digia-sijoituskohteena.jpg

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

________  _

 Päivitetty: 21.2.2020

Digian toimitusjohtaja vastaa yritysvastuusta johtoryhmän tuella ja hallitus hyväksyy vuosittain selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Digia on vuonna 2019 jatkanut ei-taloudellisten tietojen raportointiaan  olennaisuusmatriisin avulla määritettyjen yritysvastuun merkittävimpien vastuullisuusteemojen - taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä toimialan - näkökulmasta. Digia on lisäksi arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritysvastuuriskit sekä asettanut riskien hallitsemiseksi riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Digia haluaa luoda arvoa eri sidosryhmilleen vastuullisella ja kannattavalla liiketoiminnalla. Kannattavan liiketoiminnan ansiosta Digia pystyy  investoimaan liiketoiminnan kasvattamiseen ja maksamaan tuottoa taloudellisille sidosryhmilleen. Digialle olennaiset yritysvastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, tietosuoja, vastuullisuus asiakassuhteessa, asiakkaat, henkilöstöstä huolehtiminen, teknologiset ratkaisut sekä ympäristövastuun huomioiminen toiminnassa.

 

Liiketoimintamallin kuvaus

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka palvelumalli kattaa muun muassa konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut. Digialla on toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta. Vuonna 2019 Digia muodostui viidestä palvelualueesta, jotka ovat Digia Digital, Digia Business Platforms, Digia Financial Platforms, Digia Business Connect ja Digia Customer Operations.

Vastuullisen toiminnan lähtökohdat

Yritysvastuu on kiinteä osa Digian liiketoimintaa, ja yhtiö pyrkii vastuulliseen
toimintaan kaikessa toiminnassaan. Digian vastuullisuus pohjautuu sen omiin eettisiin toimintatapoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea Digian oman toiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Digia suhtautuu vakavasti lahjontaan ja korruptioon, eikä salli niitä missään muodossa. Lahjonnan ja korruption vastainen politiikka koskee kaikkea  Digian toimintaa. Digian sisäinen korruption ja lahjonnan vastainen politiikka korostaa Digian vakavaa suhtautumista lahjontaan ja korruptioon sekä määrittelee säännöt ja ohjeet eettisen ja laillisen toiminnan edistämiseksi.

Digia toimii pääasiassa Suomessa ja tämän lisäksi toiminta ulottuu lähinnä muihin Transparency International -järjestön luokittelemiin vähäisen riskin maihin. Digialla on kuitenkin ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita maissa, joissa korruption ja lahjonnan riski on lisääntynyt. Digia huomioi korruption ja lahjonnan riskin ollessaan tekemisissä yhteistyökumppaniensa kanssa ja noudattaa kumppaniensa valinnassa erityistä huolellisuutta. Lisäksi Digia edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamiseen.

Korruption ja lahjonnan riskin torjumiseksi Digia on kouluttanut  henkilökuntaansa. Digiassa on käytössä raportointikanava, jolla henkilöstö voi raportoida epäillyistä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä rikkeistä.  Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle, jossa kaikki annetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vastuullisuus asiakassuhteissa

Digia haluaa olla asiakkaiden näkemyksellinen ja luotettava kumppani, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaa verkottuvassa ja  dataohjautuvassa maailmassa. Digia toimii vastuullisesti auttaen asiakkaita löytämään teknologisesti soveltuvia ja tietoturvallisia ratkaisuja ja tarjoaa jatkuvaa kumppanuutta, jonka avulla asiakkaat voivat varmistaa liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden ja ennakoida sekä ennalta ehkäistä mahdollisia häiriötekijöitä ja toiminnan katkoja.

Digialla on käytössä ISO 9001 -sertifioitu laadunjohtamisjärjestelmä (Core Process Model), jonka prosesseja hyödynnetään kaikessa toiminnassa tavoitteena tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus Digian asiakkaille. Palveluiden ja tuotteiden korkea laatu on olennainen osa Digian liiketoimintaa ja perusta arjen toiminnalle. Digian laatupolitiikka tukee yrityksen strategian toteuttamista ja luo yhteisen perustan laadukkaalle ja asiakastyytyväisyyttä lisäävälle työlle tuote- ja palvelukehityksessä, toimitusprojekteissa, jatkuvissa palveluissa ja näitä tukevissa toiminnoissa. Digia on määrittänyt yritystason laatutavoitteet ja mittarit seuraaville kokonaisuuksille: asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, projektien ja palveluiden laatu sekä jatkuva prosessien kehittäminen. Järjestelmä ohjaa ja ohjeistaa riskien hallintaa toiminnan eri tasoilla. Yritystason riskejä seurataan ja analysoidaan ohjeistuksen pohjalta.

Digiassa on käytössä asiakashoitomalli, jossa on määritetty toimintaperiaatteet, vastuut ja menettelytavat, joiden mukaisesti Digia toimii asiakkaidensa kanssa. Asiakashoitomallin tavoitteena on yhä parempi asiakaskokemus, asiakastyytyväisyys, laatu ja tehokkuus sekä näiden myötä liikevaihdon kasvu ja parempi kannattavuus.

Asiakashoitomallin mukaan asiakas on Digian toiminnan ja kehittämisen keskiössä. Malli on selkeyttänyt ja yhtenäistänyt vastuita sekä varmistanut, että Digian organisaatio, ohjaus, päätöksenteko ja prosessit muodostavat yhtenäisen rajapinnan asiakkaalle. Mallin toimivuutta seurataan Digian johtoryhmässä ja toteutumisesta raportoidaan Digian hallitukselle.

Tietosuoja ja tietoturva

Digia pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan korkeatasoisen tietosuojan ja tietoturvan. Digia on sitoutunut suojaamaan hallussaan olevan itselleen, asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen kuuluvan tiedon, materiaalin ja laitteet. Kunnioitamme toiminnassamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme yksityisyyden suojaa. Asiakkaiden yksityisyyden suojan takaaminen on tärkeä osa Digian asiakassuhdetta.

Digia on tunnistanut toimintansa kannalta tietosuojaan ja -turvaan liittyviksi riskeiksi muun muassa maineriskin, sopimusriskin sekä sanktioriskin. Ylläpidämme korkean tason tietosuojaa ja tietoturvaa esimerkiksi henkilöstön kouluttamisella, hallinnollisilla ja teknisillä kontrolleilla, auditoinneilla sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien prosessien jatkuvalla kehittämisellä.

Digian uudistettu tietosuojaorganisaatio astui voimaan vuoden 2018 alussa, ja vuoden 2019 aikana organisaatiota on kasvatettu uusilla asiantuntijoilla.
Tietosuojaorganisaatio on parantanut käytäntöjä ja prosesseja, jotta toiminta vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lisäksi vuoden 2019 aikana on panostettu sisäisiin ja ulkoisiin teknisiin tietoturva- ja tietosuojaratkaisuihin. Tietosuojalainsäädännön velvoitteiden toteutumisen auditoinnin osalta vuonna 2019 siirryttiin vuosikellon mukaisiin jatkuviin auditointeihin. Tietoturva- ja tietosuoja -auditoinneissa keskityttiin erityisesti uusiin liiketoiminnan osa-alueisiin ja toiminnan parannuksiin.

Vuoden 2019 aikana myös liiketoiminnoissa erikseen nimettyjen tietoturvasta ja -suojasta vastaavien henkilöiden koulutusta on kehitetty edelleen. Tietoturvan prosessien kehitystä on jatkettu ja jalkautettu Digia-tasoisesti. Jokainen digialainen tutustuu tietoturva- ja tietosuojakäytänteisiin osana perehdytysprosessia. Jalkauttamisen tavoitteena on saada tietosuoja ja tietoturva entistä vahvemmin osaksi jokapäiväistä tekemistä.

Tietoturvaprosessien uudistukset ja jatkuva kehittäminen kuuluvat  laajempaan kokonaisuuteen, jossa turvallisuudenhallintaa kehitetään lähemmäksi ISO 27001-standardin mukaista mallia. Digia-tasoisen tietoturvan ja -suojan kehittämisen lisäksi tietosuojaorganisaatio toimii myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, avustaen heitä tietoturva- ja tietosuojavelvoitteiden täyttämisessä.

Digia tarkkailee jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjään ja päivittää tarvittaessa toimintamallejansa vastaamaan uhkiin ja riskeihin. Tietosuojan huomioiminen on osa Digian sertifioitua laadunhallintajärjestelmää.

Normaalien palveluiden lisäksi Digia toimittaa asiakkailleen myös erityisen korkeat tietoturva ja -suojatasot täyttäviä palveluja, joita tuotamme sekä asiakkaan tiloissa että omissa viranomaisauditoiduissa (Facility Security Clearance) tiloissamme.Tiloja sijaitsee neljässä toimipisteessä. Nämä tilat ja toiminta niissä on erikseen kuvattu osana Digian toimintaa ohjaavia prosesseja ohjaavia prosesseja.

