digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 11.8.2020

”Digian liikevaihdon ja EBITA-liikevoiton kasvu jatkuivat toisella vuosineljänneksellä koronakriisistä huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi huhti–kesäkuussa 7,5 prosenttia ja oli 35,2 (32,8) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun EBITA-liikevoitto kasvoi 32 prosenttia nousten 4,1 (3,1) miljoonaan euroon. EBITA-liikevoittomarginaali nousi 11,7 (9,5) prosenttiin liikevaihdosta. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 11 prosenttia ja oli 71,8 (64,6) miljoonaa euroa. Myös tammi–kesäkuun EBITA-liikevoittomarginaali parani ja oli 10,2 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon ja kannattavuuden hyvä kehitys kertoo digialaisten kyvystä toimia tehokkaasti ja ketterästi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Microsoft-teknologiaan perustuvat toiminnanohjausjärjestelmät sekä räätälöidyt asiakasratkaisut, joita toteutamme toimialariippumattomasti laajalle asiakaskunnalle. Molemmissa korostuu entistä enemmän datan hyödyntämisen tarve, mikä tarkoittaa esimerkiksi analytiikkaominaisuuksien liittämistä ratkaisuihin integraatiorajapintojen kautta. EBITA-liikevoittoa kasvattivat liikevaihdon kasvun lisäksi onnistunut kulujen hallinta. Poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset pienensivät muun muassa matkustus-, kokous- ja markkinointikulujamme. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli uuden Digian historian paras (Digia jakautui 1.5.2016 Digia Oyj:ksi ja Qt Group Oyj:ksi).

Huomion ansaitsee myös kassavirtamme parantuminen. Tammi–kesäkuun liiketoiminnan rahavirtamme parani 17,9 (8,4) miljoonaan euroon, joka sisältää 5,8 miljoonaa euroa TyEL-maksujen viivästyttämistä vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korolliset nettovelkamme olivat kesäkuun lopussa 11,6 (16,8) miljoonaan euroa ja nettovelkaantumisasteemme 21,0 (33,8) prosenttia. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme vakaa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon poikkeuksellinen toimintaympäristö vaikutti asiakkaidemme kysyntään. Asiakkaiden toiminnassa korostuivat erityisesti prosessien tehokkuuden parantaminen, mutta myös pitkäjänteisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Epävarmassa markkinatilanteessa on tyypillistä, että asiakkaat arvioivat entistä tarkemmin kehityshankkeidensa kokoa ja projektien toteutusaikatauluja. Tämä näkyi toisella vuosineljänneksellä osittain projektien aloitusten viivästymisenä ja joidenkin asiakkaiden kehitystoiminnan volyymin pienentymisenä. Nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa Digiaa tukevat laaja tuote- ja palveluportfoliomme, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnastamme. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli alkuvuonna noin 66 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 34 prosenttia.

Koronaepidemian aikana prioriteettimme ovat olleet henkilöstön turvallisuus ja asiakkaiden palvelujen häiriötön toiminta palveluiden jatkuvaa kehittämistä unohtamatta. Lähes koko henkilöstömme siirtyi maaliskuussa etätöihin. Osana hyvää työntekijäkokemusta vahvistavaa työkulttuuria kehitimme johtamista ja käytäntöjämme poikkeusajan tarpeiden mukaan ja etätyöskentelymme on sujunut kokonaisuudessaan hyvin. Kasvun ja kannattavuuden tasapainottamiseksi epävarmoissa olosuhteissa emme kasvattaneet henkilöstön määrää, mutta vahvistimme sisäistä työkiertoa. Katsauskauden lopun henkilöstömäärämme säilyi ennallaan ja oli 1 266.  Kevään varovaisuuden jälkeen olemme käynnistäneet kasvuun tähtäävän rekrytoinnin ja avanneet useita uusia työtehtäviä haettaviksi.

Otimme jo hyvin varhaisessa koronaepidemian vaiheessa käyttöön jatkuvien palveluidemme jatkuvuussuunnitelmat. Ne ovat osaltaan turvanneet sovittujen palvelutasojen ylläpidon ja siten asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Katsauskaudella lisääntyneet valvonta- ja hallintatarpeet ovat painottuneet yhä enemmän yksittäisten valvontapisteiden monitoroinnista kohti kokonaisuuksien valvontaa. Osana oman toimintamme kehittämistä saimme katsauskaudella päätökseen Digia-tasoisen palveluhallinnan yhtenäistämisen. Sen avulla voimme tarjota asiakkaillemme yhtenäisen tilannekuvan Digian kaikista palveluista. Alkuvuonna käynnistimme myös Digian oman liiketoiminta-alustan uudistushankkeen, mikä on tärkeä osa pitkäjänteisen kilpailukyvyn rakentamista.

Osana strategiamme toteutusta lanseerasimme katsauskauden loppupuolella Digia Hub -toimintamallin. Digia Hub on IT-alan pienyrittäjille suunnattu verkosto, joka yhdistää pienyrittäjät, Digian ja asiakkaat arvoa luovaksi kokonaisuudeksi. Verkoston kautta voimme tarjota pienyrittäjille mielenkiintoisia työtehtäviä ja asiakkaillemme entistä laajempaa osaamista joustavalla toimitusmallilla. Tavoitteenamme on kehittää laajeneva, oppiva ja kaikkia osapuolia hyödyttävä asiantuntijaverkosto. Uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan verkostoissa dataa älykkäästi hyödyntäen.

Koronakevät on pakottanut monet organisaatiot tarkastelemaan uudelleen toimintatapojaan sekä arvioimaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia. Monet uusista toimintatavoista ja oivalluksista hyödyttävät organisaatioita ja yhteiskuntaa myös kriisin jälkeen. Digialaiset ovat osaltaan auttaneet yhteiskuntaamme koronakriisistä selviämisessä. Kehitimme esimerkiksi Suomen Punaiselle Ristille Digian sponsoroiman datan hyödyntämisen ratkaisun, jolla järjestö voi saattaa yhteen vapaaehtoistyöntekijät ja avuntarvitsijat. Hätäkeskuslaitokselle toteutettua 112 Suomi -mobiilisovellusta on katsauskaudella kehitetty nopealla tahdilla. Hyviä esimerkkejä prosessien tehostamisesta ovat työttömyyskassoille toteutetut robotiikkaratkaisut, jotka nopeuttavat ansiopäivärahahakemusten käsittelyä. Myös Väylävirasto on päättänyt jatkaa yhteistyötään Digian kanssa SOA-ympäristön hallinnan ja valvonnan osalta. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo 6 vuoden aikana on Väyläviraston hankintailmoituksen mukaan 4,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 toisella puoliskolla panostamme lisää pilvipohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteemme on luoda uutta tarjoamaa sekä skaalautuvampaa liiketoimintaa julkisten pilviratkaisujen alueella.

Markkinoiden epävarmuus tulee jatkumaan toisella vuosipuoliskolla ja mahdollisesti myös pidempään. Koronakriisin tulevia vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja ostokäyttäytymiseen on vaikea ennakoida. Digian laaja tarjoama sekä jatkuvien palveluiden ja ylläpidon suuri osuus ovat toistaiseksi pehmentäneet koronakriisin vaikutuksia, mutta kuluvan vuoden liikevaihto- ja tulosnäkymiin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta.  

Uskomme Digiassa, että pitkällä aikavälillä digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendi säilyy vahvana.”

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja