digia-sijoituskohteena.jpg

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Digian tavoitteena on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Digia on vuoden 2020 aikana jatkanut yritysvastuun kehittämistä ja järjestänyt sidosryhmien kuulemisen. Tämän pohjalta yhtiö on tarkentanut yritysvastuun olennaisimmat aiheet ja määritellyt yritysvastuun painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit. Nyt valitut tavoitteet ja mittarit ovat voimassa vuoteen 2022 asti.

________  _

 Päivitetty: 22.2.2021

Liiketoimintamalli

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka palvelutarjoama kattaa kaikki digitalisaation kerrokset: digitaaliset palvelut, liiketoimintajärjestelmät, integraatio- ja API-ratkaisut sekä datan hyödyntämisen ja analytiikan ratkaisut. Varmistamme toteutusten liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyyden
konsultoinnilla ja palvelumuotoilulla. Pidämme myös huolen siitä, että liiketoimintakriittiset ratkaisut toimivat kellon ympäri ja kehittyvät jatkuvasti.

Vuonna 2020 Digia muodostui viidestä palvelualueesta, jotka ovat Digia Digital, Digia Business Platforms, Digia Financial Platforms, Digia Business Connect ja Digia Customer Operations.

 

 

Vastuullisuuden painopisteet, johtaminen ja avainluvut

Yhteiskunta digitalisoituu kovaa tahtia. Suuri osa yritysten ja julkisorganisaatioiden ydintoiminnoista tapahtuu erilaisten tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden avulla. Tämä kehitys tarkoittaa, että IT-ratkaisut ovat koko ajan liiketoimintakriittisempiä. Kun prosessit ja palvelut digitalisoituvat, keskeisistä toiminnoista on saatavilla myös koko ajan enemmän dataa, jonka avulla prosesseja on mahdollista ohjata, optimoida ja uudistaa.

IT-alan toimijoilla on merkittävä rooli yhteiskunnan ja yritysten toiminnan ja kehityksen varmistamisessa. Samalla myös tietoturvavaateet kasvavat. Kasvavan digitalisaatiotrendin myötä IT-toimiala on lisäksi merkittävä työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa.

Digian tavoitteena on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Digia on vuoden 2020 aikana jatkanut yritysvastuun kehittämistä ja järjestänyt sidosryhmien kuulemisen. Tämän pohjalta yhtiö on tarkentanut yritysvastuun olennaisimmat aiheet ja määritellyt yritysvastuun painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit. Nyt valitut tavoitteet ja mittarit ovat voimassa vuoteen 2022 asti.

Vastuullisuutemme pohjautuu omiin eettisiin toimintatapoihimme, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Digian yritysvastuutyötä ohjaavat seuraavat toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät:

Yritysvastuusta vastaa toimitusjohtaja ja vastuullisuusraportoinnista talousjohtaja. Operatiivista vastuullisuustyötä johdetaan yritysvastuun työryhmässä hajautetusti painopistealueiden mukaan. Yritysvastuun avainmittarien kehitystä seurataan johtoryhmässä.

Digia raportoi ulkoisille sidosryhmille vastuullisuudesta vuosiraportoinnin yhteydessä ja noudattaa raportoinnissaan kirjanpitolainsäädännön vaatimuksia muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksen antamisesta.

Tutustu selvitykseen ja tuloksiin vuosikertomuksessa 

Painopisteiden aihealueet, tavoitteet ja avainmittarit

Kestävää digiarvoa asiakkaillemme ja toimivaa yhteiskuntaa rakentaen

Tavoite Avainmittarit 2020
Asiakkaidemme vastuullisuutta edistävät ratkaisut
Datan vastuullisen käytön parantaminen Asiakastoimeksiannoissa tehtyjen tietosuojavaikutusten ja tietoturva-analyysien kasvuprosentti Raportoidaan 2021 alkaen
Aktiivisuus datan hyödyntämisessä eettisesti, esimerkit Raportoidaan 2021 alkaen
Palvelujen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden parantaminen Saavutettavuussuunnittelun ja testauksen kasvuprosentti Raportoidaan 2021 alkaen
Yhteiskunnan digitalisaation edistäminen kestävästi
Ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tuottavat ratkaisut yhteiskunnalle ja asiakkaillemme Kuvaus kohteista ja niiden kestävän kehityksen vaikutuksista Katso kuvaus vuosikertomuksen sivu 52

 

Kestävää digiosaamista työntekijöillemme ja koko Suomelle

Tavoite Avainmittarit 2020
Oppimisyhteisö digitaalisuuden huippuosaajille
Henkilöstömme osaamisen arvo kasvaa työsuhteen aikana Sertifioidun osaamisen kasvuprosentti valitulla alueella (2020: pilvi) 54,9 %
Prosenttiosuus henkilöstöstä, jolla on asetettu oppimistavoite Raportoidaan 2021 alkaen
Teknologiaosaamisen vahvistaminen Suomessa
Koulutamme uusia digiosaajia vuosittain omiin ja toimialan tarpeisiin Sisäisiin ja ulkoisiin koulutusohjelmiin osallistujien sekä harjoittelijoiden ja opinnäytetyöntekijöiden kokonaismäärä vuodessa 65

 

Kestävää digiarkea omassa työssämme ja ympäristöä kunnioittaen

Tavoite Avainmittarit 2020
Hyvinvoiva ja monimuotoinen henkilöstö
Työhyvinvointi on toimialan huippua Henkilöstön tyytyväisyys yhteishenkeen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon (0-100)

Tyytyväisyys yhteishenkeen 75

Tyytyväisyys työn ja vapaa-ajan tasapainoon 79

Sairauspoissaolot (päivät/hlö,ka.) 5.1
Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat Digiassa organisaation eri tasoilla Johtoryhmän, hallituksen, esihenkilöiden ja henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Katso luvut vuosikertomuksen sivulta 55
Osuus esihenkilöistä, joka on käynyt monimuotoisuutta ja mukaan ottamista edistävän koulutuksen Raportoidaan 2021 alkaen
Hiilineutraali Digia
CO2-päästöjen vähentäminen CO2-päästöt Katso laskelma vuosikertomuksen sivulta 56
Eettinen toimintakulttuuri
Koko organisaatio on omaksunut eettiset toimintatavat Osuus henkilöstöstä, joka on suorittanut Eettiset toimintaohjeet -koulutuksen Raportoidaan 2021 alkaen