digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 29.10.2021

”Olen tyytyväinen sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 12,8 prosenttia ja oli 33,2 (29,4) miljoonaa euroa. Jatkoimme katsauskaudella panostuksia pitkän aikavälin kilpailukykymme rakentamiseen ja toimintamme uudistamiseen. Panostuksista huolimatta EBITA-liikevoittomarginaalimme heikentyi vain hieman vertailukaudesta, mutta parani ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna ja oli hyvällä tasolla, 12,2 prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto euromääräisenä oli vertailukauden tasolla eli 4,0 (4,1) miljoonaa euroa. Toisin kuin vertailukaudella, koronapandemialla ei ollut enää positiivista vaikutusta kulutasoon.

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 9,9 prosenttia ja oli 111,2 (101,2) miljoonaa euroa. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli noin 68 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 32 prosenttia. Tammi–syyskuun EBITA-liikevoitto kasvoi 11,9 prosenttia ja oli 12,8 (11,4) miljoonaa euroa. Myös EBITA-liikevoittomarginaali parani hieman ja oli 11,5 (11,3) prosenttia liikevaihdosta. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä markkinatilanteessa tai kysynnässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoteen verrattuna. Kysyntää on edelleen ajanut liiketoiminnan uudistamisen tarve. Kysynnässä on näkynyt sekä tehokkuushyötyjen etsiminen että uuden liiketoiminnan kehittäminen digitaalisilla ratkaisuilla. Kyse on jatkuvasta digitaalisesta muutoksesta, jossa datan hyödyntämisen merkitys korostuu. Digian liiketoiminnan vahvat kasvualueet olivat kolmannella vuosineljänneksellä pilvipohjainen toiminnanohjaus sekä asiakkuuden hallinnan ratkaisut.

Laajensimme jaksolla yhteistyötä muun muassa Espoon kaupungin ja S-Pankkikonsernin kanssa. Espoon kaupunki valitsi Digian avoimella kilpailutuksella integraatioalustansa palvelutuottajaksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen arvo laskennalliselle neljälle vuodelle on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Toimitus kattaa integraatioalustan palvelutuotannon hallinnoinnin, suunnittelun, kehityksen ja ylläpidon sekä tietoturvaan liittyviä tehtäviä. Olemme tehneet Espoon kaupungin kanssa yhteistyötä muun muassa integraatioalustan kehittämisessä jo aiemmin.

S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Rahastoyhtiö Oy päätti vuonna 2016 ulkoistaa Digialle rahastojensa back office -toimintoja, kuten rahastojen arvonlaskennan ja osuusrekisterijärjestelmän teknisen ylläpidon. Alkuvuonna 2021 palvelukokonaisuuteen liitettiin S-Pankin Fennialta ostamat varainhoito- ja kiinteistösijoituspalvelut. Syyskuussa S-Pankki Rahastoyhtiön ja Digian yhteistyö laajentui pääomarahastojen hallintoon liittyviin prosesseihin. Ulkoistuspalvelun taustajärjestelmänä toimii Digia Financial Systems. Palveluiden täydentäminen pääomarahastomarkkinan back office -palveluilla tukee hienosti tavoitettamme olla laaja-alainen kumppani finanssialan toimijoille.

Jatkoimme strategiamme toteutusta myös yritysostoin hankkimalla Solasys Oy:n koko osakekannan 1.9.2021. Solasysin liikevaihto kesäkuussa päättyneellä tilikaudella oli noin 1,3 miljoonaa euroa, ja yritysoston myötä Digialle siirtyy yhdeksän asiantuntijaa. Digia on aiemmin omistanut 10 prosenttia Solasys Oy:sta. Solasys on toiminut pitkään yhteistyökumppanina Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi yhtiöllä on vahvaa raportoinnin ja analytiikan osaamista. Yrityskauppa tukee strategiaamme yhdistää analytiikkaratkaisut hyvään liiketoiminnan ydinjärjestelmien osaamiseen.

Olemme tukeneet osaamisen kasvattamista ja toimituskyvyn skaalautuvuutta koulutuksin ja rekrytoinnein sekä laajentamalla Digia Hub -freelancer-verkostoamme. Verkostoon kuuluu Suomessa noin 2 000 freelanceria. Lisäksi Digia Hub on laajentunut ulkomaille, ja siellä olevien kumppanien kautta nearshore -verkostossamme Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa on noin 10 000 freelanceria. Digia Hub on keskeinen osa Digian ekosysteemiä ja verkostoa. Sen kautta työskentelevien määrä on kasvanut asiakashankkeissamme noin 90 asiantuntijaan. Henkilöstömme määrä katsauskauden lopussa oli 1 334.

Digian oman toiminnan tärkeimmät kehityshankkeet kolmannella vuosineljänneksellä olivat liiketoiminta-alustamme (Digia Business Engine) sekä tulevaisuuden työn tekemisen tapa, Digia-kampus. Nämä molemmat edistävät ihmisten ja softan symbioosia eli yhteisöä, jossa ihmiset tekevät mielekästä työtä ja tekoäly ja automatiikka hoitavat rutiininomaiset tehtävät.

Digia Business Engine -hanke, jossa rakennamme älykästä kasvualustaa tukemaan tulevaisuuden kasvua ja tuottavuutta, on edistynyt suunnitellusti. Katsauskaudella aktivoimme hankkeesta kuluja 0,6 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,1 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 2,7 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus tammi–syyskuussa oli -0,3 miljoonaa euroa. Digia Business Engine otetaan käyttöön vuonna 2022.

Digia-kampus liittää yhteen modernin työympäristön, monipuoliset työnteon tavat ja digialaisen työkulttuurin. Olemme katsauskaudella valmistautuneet pandemian jälkeiseen hybridityöskentelyyn, sillä henkilöstötyytyväisyysmittauksessa digialainen tapa työskennellä ajasta ja paikasta riippumattomasti koetaan hyvin merkitykselliseksi. Tarjoamme digialaisille muun muassa mahdollisuuden saada kotiinsa työergonomiaa tukevia välineitä. Jatkamme myös toimitilojemme uudistamista, jotta nekin mahdollistavat sujuvan yhteistyön ja tukevat digialaisten arvostamaa yhteisöllisyyttä. Paikkariippumattoman työskentelyn rinnalla työajan joustot ja laajat työaikaliukumat lisäävät vapautta työajan sijoitteluun asiantuntijan päivässä. Etätyöskentelyn vakiintuessa digialainen työntekemisen malli on uudistunut aikaan sopivaksi.

Uskomme Digiassa digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendin säilyvän vahvana myös pitkällä aikavälillä. Näemme edessämme maailman, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja