Skip to content

Yhtiökokous 2013

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12. maaliskuuta 2013 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2013.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

  • Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen
  • Palkitsemisvaliokunta: Tommi Uhari (pj.), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen
  • Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta.

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten korvausta kohtuullista laskua vastaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 13.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2014 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 13.3.2012 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 12.9.2014 saakka.

Digia Oyj

Hallitus