digia-sijoituskohteena.jpg

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

________  _

 Päivitetty: 14.3.2019 

Digian toimitusjohtaja vastaa yritysvastuusta johtoryhmän tuella ja hallitus hyväksyy vuosittain selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Digia on vuoden 2018 aikana kehittänyt edelleen ei-taloudellisten tietojen raportointiaan määrittelemällä olennaisuusmatriisin avulla yritysvastuunsa merkittävimmät vastuullisuusteemat. Tarkastelu on tehty taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja toimialan vastuullisuusteemojen näkökulmasta. Digia on lisäksi arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritysvastuuriskit sekä asettanut riskien hallitsemiseksi riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Digia haluaa luoda arvoa eri sidosryhmilleen vastuullisella ja kannattavalla liiketoiminnalla. Kannattavan liiketoiminnan ansiosta Digia pystyy investoimaan liiketoiminnan kasvattamiseen ja maksamaan tuottoa taloudellisille sidosryhmilleen.

Digialle olennaiset yritysvastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, tietosuoja, vastuullisuus asiakassuhteessa, asiakkaat, henkilöstöstä huolehtiminen, teknologiset ratkaisut sekä ympäristövastuun huomioiminen toiminnassa.

Liiketoimintamallin kuvaus

Digia on IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet ja rakentamaan ekosysteemejä. Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa sekä tarjoaa toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Digia tuotteistaa toimialasovitettuja ratkaisuja omista ja kolmannen osapuolen tuotteista. Yhtiö tekee valmiita, konkreettisia ja nopeasti arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka on sovitettu valitun toimialan liiketoiminnan tarpeisiin. Yritys toimii noin 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Digia kansainvälistyy yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Digian palvelumalli kattaa muun muassa konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut. Digialla on toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta. Vuonna 2018 Digia muodostui neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiliiketoiminta.

Vastuullisen toiminnan lähtökohdat

Yritysvastuu on kiinteä osa Digian liiketoimintaa, ja yhtiö pyrkii vastuulliseen toimintaan kaikessa toiminnassaan. Digian vastuullisuus pohjautuu sen omiin eettisiin toimintatapoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea Digian oman toiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Digia ei salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Lahjonnan ja korruption vastainen politiikka koskee kaikkea Digian toimintaa. Digian sisäinen korruption ja lahjonnan vastainen politiikka korostaa Digian vakavaa suhtautumista lahjontaan ja korruptioon sekä määrittelee säännöt ja ohjeet eettisen ja laillisen toiminnan edistämiseksi. Digia vaalii mainettaan eettisenä toimijana tiedostaen, että lahjontaan ja korruptioon liittyy riskejä, kuten riski oikeudellisista seuraamuksista, maineriski sekä riski julkisista kilpailuista poissulkemiseen.

Digia toimii pääasiassa Suomessa ja tämän lisäksi toiminta ulottuu lähinnä muihin Transparency International -järjestön luokittelemiin vähäisen riskien maihin. Digialla on kuitenkin ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita maissa, joissa korruption ja lahjonnan riski on lisääntynyt. Digia huomioi korruption ja lahjonnan riskin ollessaan tekemisissä yhteistyökumppaniensa kanssa ja noudattaa kumppaniensa valinnassa erityistä huolellisuutta. Lisäksi Digia edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamiseen.

Korruption ja lahjonnan riskin torjumiseksi Digia on kouluttanut henkilökuntaansa. Koulutukseen osallistumisastetta tullaan seuraamaan ja siitä raportoidaan jatkossa vuosittain.

Digiassa on käytössä raportointikanava, jolla henkilöstö voi raportoida epäillyistä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä rikkeistä. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle, jossa kaikki annetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vastuullisuus asiakassuhteissa

Digia haluaa olla asiakkaiden näkemyksellinen uudistaja ja kumppani, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään omaa liiketoimintaansa muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa. Digia toimii vastuullisesti auttaen asiakkaita löytämään teknologisesti soveltuvia ja tietoturvallisia ratkaisuja ja tarjoaa jatkuvaa kumppanuutta, jonka avulla asiakkaat voivat varmistaa liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja ennakoida sekä ennalta ehkäistä mahdollisia häiriötekijöitä ja toiminnan katkoja.

Digialla on käytössä ISO 9001 -sertifioitu laadunjohtamisjärjestelmä (Core Process Model), jonka prosesseja hyödynnetään kaikessa toiminnassa tavoitteena tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus Digian asiakkaille.

