digia-sijoituskohteena.jpg

Markkinat ja Digian markkina-asema

Alustatalouden trendi näkyy yhä selkeämmin myös suomalaisyritysten digikehityksessä. Uskomme, että seuraavassa vaiheessa verkostomainen toimintatapa laajenee yksittäisistä alustapalveluista kattamaan kokonaisia digitaalisia ekosysteemejä. Ekosysteemimaailmassa olennaisia menestystekijöitä ovat kyky hyödyntää dataa ja voitokas asiakaskokemus.

________  _

 Päivitetty: 22.2.2019 

Kehitys vie erillishankkeista koko liiketoiminnan digitalisoimiseen

Erillisten digiprojektien sijaan yrityksissä mietitään yhä enemmän kokonaisuutta: kuinka digitalisaation mahdolli­suudet hyödynnetään koko liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. IT-palvelut eivät ole irrallisia, vaan yhä useammin suoraan ydinliiketoimintaa. Tällöin IT-infrastruk­tuuria on suunniteltava kokonaisuutena niin, että yrityksen ydinjärjestelmät, esimerkiksi toiminnanohjaus tai asiakkuu­denhallinta, muodostavat alustan, jonka päälle digitaalisia palveluita kehitetään. Kokonaisuuden toteutus tapahtuu vaiheittain.

Digitaalisuus, helposti yhteen liitettävät alustat ja datan jakaminen mahdollistavat uudenlaiset tavat luoda arvoa. Yrityksen voi olla kannattavaa tarjota palveluitaan kolmannen osapuolen alustalla, tai houkutella omalle alustapalvelulleen lisää yleisöä ottamalla mukaan myös muita palveluntarjoajia. Tällainen verkostomainen toimintatapa yleistyy vauhdilla ja muuttaa maailmaa pysyvästi.

Uskomme, että tulevaisuudessa liiketoiminnan arvo luodaan tällaisissa digitaalisissa ekosysteemeissä. Kehitys näkyy jo tänä päivänä ja vahvistuu tulevina vuosina entises­tään. Uutta on, että alustatalouden trendi ei enää koske vain Überin, Facebookin ja Airbnb:n kaltaisia uudenlaisia, toimi­alaansa disruptoivia alustatalouspalveluja, vaan vaikuttaa väistämättä myös vakiintunutta liiketoimintaa tekeviin yrityksiä Suomessa ja muualla.

Kyky liittyä ekosysteemeihin ja rakentaa niitä korostuu

Kun verkostomainen toimintatapa yleistyy, yritysten on mietittävä, missä ekosysteemeissä ne haluavat jatkossa toimia ja miten ne sen tekevät. Käytännössä vaaditaan kykyä joko liittyä alustoihin tai rakentaa niitä. Samalla alus­taratkaisujen liiketoimintakriittisyys luo paineita toteutusten turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle. Tämän kehityksen myötä yritykset tarvitsevat kumppaniksi IT-toimijoita, jotka ymmärtävät ja pystyvät toimittamaan tämänkaltaisia laajempia kokonaisuuksia sekä takaamaan niiden toimi­vuuden kaikissa tilanteissa.

Digian tarjoama vastaa näihin markkinatarpeisiin hyvin. Autamme asiakkaita rakentamaan ja kehittämään liiketoimin­tajärjestelmiään niin, että ne tarjoavat joustavan mutta vakaan alustan, jonka päälle rakentaa erilaisia digitaalisia palveluita ja koko digitaalista liiketoimintaa. Alustoihin liittymisessä olennaista on hallittu ja kokonaisvaltainen integraatiokyvyk­kyys. Integraatioiden ja API-rajapintojen toteuttajana Digia on tunnustettu ja vahva toimija markkinassa. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme järjestelmien tuen ja valvonnan kellon ympäri niin, ettei liiketoimintakriittisiin prosesseihin synny katkoksia.

Datan hyödyntäminen on ekosysteemeissä ykkösasia

Datan hyödyntäminen on ekosysteemimaailmassa yhä kriittisempi menestystekijä. Monissa yrityksissä ollaan nyt aidosti siirtymässä toimintamalliin, jossa dataa hyödynnetään liiketoiminnan ohjaamisessa ja uudistamisessa. Alustata­louden ideana on datan jakaminen ja yhdistäminen verkoston toimijoiden kesken niin, että käyttäjille syntyy uudenlaisia palveluita.

Datan hyödyntämisestä on puhuttu kauan, ja datan määrä yrityksissä lisääntyy jatkuvasti, kun prosessit ja palvelut digitalisoituvat. Kynnyskysymyksiä ovat datamassan jäsentäminen hyödynnettävään muotoon sekä olennaisten hyödyntämiskohteiden tunnistaminen.

Digia vastaa näihin asiakastarpeisiin sekä konsultointi­palveluilla että teknologisilla ratkaisuilla datan keräämiseen, hallitsemiseen ja analysoimiseen. Datan tietoturvallisessa jakamisessa avointen rajapintojen (API) rakentaminen ja hallinta nousevat tärkeään rooliin. Analytiikan ja datan hyödyntämisen osaamistamme täydensimme kuluneen vuoden aikana Avarea-yritysostolla.

Avarea-kaupan myötä Digialla on vankka osaaminen Data Lake ja Data Platform -ratkaisuista, joita analytiikkaratkai­sujen pohjalle tarvitaan. Datan analysoinnissa Digia tarjoaa ratkaisuja erityisesti asiakas- ja kannattavuusanalytiikkaan: autamme yrityksiä kerryttämään syvempää asiakasymmär­rystä sekä ennakoimaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Näiden kärkien ohella autamme asiakasyrityksiä datan hyödyntämisessä kokonaisvaltaisesti: Analytiikan ja teko­älyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja uudenlaista liiketoimintaa.

Syvä asiakaskokemus ratkaisee menestyksen

Verkostojen, alustatalouden palvelujen ja digitaalisten ekosysteemien keskellä asiakkaille on tarjolla palveluita helpommin ja useammassa kanavassa kuin koskaan. Tässä kilpailussa menestymisen ratkaisee se, millaisen asiakasko­kemuksen yritys onnistuu tuottamaan.

Uskomme, että tulevaisuudessa voittavan asiakaskoke­muksen on oltava syvä. Syvä asiakaskokemus syntyy, kun palvelussa yhdistyy hyvä käyttöfiilis ja toimivuus, eli laadukas käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalisuus sekä tekninen toimivuus. Palvelun on oltava saumatonta kokonaisuutta taustajärjestelmien kanssa.

Kysyntää kehittyy siis myös digitaalisten palveluiden alueella pistemäisistä ratkaisuista toimivien kokonai­suuksien suunnitteluun. Kehitys synnyttää tilausta Digian kaltaiselle toimijalle, joka taitaa syvän asiakaskokemuksen rakentamisen digipalveluista integraatioihin ja liiketoiminta­järjestelmiin. Kokonaisuus nidotaan yhteen asiakaslähtöisellä suunnittelulla, johon palvelumuotoiluosaamisemme antaa hyvät työkalut.