Skip to content

Tiedonantopolitiikka

Digian tiedonantopolitiikka kuvaa Digian keskeiset viestinnän ja sijoittajasuhteiden toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Digia viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa.

Digian toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat yhteistyössä siitä, että Digian viestintä täyttää kaikilta osiltaan ne vaatimukset, joita EU:n lainsäädäntö, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n määräykset, Suomen lainsäädäntö, Helsingin Pörssin säännöt ja Finanssivalvonnan ohjeet edellyttävät. Digia noudattaa myös muita pörssiyhtiöiden viestintää koskevia suosituksia esimerkiksi listayhtiöiden hallinnointikoodin osalta.

Tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan vastuuhenkilönä toimii toimitusjohtaja. Tiedonantopolitiikan hyväksyy Digian hallitus.

Digian viestinnän periaatteet ja tavoitteet

Digian viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön rahoitusvälineiden hintojen määrittämiseksi. Tiedot, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin, julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja niin pian kuin mahdollista.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman läpinäkyvä ja selkeä kuva yhtiöstä yhtiön taloudellisen tilanteen ja sen rahoitusvälineiden hintojen arvioimiseksi.

kuvitus-nainen-koneella