Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

24.2.2022

Digian tavoitteena on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Tarkensimme vuonna 2020 yritysvastuumme olennaisimmat aiheet ja määrittelimme sen painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit, jotka ovat voimassa vuoden2022 loppuun asti.

Vastuullisuuden painopisteet, johtaminen ja avainluvut

Digian toimintaa ohjaavat Suomen osakeyhtiölaki, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat säädökset, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja ohjeet sekä Digian yhtiöjärjestys. Lisäksi toimintaa ohjaavat hallituksen tai johtoryhmän hyväksymät politiikat ja toimintaperiaatteet.

Vastuullisuutemme pohjautuu hallituksen hyväksymiin eettisiin toimintatapoihimme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. Lisäksi seuraamme tiiviisti kotimaista ja kansainvälistä yritysvastuusääntelyä ja kehitämme yritysvastuutamme proaktiivisesti.

Osana Digian eettistä toimintakulttuuria on myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Aloitimme vuonna 2021 systemaattisen ihmisoikeustyön, joka jatkuu vuonna 2022. Työn tavoitteena on tunnistaa ja arvioida Digian merkittävimmät ihmisoikeusriskit sekä varmistaa, että Digian sitoumukset sekä toimintatavat tukevat ihmisoikeusvastuun toteutumista.

Digian yritysvastuutyötä ohjaavat keskeisimmät politiikat
ja toimintaperiaatteet:

Digian yritysvastuusta vastaa toimitusjohtaja ja vastuullisuusraportoinnista henkilöstöstä, kulttuurista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Operatiivista vastuullisuustyötä johdetaan yritysvastuun työryhmässä koordinoidusti painopistealueiden mukaan. Työryhmän puheenjohtajana ja johtoryhmävastuullisena toimii henkilöstöstä, kulttuurista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Yritysvastuun avainmittarien kehitystä seurataan johtoryhmässä. Digian yritysvastuun tavoitteet ja mittarit sekä tämän selvityksen hyväksyy hallitus.

 

Tutustu selvitykseen ja tuloksiin vuosikertomuksessa

Painopisteiden aihealueet, tavoitteet ja avainmittarit

Kestävää digiarvoa asiakkaillemme ja toimivaa yhteiskuntaa rakentaen

Tavoite Avainmittarit 2021
Asiakkaidemme vastuullisuutta edistävät ratkaisut
Datan vastuullisen käytön parantaminen Asiakastoimeksiannoissa tehtyjen tietosuojavaikutusten ja tietoturva-analyysien kasvuprosentti 1 113 %
Aktiivisuus datan hyödyntämisessä eettisesti, esimerkit Katso kuvaus vuosikertomuksen sivu 53
Palvelujen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden parantaminen Saavutettavuussuunnittelun ja testauksen kasvuprosentti -17 %
Yhteiskunnan digitalisaation edistäminen kestävästi
Ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tuottavat ratkaisut yhteiskunnalle ja asiakkaillemme Kuvaus kohteista ja niiden kestävän kehityksen vaikutuksista Katso kuvaus vuosikertomuksen sivu 53

 

Kestävää digiosaamista työntekijöillemme ja koko Suomelle

Tavoite Avainmittarit 2021
Oppimisyhteisö digitaalisuuden huippuosaajille
Henkilöstömme osaamisen arvo kasvaa työsuhteen aikana Sertifioidun osaamisen kasvuprosentti valitulla alueella (2020: pilvi) 182 %
Prosenttiosuus henkilöstöstä, jolla on asetettu oppimistavoite 74 %
Teknologiaosaamisen vahvistaminen Suomessa
Koulutamme uusia digiosaajia vuosittain omiin ja toimialan tarpeisiin Sisäisiin ja ulkoisiin koulutusohjelmiin osallistujien sekä harjoittelijoiden ja opinnäytetyöntekijöiden kokonaismäärä vuodessa 65

 

Kestävää digiarkea omassa työssämme ja ympäristöä kunnioittaen

Tavoite Avainmittarit 2021
Hyvinvoiva ja monimuotoinen henkilöstö
Työhyvinvointi on toimialan huippua Henkilöstön tyytyväisyys yhteishenkeen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon (0-100)

Tyytyväisyys yhteishenkeen 73

Tyytyväisyys työn ja vapaa-ajan tasapainoon 80

Sairauspoissaolot (päivät/hlö,ka.) 5,6
Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat Digiassa organisaation eri tasoilla Johtoryhmän, hallituksen, esihenkilöiden ja henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Katso luvut vuosikertomuksen sivulta 56
Osuus esihenkilöistä, joka on käynyt monimuotoisuutta ja mukaan ottamista edistävän koulutuksen 36 %
Hiilineutraali Digia
CO2-päästöjen vähentäminen CO2-päästöt Katso laskelma vuosikertomuksen sivulta 58
Eettinen toimintakulttuuri
Koko organisaatio on omaksunut eettiset toimintatavat Osuus henkilöstöstä, joka on suorittanut Eettiset toimintaohjeet -koulutuksen 47 %