Henkilöstö

Digian tavoitteena on toimia teknologia-alan haluttuna työnantajana, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Osaava ja  motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta.

Nopea teknologinen kehitys ja digitalisaatio kiihdyttävät kilpailua ammattitaitoisista työntekijöistä. Digian päämääränä on tuottaa työntekijöilleen positiivinen työntekijäkokemus, mikä luo pohjan hyvälle asiakaskokemukselle. Yritys panostaa laadukkaan esimiestyön kehittämiseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen. Vuonna 2018 Digia käynnisti #DigiaCulturekulttuurityön, jonka tavoitteena on edelleen vahvistaa ja kehittää Digian arjen työkulttuuria yhdessä digialaisten kanssa. Digian toimintaperiaatteena on tuoda työntekijöille mahdollisuus urakiertoon, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kilpailukyvyn ylläpitoon.

Työnantajana Digia on joustava ja antaa tilaa monimuotoisuudelle. Yritys kohtelee kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti ja -arvoisesti, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta, iästä ja muista vastaavista tekijöistä riippumatta. Yrityksen monimuotoisuus lisää inhimillistä pääomaa, mikä tukee digialaisten työhyvinvointia, tuottavuutta ja kykyä uudistua. Yrityksen työntekijöillä on  syvää ammattiosaamista, mikä tuo mahdollisuuden toisilta oppimiseen.

Henkilöstön kehittämistä ohjaavat toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset. Osaamisen kehittämiseen käytettiin vuonna 2019 keskimäärin 47 koulutustuntia per työntekijä. Digia Akatemiassa järjestettiin 217 erilaista koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutusten pääpaino oli asiantuntijoiden teknisten ja ammattitaitoa tukevien valmennusten järjestämisessä.  Tavoitteena on, että suuri osa oppimisesta tapahtuu arjessa uusia asioita kokeilemalla ja harjoittelemalla sekä toisilta oppimalla. Digiassa on aktiivinen heimotoiminta, jonka tärkeimpänä tehtävänä on kehittää digialaisten osaamista vertaistoiminnan kautta ja antaa suosituksia oman alueensa teknologialinjauksista yhtiötasoisesti.

Työntekijöiden hyvinvoinnin jatkuva seuraaminen ja sen tukeminen ovat keskeisessä roolissa. Hyvinvointia tukee mm. työkuorman tasaisempi  jakautuminen ja osaamisen kehittymisen tukeminen. Vuonna 2018 Digia panosti resursoinnin läpinäkyvyyden ja sujuvuuden parantamiseen mm. ottamalla käyttöön uuden resursointijärjestelmän ja -toimintamallin. Uuden toimintamallin jalkauttamista ja resursointijärjestelmän käyttökoulutuksia jatkettiin vuoden 2019 aikana. Digialla on käytössä työssä onnistumista tukeva varhaisen välittämisen malli. Hyvinvointia tuetaan myös Digian kattavilla eduilla ja mm. joustavilla työaikajärjestelyillä. Digia hankkii kasvustrategiansa edellyttämää osaamista rekrytoinnin ja alihankinnan lisäksi yritysostoin. Vuonna 2019 yritykseen siirtyi 132 uutta ammattilaista yritysostojen kautta. Digian henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2019 oli 9,7 prosenttia (2018: 12,0 %).

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain. Vuonna 2019 tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella on jatkokehitetty Digian ja sen liiketoimintojen toimintatapoja parantaaksemme  työntekijäkokemusta. Vuonna 2019 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 3,90 asteikolla 1–5 (2018: 3,77). Digia arvioi, että työntekijöihin liittyvät suurimmat riskit liittyvät osaavan työvoiman pysyvyyteen. Henkilöstön sitouttamiseen panostetaan jatkuvasti.

Digia kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia sekä
välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Digia ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöilleen. Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen.

Yhteiskuntaa ja ympäristöä edistävät teknologiset ratkaisut

Digian tavoitteena on toimia teknologisena edelläkävijäyrityksenä, jonka palvelut ja tuotteet edistävät yhteiskunnan ja ympäristön kehitystä ja hyvinvointia. Teknologisen kehityksen vauhti kiihtyy ja Digia seuraa mega- ja teknologiatrendien kehitystä tiiviisti teknologiakyvykkyyden hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Digia panostaa uusiin, lisäarvoa tuottaviin teknologioihin kehittämällä niitä osaksi omaa tarjoamaansa ja kouluttamalla henkilökuntaansa. Lisäksi Digia tarjoaa työntekijöilleen runsaasti mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Näin Digia tuo asiakkaidensa ulottuville ajanmukaisia, teknologisesti kestäviä sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä edistäviä ratkaisuja ja palveluita. Tämä on oleellinen osa Digian kilpailukykyä markkinoilla.