Palveluiden ja tuotteiden korkea laatu on olennainen osa Digian liiketoimintaa ja perusta arjen toiminnalle. Digian laatupolitiikka tukee yrityksen strategian toteuttamista ja luo yhteisen perustan laadukkaalle ja asiakastyytyväisyyttä lisäävälle työlle tuote- ja palvelukehityksessä, toimitusprojekteissa, jatkuvissa palveluissa ja näitä tukevissa toiminnoissa. Digia on määrittänyt yritystason laatutavoitteet ja mittarit seuraaville kokonaisuuksille: asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, projektien ja palveluiden laatu, jatkuva prosessien kehittäminen. Järjestelmä ohjaa ja ohjeistaa riskien hallintaa toiminnan eri tasoilla. Yritystason riskejä seurataan ja analysoidaan ohjeistuksen pohjalta.

Digia otti vuoden 2018 alussa myös käyttöön uuden asiakashoitomallin. Uusi malli kuvaa toimintaperiaatteet, vastuut ja menettelytavat, joiden mukaisesti Digia toimii asiakkaidensa kanssa. Uudistuksella Digia tavoittelee edelleen parempaa asiakaskokemusta, asiakastyytyväisyyttä, laatua ja tehokkuutta ja näiden myötä liikevaihdon kasvua sekä parempaa kannattavuutta.

Asiakashoitomallissa asiakas on Digian toiminnan ja kehittämisen keskiössä. Malli on selkeyttänyt ja yhtenäistänyt vastuita sekä varmistanut, että Digian organisaatio, ohjaus, päätöksenteko ja prosessit muodostavat yhtenäisen rajapinnan asiakkaalle. Mallin toimivuutta seurataan Digian johtoryhmässä ja toteutumisesta raportoidaan Digian hallitukselle.

Tietosuoja ja tietoturva

Digia pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan korkea¬tasoisen tietosuojan ja tietoturvan. Digia on sitoutunut suojaamaan hallussaan olevan itselleen, asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen kuuluvan tiedon, materiaalin ja laitteet. Kunnioitamme toiminnassamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme yksityisyyden suojaa. Asiakkaiden yksityisyyden suojan takaaminen on tärkeä osa Digian asiakassuhdetta.

Digia on tunnistanut toimintansa kannalta tietosuojaan ja -turvaan liittyviksi riskeiksi muun muassa maineriskin, sopimusriskin sekä sanktioriskin. Ylläpidämme korkean tason tietosuojaa ja tietoturvaa esimerkiksi henkilöstön kouluttamisella, hallinnollisilla ja teknisillä kontrolleilla, auditoinneilla sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien prosessien jatkuvalla kehittämisellä.

Digian uudistettu tietosuojaorganisaatio astui voimaan vuoden 2018 alussa. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät menetelmät ja prosessit kuuluvat uudessa organisaatiossa CSO Officelle. Turvallisuusjohtaja raportoi Digian teknologiajohtajalle. Jokaisessa liiketoiminnossa on erikseen nimetty tietoturvasta ja -suojasta vastaava henkilö. Digian tietosuojapolitiikka ja käytänteet, myös asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa, vastaavat vuonna 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) lisävelvoitteita.

Vuonna 2018 tietoturvan prosesseja uudistettiin osana laajempaa Digian prosessiuudistusta. Tietoturvaprosessien uudistukset kuuluvat laajempaan kokonaisuuteen, jossa turvallisuudenhallintaa kehitetään lähemmäksi ISO 27001 -standardin mukaista mallia. Tietoturvaprosessien uudistuksen yhteydessä uudistettiin myös turvallisen järjestelmäkehityksen prosessi, joka huomioi tietosuojan ja -turvan myös ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa.

Tietosuoja ja tietoturva ovat osana henkilöstön perehdyttämiskoulutusta. Koko henkilöstö on käynyt muun muassa tietosuojakoulutuksen EU:n tietosuoja-asetusta koskien. Koulutuksia täydennetään vähintään vuosittain. Digia tarkkailee jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjään ja päivittää tarvittaessa toimintamallejansa vastaamaan uhkiin ja riskeihin. Tietosuojan huomioiminen on osa Digian sertifioitua laadunhallintajärjestelmää.

Normaalien palveluiden lisäksi Digia toimittaa asiakkailleen myös erityiset tietoturva/-suojatasot täyttäviä palveluja, sekä asiakkaan tiloissa, että käyttäen hyväksi omia tietoturva-auditoituja tiloja kolmessa toimipisteessään. Nämä tilat ja toiminta niissä ovat erikseen kuvattu osana Digian toimintaa ohjaavia prosesseja. Auditointeja näihin tiloihin ja toimintoihin ovat vuonna 2018 suorittaneet muun muassa Suojelupoliisi ja Puolustusvoimat.

