Skip to content

Yhtiökokous 2017

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2017.

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n 16. maaliskuuta 2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

  • Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Seppo Ruotsalainen ja Martti Ala-Härkönen
  • Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Martti Ala-Härkönen
  • Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen

 Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti tilintarkastajalle suoritettavan palkkiota ja kustannusten korvausta yhtiön hyväksymää kohtuullista laskua vastaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2018 saakka. 

Digia Oyj

Hallitus