Omien teknologiapanostusten lisäksi Digia toimii yhteistyössä eri teknologiatoimittajien kanssa sekä erilaisissa teknologiaverkostoissa. Digia on lisäksi järjestänyt Digia API Hackatemia -tapahtumia vuodesta 2017 asti. Digia API Hackatemia on koulutuskokonaisuus, jossa osallistujat ideoivat ja suunnittelevat tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin avoimia rajapintoja (API) ja tekoälyteknologioita hyödyntäen.

Digia haluaa tarjota työntekijöilleen teknologisesti sujuvan, turvallisen ja kestävän työympäristön uudistamalla ja kehittämällä jatkuvasti omia  järjestelmiään ja prosessejaan.

Ympäristövastuu

Digia kantaa huolta ympäristöstä kaikissa valinnoissaan. Yritys pyrkii ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset muun muassa hankintaprosesseissa ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Digia ei katso toimintaansa liittyvän merkittäviä ympäristöriskejä.

Digia näkee itsensä ympäristövastuun alueella myös lisäarvon tuottajana. Digian tarjoamat digitaaliset palvelut ja ratkaisut auttavat yhtiön asiakkaita
vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa mahdollistamalla paperittoman liiketoiminnan.

Digia pyrkii lisäämään työntekijöidensä ympäristötietoisuutta erilaisten ympäristövastuuseen liittyvien kampanjoiden avulla. Digian oman toiminnan
ympäristövaikutuksia tarkastellaan WWF:n Green Office -järjestelmän avulla päätoimipisteessä Helsingissä. Digia sai vuonna 2016 toimistoauditoinnin jälkeen Green Office -sertifikaatin.

 

Aihealue Tavoite Toimintaperiaatteet ja prosessit Tunnusluvut  2019 
2018 Merkittävimmät riskit
Asiakkaat Toimia vastuullisena, luotettavana ja aidosti välittävänä liiketoimintakumppanina, joka auttaa asiakkaita löytämään kestäviä, teknologisesti soveltuvia ja tietoturvallisia ratkaisuja toimintansa ja liiketoimintansa kehittämiseen. Vastuullisuus ja edistyksellinen toiminta kaikessa liiketoiminnassa sekä tietoturvan ja -suojan varmistaminen. Koulutus ja jatkuva prosessien päivitys. ISO 9001 -sertifikaatti voimassa, liikevaihdon kasvu Kyllä, 17,6 % Kyllä, 18,6 % Digian maineriski ja kilpailukyvyn heikkeneminen.
Korruption ja lahjonnan torjunta Henkilöstön tietoisuus eettisestä toiminnasta. Politiikka, jatkuva koulutus, ilmoituskanava. Ei ilmoitettuja rikkeitä 0 0 Digian maineriski, poissulkemiset julkisista kilpailutuksista.
Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys

Olla teknologia-alan haluttu työnantaja, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittymistä. Monimuotoisen ja tasavertaisen työyhteisön mahdollistaja. Positiivisen työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin tarjoaja.

Johtamiskulttuurin kehittäminen. Tavoite- ja kehityskeskustelut. Tehtävän kierto ja henkilöstön mahdollisuudet kehittymiseen, innovointiin ja inhimillisen pääoman hyödyntämiseen. Kilpailukykyiset edut. Ennaltaehkäisevä toiminta. Valmentavan johtamisen mallit ja prosessit. Henkilöstötyytyväisyyden mittarin nouseva trendi. Henkilöstön tyytyväisyys ja vaihtuvuus, %.

3,90/5

9,7 %

3,77/5

12 %

Työkykyriskit, vaihtuvuus
Tietosuoja ja tietoturva Ei tietosuojaan liittyviä rikkeitä. Koulutus, yhteistyökumppanien auditoinnit, prosessien jatkuva päivittäminen. Rikkeiden lukumäärä, kpl 0 0 Digian maineriskit, viranomaissanktiot, sopimusriskit
Ympäristövastuu Ympäristötietoisuuden lisääminen päivittäisessä liiketoiminnassa. Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassa. Henkilöstön ympäristötietoisuuteen liittyvien kampanjoiden lukumäärä koko konsernissa, kpl 2 3 Ei tunnistettuja merkittäviä riskejä

 

Lisätietoa vastuullisuudesta löytyy Digian vuosikertomuksesta.