digia-sijoituskohteena.jpg

Markkinat ja Digian markkina-asema

Digitalisaation trendi jatkuu voimakkaana ja luo Digialle vahvan kasvumarkkinan. Asiakasorganisaatioissa painottuvat yhä selkeämmin datan hyödyntämisen tarpeet.

________  _

 Päivitetty: 22.2.2021

Yritykset ja julkiset organisaatiot jatkavat palveluidensa digitalisointia. Mitä pitemmällä organisaatiot digitalisoinnissaan ovat, sitä selkeämmin kysynnän painopiste siirtyy datan hyödyntämiseen. Koronaepidemian uskomme pääasiassa kiihdyttävän digitalisaatiokehitystä, vaikka vaikutukset ovat eri toimialoilla erilaiset.

Näemme markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:

  • digitaalisuudesta tulee yhä tärkeämpi osa organisaatioiden ydintoimintaa
  • älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua
  • maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja
  • palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä
  • tietoturva- ja tietosuojavaateet jatkavat kasvuaan
  • pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy.

Digitaalisuus on liiketoimintakriittistä

Toiminnan digitalisointi on viime vuosina edennyt monissa organisaatioissa niin pitkälle, että toiminta tapahtuu lähes kokonaisuudessaan erilaisten tietojärjestelmien tuella. Se tarkoittaa, ettei digitaalisuus enää ole erillistä tai pistemäistä, vaan sillä on keskeinen rooli siinä, kuinka organisaatio toteuttaa ydintehtäviään. Siksi järjestelmien ja palveluiden häiriötön toiminta on yhä tärkeämpää. Digian vahva kokonaistarjoama, palvelunhallinnan ja valvonnan tarjoama sekä kotimainen Service Center vastaavat näihin asiakastarpeisiin hyvin. Pystymme tuomaan asiakkaillemme merkittävää arvoa sillä, että varmistamme järjestelmien katkottoman toiminnan jopa vuorokauden ympäri.

Data liiketoimintahyödyiksi

Kun prosessit on pitkälle digitalisoitu, organisaatioilla on saatavilla dataa käytännössä kaikesta toiminnastaan. Siksi liiketoimintaa on mahdollista kehittää yhä dataohjautuvammin. Data myös mahdollistaa uudenlaisten palvelujen ja jopa uusien liiketoimintamallien kehittämisen. Jotta datan voi muuttaa liiketoimintahyödyiksi, tarvitaan kyvykkyyksiä datan keruuseen, hallitsemiseen, jakamiseen ja analysointiin sekä dataohjautuvia toimintamalleja. Digia auttaa asiakkaitaan datan hyödyntämisessä kokonaisvaltaisella asiantuntemuksella. Analytiikan lisäksi huomioimme datan hyödyntämisen tarpeet kaikissa toimituksissamme, oli kyse ERP-järjestelmästä tai digitaalisista palveluista.

Digitaaliset alustat muuttavat toimintaa

Verkottuvassa maailmassa digitaalisten alustojen merkitys korostuu kahdella tapaa. Ensinnäkin jokaisen yrityksen ja julkisorganisaation on varmistettava, että oma digitaalinen alusta on kunnossa. Tämä tarkoittaa prosessien tehokasta digitalisointia ja datan hallintaa. Toiseksi digitaaliset alustat mahdollistavat uudenlaiset yhteistyömallit, mistä erilaiset alustatalouden palvelut ovat tunnettu esimerkki. Myös perinteisemmällä liiketoimintamallilla toimivien yritysten on tunnistettava, millaisissa digitaalisissa ekosysteemeissä niiden kannattaa olla mukana ja luotava itselleen kyvykkyys alustoille liittymiseen sekä datan jakamiseen alustojen välillä.

Palvelujen käyttökokemus ratkaisee

Digitalisaation hyödyt riippuvat lopulta siitä, ottavatko käyttäjät digitaaliset palvelut omakseen. Palvelujen on oltava helppokäyttöisiä, houkuttelevia ja palveltava käyttäjäänsä. Digitaaliset palvelut ovat tyypillisesti käyttöliittymiä toi-minnoille, joita toteuttavat monet muut järjestelmät. Digian vahvuus kilpaillussa digitaalisten palveluiden markkinassa on, että ymmärrämme tämän kokonaisuuden ja pystymme toteuttamaan palvelut liiketoimintajärjestelmistä asiakasrajapintaan asti. Kokonaisuus nidotaan yhteen asiakaslähtöisellä suunnittelulla ja palvelumuotoilulla. Tulevaisuuden
palvelut ovat myös ennen kaikkea dataohjautuvia.

Tietoturvan ja tietosuojan merkitys korostuu

Mitä pidemmälle digitalisaatiokehitys etenee, sitä enemmän järjestelmiin on tallennettu erilaista kriittistä dataa. Asiakkaiden luottamuksen kannalta tämän datan suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yrityksille ja organisaatioille tietovuodot ja muut kyberuhat ovat yhä kriittisempi riski liiketoiminnalle. Näistä syistä asiakkaat kaipaavat kumppaneilta osaamista ja tukea tietoturvan ja -suojan varmistamiseen. Digia pystyy varmistamaan järjestelmien turvallisuuden toteutuksesta ylläpitoon. Digialla erillinen turvallisuusorganisaatio nimetyn CSO:n johdolla vastaa siitä, että kehitämme turvallisuuskäytäntöjämme jatkuvasti. Tarjoamaamme kuuluu myös kovennetun tietoturvan palveluita erityisesti viranomaistarpeisiin.

Pilvi arkipäiväistyy operointialustana

Pilvi on tänä päivänä yhä useammin tuotantoalusta kaikilla digitalisaation tasoilla liiketoimintajärjestelmistä data-analytiikkaan ja digitaalisiin palveluihin, ja tulevaisuudessa sen merkitys vain korostuu. Kaikkia käyttö- ja sovellusympäristöjä ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista siirtää pilveen. Siksi tarve erilaisille pilven ja konesalin hybridiratkaisuille korostuu. Digia on asiakkailleen kokonaisvaltainen pilvikumppani. Autamme suunnittelemaan pilviarkkitehtuurin, toteutamme pilvi-infran ja tuotamme siihen liittyvät jatkuvat palvelut.