Henkilöstö

Digian tavoitteena on toimia teknologia-alan haluttuna työnantajana, joka tukee työntekijäkokemusta, henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta. Yhteiskunnan kiihtynyt teknologinen kehitys ja digitalisaatio kiihdyttävät kilpailua ammattitaitoisista työntekijöistä.

Digian päämääränä on tuottaa työntekijöilleen positiivinen työntekijäkokemus, mikä luo pohjan hyvälle asiakaskokemukselle. Yritys panostaa laadukkaan esimiestyön kehittämiseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen. Vuonna 2018 Digia käynnisti #DigiaCulture -kulttuurityön, jonka tavoitteena on edelleen vahvistaa ja kehittää Digian arjen työkulttuuria yhdessä digialaisten kanssa. Digian toimintaperiaatteena on tuoda työntekijöille mahdollisuus urakiertoon, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kilpailukyvyn ylläpitoon.

Työnantajana Digia on joustava ja antaa tilaa monimuotoisuudelle. Yritys kohtelee kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti ja -arvoisesti, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta, iästä ja muista vastaavista tekijöistä riippumatta. Yrityksen monimuotoisuus lisää inhimillistä pääomaa, mikä tukee digialaisten työnhyvinvointia, tuottavuutta ja kykyä uudistua.

Yrityksen työntekijöillä on syvää ammattiosaamista, mikä tuo mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Henkilöstön kehittämistä ohjaavat toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset. Osaamisen kehittämiseen käytettiin vuonna 2018 keskimäärin 46 koulutustuntia per työntekijä. Digia Akatemiassa järjestettiin noin 200 erilaista koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutusten pääpaino oli asiantuntijoiden teknisten ja ammattitaitoa tukevien valmennusten järjestämisessä. Tavoitteena on, että suuri osa oppimisesta tapahtuu arjessa uusia asioita kokeilemalla ja harjoittelemalla sekä toisilta oppimalla. Digiassa on aktiivinen heimotoiminta, jonka tärkeimpänä tehtävänä on kehittää heimon jäsenten osaamista ja antaa suosituksia oman alueensa teknologialinjauksista yhtiötasoisesti.

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa strategista johtamista, jolla varmistetaan liiketoiminnan tuloksellisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Vuonna 2018 työhyvinvoinnin johtamisen toimintamallien kehittämistä jatkettiin ja johtamisessa on käytössä työkykyjohtamisen indeksi, jolla mitataan ja seurataan toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Digiassa toimii niin sanottu sillanrakentaja-toimintamalli, joka vahvistaa henkilöstön edustajien roolia työhyvinvoinnin edistäjänä.

Digia hankkii kasvustrategiansa edellyttämää osaamista rekrytoinnin ja alihankinnan lisäksi yritysostoin. Vuonna 2018 yritykseen siirtyi 71 uutta ammattilaista yritysostojen kautta. Digian henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018 oli 12,0 % (2017: 10,8 %).

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain. Vuonna 2018 tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella on jatkokehitetty Digian ja sen liiketoimintojen toimintatapoja ja henkilöstön työnantajakokemusta. Vuonna 2018 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 3,77 asteikolla 1–5 (2017: 3,64). Digia arvioi, että työntekijöihin liittyvät suurimmat riskit liittyvät osaavan työvoiman pysyvyyteen. Tähän panostetaan vuoden 2019 aikana.

Digia kunnioittaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia sekä välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Digia ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työtekijöilleen. Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen.

Yhteiskuntaa ja ympäristöä edistävät teknologiset ratkaisut

Yhteiskuntaa ja ympäristöä edistävät teknologiset ratkaisut
Digian tavoitteena on toimia yhteiskuntaa edistävänä teknologisena edelläkävijäyrityksenä, joka tarjoaa palveluidensa ja tuotteidensa kautta yhteiskuntaa ja ympäristöä tukevia ratkaisuja. Teknologisen kehityksen vauhti kiihtyy ja Digia seuraa mega- ja teknologiatrendien kehitystä tiiviisti teknologiakyvykkyyden hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Digia panostaa uusiin, lisäarvoa tuottaviin teknologioihin kehittämällä niitä omaan tarjontaansa ja kouluttamalla henkilökuntaansa. Lisäksi Digia tarjoaa työntekijöilleen runsaasti mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja innovointiin. Näin Digia tuo asiakkaidensa ulottuville ajanmukaisia, teknologisesti kestäviä sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä edistäviä ratkaisuja ja palveluita. Tämä on oleellinen osa Digian kilpailukykyä markkinoilla.

