Skip to content

Taloustietoa

Vuosi 2023

Liikevaihto
0milj. euroa
EBITA-liikevoitto
0milj. euroa
Henkilöstön määrä
0

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Digian liikevaihto (192,1 milj. euroa vuonna 2023) ja EBITA-liikevoitto (16,7 milj. euroa vuonna 2023) kasvavat vuoteen 2023 verrattuna.

Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITA-liikevoitto:

Liikevoitto + yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot

EBITA- liikevoittomarginaali, %:

Liikevoitto + yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot x 100
Liikevaihto 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

(Voitto tai tappio ennen veroja - verot) x 100
Oma pääoma

Omavaraisuusaste (%):

(Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake:

(Tulos ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus)
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Tulos/osake, laimennettu:

(Tulos ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus)
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä sisältäen osakepohjaisten kannustinohjelmien kautta myönnetyt osake- ja optio-oikeudet

Osinko/osake:

Kokonaisosinko
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osinko/tulos-%:

Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):

(Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
Oma pääoma

Efektiivinen osinkotuotto-%:

Osakekohtainen osinko x 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto -suhde (P/E):

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos