Skip to content

Palkitseminen

20.3.2024

Palkitsemispolitiikka

Digian toimielinten palkitseminen perustuu Digia Oyj:n palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päätä esittää palkitsemispolitiikkaan tätä aikaisemmin muutoksia yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöksentekoa varten.

Toimielinten palkitsemispolitiikka kuvaa, miten Digia Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen on järjestetty. Palkitsemispolitiikka perustuu EU:n direktiiviin 2017/282 (Osakkeenomistajien oikeudet – direktiivi) ja sen tuomiin muutoksiin Osakeyhtiölaissa, Arvopaperimarkkinalaissa ja listayhtiöiden Hallinnointikoodissa.

Lisätietoa: Pörssitiedote 4.5.2023: Digian johdolle uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti tarjoaa katsauksen, miten Digian hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin vuonna 2023. Lisäksi se sisältää yhteenvedon Digian palkitsemisesta suhteessa suorituskykyymme vuosina 2019-2023 sekä esittelyn osakepalkkiojärjestelmäsä vuosille 2023-2025. Palkitsemisraportti on laadittu noudattaen voimassa olevaa lainsäädänötä sekä vuoden 2020 hallinnointikoodia.

Muut palkitsemista koskevat tiedot

Muissa palkitsemista koskevissa tiedoissa kuvataan voimassa olevat tiedot hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen periaatteista ja palkitsemisen toteutumisesta. Muun johtoryhmän osalta tiedot on kuvattu kokonaistasolla. Kerrotut tiedot täydentävät yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikassa ja tilikauden palkitsemisraportissa esitettyjä tietoja yhtiön toimielinten palkitsemisesta.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet valmistelee Digia Oyj:n nimitysvaliokunta. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous.

Yhtiön hallituksen palkitseminen perustuu kiinteään kuukausittaiseen palkkioon sekä kokouspalkkioihin. Kunkin hallituksen jäsenen palkkion suuruuteen vaikuttaa rooli hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä valiokuntien puheenjohtajana ja jäsenenä. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Vuoden 2024 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Hallituksen jäsenten edelliseltä tilikaudelta ansaitsemat palkkiot on kerrottu yhtiön palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön tavoitteena on kilpailukykykyinen ja kannustava toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen kokonaisuus. Palkitsemisessa huomioidaan vertailu valittuihin verrokkiyhtiöihin.

Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Digia Oyj:n palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös muun johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista. Palkitsemisvaliokunta päättää hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan esityksestä muulle johtoryhmälle maksettavista palkoista, palkkioista sekä muista eduista.

Digialla on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista, sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osuuksista. Kiinteiksi palkitsemisen osiksi lasketaan kaikki sellaiset taloudelliset etuudet, joiden euromääräinen suuruus on etukäteen osapuolten tiedossa, kuten vuosipalkka ja luontaisedut. Muuttuviksi palkitsemisen osiksi lasketaan kaikki sellaiset palkkiot, joiden euromääräinen suuruus on riippuvainen henkilön suorituksesta tai ulkoisesti määriteltävästä tekijästä, kuten yhtiön taloudellisten tai ei-taloudellisten tunnuslukujen kehityksestä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkkaus muodostuu seuraavista osista:

Palkitsemisen muoto Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut)

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetaan kuukausittain kiinteä kokonaispalkka. Kokonaispalkasta vähennetään mahdolliset luontoisetuudet.

Lyhyen aikavälin kannustin (STI)

Toimitusjohtaja ja yhtiön muu johtoryhmä kuuluu yhtiön kulloinkin vahvistaman tavoitepalkkiojärjestelmän piiriin ja on oikeutettu vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvään tavoitepalkkioon.

Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä)

Toimitusjohtaja ja yhtiön muu johtoryhmä kuuluu yhtiön kulloinkin vahvistettavaan osakepalkkiojärjestelmään, ja on oikeutettu sen mukaisesti mahdollisesti maksettavaan osakepalkkioon.

Luontoisetuudet

Toimitusjohtajalla ja yhtiön muulla johtoryhmällä on oikeus yhtiön yleisesti henkilöstölleen myöntämiin luontoisetuuksiin. Johdolla on oikeus vapaaseen autoetuun. Etuuksien arvo vähennetään kokonaispalkasta normaalin edun verotuskäytännön mukaan.

Muut etuudet

Toimitusjohtaja ja yhtiön muu johtoryhmä on oikeutettu yhtiön henkilöstölleen tarjoamiin yleisiin henkilöstöetuuksiin.

Toimitusjohtajalla ja yhtiön muulla johtoryhmällä on vakuutus kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalle.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lain mukainen, eikä kenelläkään ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Korvaus työsuhteen päättyessä

Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan työsuhteen, maksetaan toimitusjohtajalle yhteensä kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava summa. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu, noudatetaan kuuden (6) kuukauden irtisanoutumisaikaa.

Mikäli yhtiö päättää talousjohtajan työsuhteen, maksetaan talousjohtajalle yhteensä kolmen (3) kuukauden palkkaa vastaava summa. Mikäli talousjohtaja irtisanoutuu, noudatetaan kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.

