen vaikutukset.

4. Yksityisyyden kunnioitus


Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asiakasyritystemme, kumppaniemme sekä Digian omien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.


Noudattamalla näitä periaatteita tuemme asiakkaitamme tekoälyyn perustuvan päätöksenteon kehittämisessä niin, että se

  • ei uhkaa kenenkään terveyttä tai turvallisuutta, yksilön tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa
  • ei vahvista yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellisia epätasa-arvoisuuksia
  • ei aiheuta muuten epäoikeudenmukaisuutta, vahinkoa tai kärsimystä yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille.

Väärinkäyttöilmoitus


Alla olevalla lomakkeella voit tehdä ilmoituksen epäillystä lahjonta- tai korruptiotapauksesta, sekä Digian sisäpiiriohjeen tai Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen vastaisesta menettelystä.

Voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle.