vastuullisuus.jpg

Vastuullisuus

Kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu

________  _

Digian tavoitteena on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Tarkensimme vuonna 2020 yritysvastuumme olennaisimmat aiheet ja määrittelimme yritysvastuun painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit, jotka ovat voimassa vuoteen 2022 asti.

Vastuullisuutemme pohjautuu hallituksen hyväksymiin eettisiin toimintatapoihimme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. Lisäksi seuraamme tiiviisti kotimaista ja kansainvälistä yritysvastuusääntelyä ja kehitämme yritysvastuutamme proaktiivisesti.

Vastuullisuuden raportointi


YRITYSVASTUUN PAINOPISTEALUEET

Digian toimintatavat ja periaatteet

DIGIAN EETTISET TOIMINTATAVAT

1. Lainmukaisuus

Noudatamme lainsäädäntöä toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.

2. Kolmansien oikeudet

Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa.

3. Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Emme salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

4. Tietoturvallisuus

Suojaamme kaikki hallussamme olevat, itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvat tiedot, materiaalit ja laitteet.

5. Tietosuoja

Suojaamme henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme henkilötietoja.

6. Työolosuhteet

Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia. Välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

7. Vastuu ympäristöstä

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista. Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme.

Lue lisää eettisistä toimintaohjeistamme


YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA ILMASTOTAVOITTEET


Digitalisaatio vauhdittaa yhteiskunnan ekologista uudistumista

Informaatioteknologia (ICT) on osa tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Me alan toimijat olemme myös avainasemassa, kun yhteiskunnan toimintoja sovitetaan yhteen ilmaston ja luonnon kantokyvyn kanssa. Digitalisaatio auttaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisessä tuottamalla ratkaisuja, joiden avulla voidaan edistää muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta, korvata fyysisiä tuotteita ja prosesseja tai tehostaa jakelua.

Haluamme olla kestävän digitalisaation suunnannäyttäjä

Haluamme näyttää, että digitaalisia ratkaisuja voi tuottaa ja käyttää ekologisesti kestävästi. Digitalisaatio voi myös pienentää ympäristökuormitusta ja lisätä ympäristöhyötyjä. Ympäristöpolitiikkamme pohjautuu lainsäädännön noudattamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä aktiiviseen, Digian toimialaa koskevien suositusten ja käytäntöjen seurantaan ja kehittämiseen.

Ympäristövastuussa toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen.

Digian ensimmäinen ympäristöpolitiikka on julkaistu vuonna 2016. Digian johtoryhmä on hyväksynyt ja vahvistanut tämän politiikan 8.10.2021. Ympäristöpolitiikka katselmoidaan ja päivitetään tarvittaessa vähintään kolmen vuoden välein.

Ympäristövastuun kolme periaatetta kertovat, miten Digia kantaa vastuuta ilmastosta ja luonnosta:

1. Oma toimintamme on tasapainossa ilmaston ja luonnon kantokyvyn kanssa.

 • Oma toimintamme, matkustuksemme ja hankintamme hoidetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti sekä energia- ja materiaalitehokkaasti. Käytämme uusiutuvaa energiaa aina kun mahdollista.
 • Laite- ja palveluhankinnoissa pyrimme vähäpäästöisiin ja kestäviin ratkaisuihin.
 • Mittaamme hiilijalanjälkemme kattaen koko arvoketjun ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeä aktiivisin toimin. Kompensoimme jäljelle jääneet päästöt luotettavalla tavalla.
 • Olemme oman toiminnan osalta hiilineutraali yritys vuodesta 2020 alkaen. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on olla hiilineutraali koko arvoketjun osalta.

2. Ympäristövastuu on osa työyhteisömme arkea ja osaamista.

 • Ympäristövastuun toteutuminen koskee kaikkia digialaisia.
 • Kannustamme henkilöstöämme kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen ja vastuullisuuden huomiointiin asiakasprojekteissa ja tuemme tätä eri toimenpitein.
 • Kehitämme tavoitteellisesti arjen ja asiakastyön käytäntöjä. Haluamme mahdollistaa työntekijöillemme ekologisten arvojen mukaisen elämän myös työpaikalla.
 • Raportoimme ja viestimme ympäristövaikutuksistamme läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi. Läpinäkyvyyden avulla parannamme ympäristötyömme laatua ja toimimme esimerkkinä muille yrityksille.

