Taloustietoa

Päivitetty: 2.5.2017

Vuosi 2016


Liikevaihto
86,5
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
5,4
miljoonaa euroa,
6,3 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,20
euroa  Henkilöstön määrä  
872
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 

€ 000 2016 2015 2014 2013 2012
Toiminnan laajuus          
Liikevaihto, € 000 86 463 80 946 97 433 99 740 100 448
- muutos edelliseen vuoteen, vertailukelpoinen, %          6,8 % - -2,3 % -0,7 % -17,6 %
Bruttoinvestoinnit, € 000 1 660 1 473 1 147 1 598 802
- % liikevaihdosta 2 % 1 % 1 % 2 % 1 %
Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan - - - - -
- % liikevaihdosta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Henkilöstön vertailukelpoinen määrä 31.12. 872 759 932 938 982
Henkilöstö keskimäärin 810 753 935 939 1 025
           
Kannattavuus          
Liikevoitto, € 000 5 419 5 854 4 310 -2 822 6 884
- % liikevaihdosta 6 % 7 % 4 % -3 % 7 %
Tilikauden voitto, € 000 4 064 4 246 2 850 -4 067 4024
- % liikevaihdosta 5 % 5 % 3 % -4 % 4 %
Oman pääoman tuotto, % 11 % 14 % 8 % -10 % 10 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11 % 16 % 9 % -4 % 11 %
           
Rahoitus ja taloudellinen asema          
Korollinen vieras pääoma, € 000 13 686 13 513 16 245 16 883 19 849
Rahavarat, € 000 1 994 6 710 5 132 6 454 8 283
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 36 % 17 % 30 % 29 % 28 %
Omavaraisuusaste, % 50 % 54 % 51 % 50 % 53 %
Liiketoiminnan rahavirta, € 000 3 811 6 679 1 824 4 855 19 946
Osingot (maksettu)* 1 059 1 039 2 082 2 082 2 077
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,20 0,20 0,14 -0,20 0,19
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,20 0,20 0,14 -0,20 0,19
Oma pääoma/osake 1,57 1,96 1,76 1,73 2,01
Osinko/osake (2016 ehdotus) 0,08 0,08 0,05 0,10 0,10
Osinko/tulos - 32 % 36 % - 53 %
Efektiivinen osinkotuotto - 3 % 2 % 3 % 4 %
Hinta/voitto- suhde (PE) 16,58 28,04 19,0 - 13,79
Osakkeen alin kaupantekokurssi 2,81 2,74 2,66 2,65 2,28
Osakkeen ylin kaupantekokurssi 7,40 7,47 4,59 4,34 3,30
Osakkeen keskikurssi 4,32 4,05 3,79 3,19 2,82
Osakekannan markkina-arvo 65 758 146 338 55 529 81 624 54 694
Osakevaihto, kpl 4 200 698 7 652 995 3 864 505 4 095 297 1 652 971
Osakevaihto, % 20 % 37 % 19 % 20 % 8 %

 
*Vuonna 2012 ja 2014 maksettu osingon sijasta oman pääoman palautuksena.  


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 738 761 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 738 761 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 726 838 kpl. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57.372 kappaletta omia osakkeita. Vertailuluvut 2015 on tuloksen osalta oikaistu. 

Vertailuluvut vuosilta 2014 - 2012 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut. 


Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

 

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

(Voitto tai tappio ennen veroja – verot) x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

 

Omavaraisuusaste (%):

(Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

 

Tulos/osake:

Tulos ennen veroja – verot +/– vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

 

Osinko/osake:

Kokonaisosinko
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osinko/tulos (%):

Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos

 

Nettovelkaantumisaste (net gearing):

(Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100

Oma pääoma

 

Efektiivinen osinkotuotto-%:

Osakekohtainen osinko x 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

 

Hinta/voitto-suhde (P/E):

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos

Takaisin ylös