Markkinat ja megatrendit

Päivitetty: 23.1.2018

Markkinat

Digia toimii pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinalla, jolla toimivilla yrityksillä on kasvava tarve ymmärtää asiakastaan ja muuttuvaa maailmaa. Yritykset etsivät yhä uudenlaisia keinoja parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.

Suurin osa IT-palvelumarkkinasta koostuu tällä hetkellä perinteisistä IT-palveluista, joilla tarkoitetaan esimerkiksi niin kutsuttujen legacy-järjestelmien ylläpitoa ja jatkokehitystä. Lähitulevaisuudessa arviolta enää alle puolet IT-palvelumarkkinasta tulee perinteisistä IT-palveluista ja yli puolet uusista, ketterästi ja asiakaslähtöisesti kehitettävistä digitaalisista palveluista. Uusien palveluiden osuuden odotetaan kasvavan nopeasti samalla kun perinteisten IT-palveluiden osuuden odotetaan pienentyvän.

IT-palvelumarkkinan rakenteen muutoksen takana on markkinamurros, jonka seurauksena IT-investoinnit siirtyvät esimerkiksi perinteisten IT-järjestelmien ylläpidosta ja jatkokehityksestä uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Näin ollen asiakkaalle luovat lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaa ja ansaintaa ymmärtävät toimijat, joilla on myös vahvaa ymmärrystä asiakkaan toimialasta ja sen kehityssuunnasta. Lisäksi palveluntarjoajalla on oltava todennettua ja uskottavaa teknistä osaamista ja projektinhallintaosaamista. Näin ollen tarpeeksi suuri koko sekä toimintahistoria ovat olennaisia kilpailuetuja. Digia toimii tällä kasvavalla osalla markkinaa ja keskittyy pääsääntöisesti uusien digitaalisten palveluiden toimittamiseen, vanhojen ja uusien IT-ratkaisujen integroimiseen sekä toimialakohtaisiin sovellusratkaisuihin.

 

Kilpailuympäristö


Suomen IT-markkinalla on suuri määrä toimijoita, jotka tuottavat erilaisia IT-palveluita ja ohjelmistotuotteita. Lisäksi IT-palveluita ja ohjelmistotuotteita tuottavat myös monet yritykset, joiden päätoimiala ei ole IT-markkinalla.

Digian pääkilpailijoita ovat liikevaihdoltaan suuret järjestelmäintegraattorit, joilla on laaja valikoima palveluita ja kokonaisratkaisuja. Digian toisen kilpailijaryhmän muodostavat liikevaihdoltaan pienemmät IT-palvelutoimittajat, jotka ovat usein erikoistuneita ja pyrkivät voittamaan markkinaosuutta vakiintuneilta suuremmilta toimijoilta toimittamalla pienempiä ja räätälöidympiä palasia osaksi suurten yritysten IT-kokonaisuuksia. Suurempien toimijoiden kilpailuetuja ovat kyky toimittaa ja hallita suurempia kokonaisuuksia ja laajempi palvelutarjooma sekä globaalin asiantuntijaverkoston ja toimituskyvyn hyödyntäminen.

Digia on suuria järjestelmätoimittajia ketterämpi toimija. Yhtiön kilpailuetu perustuu kykyyn tarjota palvelukokonaisuus pienempiä kilpailijoitaan vahvemmin, mutta isoja kilpailijoitaan ketterämmin. Yhtiö toimii pääasiallisten kilpailijoidensa välissä resursseiltaan uskottavana ja tarjoomaltaan kattavana sekä samalla asiakkaiden tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevänä palveluntarjoajana.

Megatrendit


IT-markkinoihin vaikuttavat useat ajurit ja megatrendit. Digian toimintaan vaikuttavat keskeisimmät ajurit ja trendit ovat johdon arvion mukaan digitalisoituminen, entistä liiketoimintalähtöisemmät IT-investoinnit sekä pilvipalveluiden merkityksen kasvu.

Digitalisaation nopea leviäminen luo jatkuvasti uusia talouskasvun edellytyksiä, ja IT-palveluilla on tässä keskeinen rooli. IT-palvelut mahdollistavat sekä innovaatioita – uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja – että entistä tehokkaampia työskentelytapoja. Lähes kaikki uudet tuotteet ja palvelut sisältävät yhä enemmän digitaalisia liitännäisiä, jonka lisäksi uudet ratkaisut integroidaan taustajärjestelmiin hallitusti. Tämä tukee integrointipalvelujen, järjestelmäkehittäjien sekä liiketoimintanäkemyksen ja IT-osaamisen yhdistävän kehittämiskonsultoinnin kysyntää.

Julkisen sektorin ja viranomaisten jatkuva haaste on turvata palvelut kansalaisille kaikkialle Suomeen niin, että toiminta on organisoitu mahdollisimman tehokkaasti. Digia vastaa tähän haasteeseen kehittämällä helppokäyttöisiä, monikanavaisia ja turvallisia sähköisiä palveluita ja itsepalvelukanavia. Uusia palveluinnovaatioita tarvitaan jatkuvasti samalla, kun tietosuojan ja tietoturvan merkitys korostuu entisestään.

IT-ratkaisut ovat yhä keskeisemmässä roolissa suomalaisissa yrityksissä. Tukitoimintojen digitalisaatiosta ollaan siirtymässä liiketoimintaprosessien digitalisoimiseen. Jotta liiketoiminta voidaan digitalisoida, tarvitaan yhä useammin ulkopuolista IT- ja liiketoimintaosaamista.

Tänä päivänä monet yritykset ovat myös luopumassa omasta IT-infrastruktuuristaan ja luottavat sen sijaan eri pilvipalveluihin sekä IT- että kommunikaatiopalveluissa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavammat ja skaalautuvammat ratkaisut, minkä lisäksi yritykset voivat säästää kuluissa ja pääsevät käyttämään uusia palveluita nopeammin. Järjestelmät ovat myös helpommin ylläpidettävissä. Tulevaisuuden IT-osastot myös näyttävät täysin erilaisilta pilvipohjaisen IT-ympäristön myötä. IT-palvelutoimittajien tärkeimpiä tehtäviä on uudistaa ja sopeuttaa yritysten uusi IT-ympäristö yrityksen liiketoimintaan, jolloin asiakkaan liiketoimintaympäristön ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää.Takaisin ylös