Oman teknologia panostamisen lisäksi Digia toimii mukana erilaisissa teknologiaverkostoissa ja yhteistyössä eri teknologiatoimittajien kanssa. Digia on mm. järjestänyt Digia API Hackatemia -tapahtumia vuodesta 2017 asti. Digia API Hackatemia on koulutuskokonaisuus, jossa osallistujat ideoivat ja suunnittelevat tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin avoimia rajapintoja (API) ja tekoälyteknologioita hyödyntäen. API Hackatemiassa 2018 ryhmien ideoiden joukossa oli muun muassa IoT-teknologiaa hyödyntävä mittauslaite vanhusten kotihoitoon sekä älyjääkaappi, joka kertoo älylaitteeseen pian vanhentumassa olevista tuotteista, vähentäen näin ruokahävikkiä.

Digia haluaa tarjota työntekijöilleen teknologisesti sujuvan, turvallisen ja kestävän työympäristön uudistamalla ja kehittämällä jatkuvasti omia järjestelmiään ja prosessejaan.

Ympäristövastuu

Digia kantaa huolta ympäristöstä kaikissa valinnoissaan. Yritys pyrkii ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset muun muassa hankintaprosesseissa ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Digia ei katso toimintaansa liittyvän merkittäviä ympäristöriskejä.

Digia näkee itsensä ympäristövastuun alueella myös lisäarvon tuottajana. Digian tarjoamat digitaaliset palvelut ja ratkaisut auttavat yhtiön asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa mahdollistamalla paperittoman liiketoimintatavan.

Digia pyrkii lisäämään työntekijöidensä ympäristötietoisuutta erilaisten ympäristövastuuseen liittyvien kampanjoiden avulla. Digian oman toiminnan ympäristövaikutuksia tarkastellaan WWF:n Green Office -järjestelmän avulla päätoimipisteessä Helsingissä. Digia sai vuonna 2016 toimis-toauditoinnin jälkeen Green Office -sertifikaatin

 

Aihealue Toimintaperiaatteet ja prosessit Tavoite Tunnusluvut  2018 
2017 Merkittävimmät riskit
Asiakkaat Toimia vastuullisena, luotettavana ja aidosti välittävänä liiketoimintakumppanina, joka auttaa asiakkaita löytämään kestäviä, teknologisesti soveltuvia ja tietoturvallisia ratkaisuja toimintansa ja liiketoimintansa kehittämiseen. Vastuullisuus ja edistyksellinen toiminta kaikessa liiketoiminnassa sekä tietoturvan ja -suojan varmistaminen. Koulutus ja jatkuva prosessien päivitys. ISO 9001 -sertifikaatti voimassa, liikevaihdon kasvu 18,6 % 18,0 % Digian maineriski ja kilpailukyvyn heikkeneminen.
Korruption ja lahjonnan torjunta Politiikka, jatkuva koulutus, ilmoituskanava Henkilöstön tietoisuus eettisestä toiminnasta Ei ilmoitettuja rikkeitä 0 0 Digian maineriski, poissulkemiset julkisista kilpailutuksista
Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys Johtamiskulttuurin kehittäminen. Tavoite- ja kehityskeskustelut. Tehtävän kierto ja henkilöstön mahdollisuudet kehittymiseen, innovointiin ja inhimillisen pääoman hyödyntämiseen. Kilpailukykyiset edut. Ennaltaehkäisevä toiminta. Valmentavan johtamisen mallit ja prosessit. Henkilöstötyytyväisyyden mittarin nouseva trendi. Olla teknologia-alan haluttu työnantaja, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittymistä. Monimuotoisen ja tasavertaisen työyhteisön mahdollistaja. Positiivisen työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin tarjoaja. Henkilöstön tyytyväisyys ja vaihtuvuus, %. Monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden mittarit.

3,77/5

12 %

3,64/5

10,8 %

Työkykyriskit, vaihtuvuus
Tietosuoja ja tietoturva Koulutus, yhteistyökumppanien auditoinnit, prosessien jatkuva päivittäminen Ei tietosuojaan liittyviä rikkeitä Rikkeiden lukumäärä, kpl 0 0 Digian maineriskit, viranomaissanktiot, sopimusriskit
Ympäristövastuu Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassa Ympäristötietoisuuden lisääminen päivittäisessä liiketoiminnassa Henkilöstön ympäristötietoisuuteen liittyvien kampanjoiden lukumäärä koko konsernissa, kpl 3 1 Ei tunnistettuja merkittäviä riskejä

 

Lisätietoa vastuullisuudesta löytyy Digian vuosikertomuksesta.