3. Vauhditamme yhteiskunnan ekologista uudistumista.

 • Tuotamme kestävyyttä edistäviä ratkaisuja johtamiseen ja datan hyödyntämiseen.
 • Sitoudumme edistämään digitaalisen infrastruktuurin materiaali- ja energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä sekä kiertotaloutta.
 • Edistämme ICT-laitteiden pitkäikäistä käyttöä ja materiaalien kiertoa omassa työssämme sekä asiakasprojekteissa.
 • Määrittelemme kädenjälkemme, seuraamme sen kehitystä ja pyrimme tuottamaan asiakkaillemme mitattavaa hyötyä kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita koskien.

Digian ilmastotavoitteet

 • Digia on omalta toiminnaltaan hiilineutraali vuodesta 2020 alkaen.
 • Digia on hiilineutraali koko arvoketjunsa osalta vuoteen 2030 mennessä.
 • Pienennämme päästöjämme 75 % vuoden 2019 lähtötasosta vuoteen 2030 mennessä.
 • Kompensoimme jäljelle jääneet päästöt (25 %) luotettavalla tavalla.

TEKOÄLYN EETTISET PERIAATTEET


Digia on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeen etiikkahaasteessa, jossa yritykset sitoutuvat muotoilemaan tekoälyn hyödyntämiselle eettiset periaatteet.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä ja yhteiskunnassa lisääntyy vauhdilla. Nopea kehitys herättää myös pelkoja ja epävarmuutta esimerkiksi tekoälyn tekemien päätösten oikeudenmukaisuudesta tai algoritmien luotettavuudesta. Siksi Tekoälyaika-hankkeessa kiinnitetään huomio tekoälyn etiikkaan haastamalla yritykset mukaan eettisten periaatteiden pohdintaan.

Digian periaatteet tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle ovat:

1. Avoimuus ja vastuullisuus


Mahdollistamme kehittämämme tekoälyn arvioinnin kuvaamalla yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin algoritmien avulla pyritään, millaista aineistoa kerätään ja miksi niin tehdään.2. Läpinäkyvyys


Olemme tekoälyn hyödyntämisessä läpinäkyviä ja mahdollistamme saman asiakkaillemme. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tekoälyn pohjalla olevan datan puhtauden ja oikeellisuuden selvittämisessä, päätöksenteon perusteiden jäljittämisessä ja pelisääntöjen muodostamisessa tekoälyn hyödyntämiselle.

Pelisäännöissä voidaan määritellä esimerkiksi, milloin tekoäly tekee varsinaisen päätöksen ja milloin se vain tukee ihmistä päätöksenteossa suosituksilla.

3. Vaikutusten arvioitavuus


Tuemme asiakkaitamme tekoälyn vastuullisessa hyödyntämisessä ja tuomme esiin työhömme liittyvien valintojen vaikutukset.

4. Yksityisyyden kunnioitus


Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asiakasyritystemme, kumppaniemme sekä Digian omien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.


Noudattamalla näitä periaatteita tuemme asiakkaitamme tekoälyyn perustuvan päätöksenteon kehittämisessä niin, että se

 • ei uhkaa kenenkään terveyttä tai turvallisuutta, yksilön tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa
 • ei vahvista yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellisia epätasa-arvoisuuksia
 • ei aiheuta muuten epäoikeudenmukaisuutta, vahinkoa tai kärsimystä yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille.

VÄÄRINKÄYTTÖILMOITUS


Alla olevalla lomakkeella voit tehdä ilmoituksen epäillystä lahjonta- tai korruptiotapauksesta, sekä Digian sisäpiiriohjeen tai Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen vastaisesta menettelystä.

Voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.