Muiden johtoryhmän jäsenten osalta molemminpuolinen työsuhteen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Muuttuvan palkitsemisen mittarit sidotaan tavoitteisiin, jotka tukevat yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja kilpailukykyä. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen muuttuvat osuudet ovat sidottuja ennalta määrättyihin suorituskyvyn kriteereihin ja jokaiselle kriteerille on määritelty minimi-, tavoite- ja maksimiarvo.

 

Toimitusjohtajan voimassa oleva palkitseminen

Palkitsemisen osa Voimassa oleva palkitseminen

Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut)

26 500,00 euroa kuukaudessa

Lyhyen aikavälin kannustin (STI)

Enimmäispalkkio vastaa 80 % toimitusjohtajan 12 kuukauden kiinteästä kokonaispalkasta

Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä); mahdollinen osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

Enintään 140000 osaketta vuosiin 2023–2025 kohdistuvasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta

 

Johtoryhmän voimassa oleva palkitseminen

Tilikaudella 2024 tällä hetkellä voimassa oleva johtoryhmän palkitseminen noudattaa samoja periaatteita kuin vuonna 2023. Johtoryhmän kunkin jäsenen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäispalkkio vastaa 60 % kahdentoista kuukauden kiinteästä kokonaispalkasta. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, joka kattaa kalenterivuodet 2023-2025.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä (LTI)

Digia Oyj:n hallitus päätti 4.5.2023 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön ylimmästä johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Aiempi osakepalkkiojärjestelmä päättyi 31.12.2022.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2023–2025. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamien tavoitteiden saavuttamisen pohjalta. Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon, kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuosilta 2023–2025 ja kestävyystavoitteeseen. Mittareiden ansaintajakso on kolme vuotta (2023–2025) ja kaikkien mittareiden tavoitteet on asetettu ansaintajakson päättymisajankohtaan.

Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 480 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan kaikkien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen keväällä vuonna 2026. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus harkintansa mukaan päättää mahdollisista palkkioista pro-rata-periaatteen mukaan ansaintakauden osalta.

Lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmä (STI) - tilikausi 2024

Tilikaudelle 2024 vahvistettu toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä vastaa vuoden 2023 tavoitepalkkiojärjestelmän rakennetta ja periaatteita.

Tavoitepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit vuonna 2024 perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon (EBITA) sekä kestävyystavoitteeseen. Tavoitteet asetetaan kalenterivuodeksi. Liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden osalta väliarvio ja -maksatus tapahtuu ensimmäisen puolivuotiskauden (tammi–kesäkuu) jälkeen elokuussa tammi–kesäkuulle 2024 asetettujen välitavoitteiden mukaan. Liikevaihto- ja liikevoittotavoitteen osalta tammi–kesäkuulta maksettu palkkio on ennakko siten, että koko kalenterivuodelta arvioitavasta ja helmikuussa 2025 maksettavasta palkkiosta vähennetään tammi–kesäkuulta 2024 mahdollisesti maksettava palkkioennakko. Kestävyystavoite arvioidaan ja maksetaan vain kalenterivuoden päättyessä.

Kaikkia palkkiomittareita arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli koko vuoden liikevoitto jäisi alle asetetun EBITA-kynnysarvon, vuoden lopussa arvioitavaa tavoitepalkkio-osuutta ei makseta.

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot

  Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut) Lyhyen aikavälin kannustin (STI) Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä)*
Toimitusjohtaja 325 065 euroa 124 697 euroa

531 251 euroa

2020-2022 pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio

Muut johtoryhmän jäsenet 1 403 460 euroa 396 436 euroa

761 586 euroa

2020-2022 pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio

*Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

 

Vuonna 2022 toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot

  Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut) Lyhyen aikavälin kannustin (STI) Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä)*
Toimitusjohtaja 302 583,80 euroa 66 548,80 euroa Ei maksatusta 2022
Muut johtoryhmän jäsenet 1 321 883,00 euroa 201 372,00 euroa Ei maksatusta 2022

*Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

 

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot

  Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut) Lyhyen aikavälin kannustin (STI) Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä)*
Toimitusjohtaja 301 548,00 euroa 126 212,00 euroa Ei maksatusta 2021
Muut johtoryhmän jäsenet 1 245 414,51 euroa 351 361,41 euroa Ei maksatusta 2021

*Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

 

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot

  Kiinteä kuukausittainen kokonaispalkka (sisältäen luontoisedut) Lyhyen aikavälin kannustin (STI) Pitkän aikavälin kannustin (LTI, osakepalkkiojärjestelmä)*
Toimitusjohtaja 295 702,00 euroa 126 212,00 euroa

409 930,55 euroa

2017-2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio

Muut johtoryhmän jäsenet 1 276 002,54 euroa 360 642,24 euroa (sisältäen 7-12/2019 ja 1-6/2020 ansaitut tavoitepalkkiot)

632 650,71 euroa

2017-2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio

*Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.