vastuullisuus.jpg

Vastuullisuus

Kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu

Tavoitteenamme on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Vastuullinen tapamme toimia on olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä. Kestävän liiketoimintamallimme avulla luomme perustan yhtiön kasvulle ja menestykselle huomioiden toiminnassamme kestävän kehittämisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmat.

 

Digialla on ICT-alan toimijana merkittävä rooli yhteiskunnan rakentajana ja kehittäjänä.  Koko ICT-ala on avainasemassa, kun pyritään  ratkaisemaan erilaisia kestävyyshaasteita ja huomioidaan yhteiskunnan toimintojen kehittämisessä  ilmaston ja luonnon kantokyky.  Digitaalisten ratkaisujen avulla meillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntamme kehittymiseen. Tavoitteenamme on, että palvelumme ja tuotteemme edistävät asiakkaidemme kestävyystavoitteita sekä lisäävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia.

Vastuullisuuden raportointi


Olemme määritelleet yritysvastuumme olennaisimmat aiheet ja painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit, jotka ovat voimassa vuoteen 2022 asti. Uusi vastuullisuusohjelma julkaistaan osana Digian strategiaa 2023-2025.


 

Agenda 2030 muodostuu 17 YK:n hyväksymästä kestävän kehityksen tavoitteesta, joiden päämääränä poistaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä.

Yritysvastuumme pohjautuu erityisesti kuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG) ja YK:n Global Compactin periaatteisiin.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n Global Compactin sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. 

 1. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 2. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 3. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 4. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 5. Vähentää eriarvoisuutta.
 6. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

10-eriarvoisuuden-vahentaminen.jpg 13-ilmastotekoja.jpg 4-hyva-koulutus.jpg 5-sukupuolten-tasa-arvo.jpg 8-ihmisarvoista-tyota.jpg 9-kestavaa-teollisuutta.jpg


 

Yritysvastuun painopistealueet


Keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet ovat ympäristö (Environmental), yhteiskunta (Social) ja hyvä hallintotapa (Governance). Digia on kehittänyt pitkäjänteisesti omaa toimintaansa näiden vastuullisuusalueiden näkökulmista jo vuosia ja näille osa-alueille on määritelty mitattavat tavoitteet osana liiketoimintastrategiaa.

 

 

Eettinen toimintakulttuurimme

 • Kestävä tapamme toimia perustuu yhteisiin kulttuuriperiaatteisiimme, toimintaohjeistoomme sekä eettiseen ja lainmukaiseen toimintaamme.
 • Eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) noudattaminen ja vastuullinen tapamme toimia ovat olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä. Yhteispelissä asiakkaidemme ja verkostomme kanssa toimintatapamme ohjaavat meitä arjen työssämme ja tavoitteidemme saavuttamisessa. Vain toimimalla oikein luomme perustan yhtiömme kasvulle ja menestykselle.

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista. Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme.

Lue lisää eettisistä toimintaohjeistammeDigitalisaatio vauhdittaa yhteiskunnan ekologista uudistumista

 

Ympäristövastuun kolme periaatetta kertovat, miten Digia kantaa vastuuta ilmastosta ja luonnosta.

 1.  Oma toimintamme on tasapainossa ilmaston ja luonnon kantokyvyn kanssa.

 2.  Ympäristövastuu on osa työyhteisömme arkea ja osaamista.

 3.  Vauhditamme yhteiskunnan ekologista uudistumista.

ymparistoa_kunnioittaen.png

 


TEKOÄLYN EETTISET PERIAATTEET


Digia oli mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeen etiikkahaasteessa, jossa yritykset sitoutuivat muotoilemaan tekoälyn hyödyntämiselle eettiset periaatteet.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä ja yhteiskunnassa lisääntyy vauhdilla. Nopea kehitys herättää myös pelkoja ja epävarmuutta esimerkiksi tekoälyn tekemien päätösten oikeudenmukaisuudesta tai algoritmien luotettavuudesta. Siksi Tekoälyaika-hankkeessa kiinnitetään huomio tekoälyn etiikkaan haastamalla yritykset mukaan eettisten periaatteiden pohdintaan.

Digian periaatteet tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle ovat:

1. Avoimuus ja vastuullisuus


Mahdollistamme kehittämämme tekoälyn arvioinnin kuvaamalla yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin algoritmien avulla pyritään, millaista aineistoa kerätään ja miksi niin tehdään.2. Läpinäkyvyys


Olemme tekoälyn hyödyntämisessä läpinäkyviä ja mahdollistamme saman asiakkaillemme. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tekoälyn pohjalla olevan datan puhtauden ja oikeellisuuden selvittämisessä, päätöksenteon perusteiden jäljittämisessä ja pelisääntöjen muodostamisessa tekoälyn hyödyntämiselle.

Pelisäännöissä voidaan määritellä esimerkiksi, milloin tekoäly tekee varsinaisen päätöksen ja milloin se vain tukee ihmistä päätöksenteossa suosituksilla.

3. Vaikutusten arvioitavuus


Tuemme asiakkaitamme tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä ja tuomme esiin työhömme liittyvien valintojen vaikutukset.

4. Yksityisyyden kunnioitus


Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asiakasyritystemme, kumppaniemme sekä Digian omien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.


Noudattamalla näitä periaatteita tuemme asiakkaitamme tekoälyyn perustuvan päätöksenteon kehittämisessä niin, että se

 • ei uhkaa kenenkään terveyttä tai turvallisuutta, yksilön tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa
 • ei vahvista yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellisia epätasa-arvoisuuksia
 • ei aiheuta muuten epäoikeudenmukaisuutta, vahinkoa tai kärsimystä yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille.

WHISTLEBLOWER-ILMIANTOKANAVA


Olemme ottaneet käyttöön EU-direktiivin mukaisen Whistleblower-ilmiantokanavan, joka mahdollistaa anonyymin ilmoituksen tekemisen havaitusta väärinkäytöksestä yrityksen toiminnassa. Ilmoitukset käsitellään erikseen nimetyssä käsittelyryhmässä, johon kuuluvat yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja lakiasianosasto.

 

Whistleblower-kanava