yhtiokokoukset.jpg

Digian yhtiökokous 2018

 

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.3.2018 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Atomitie 2 A, 00370 Helsinki. 

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen alkaa
(sähköpostitse ja postitse sekä puhelimitse klo 9-11.00)
6.2.2018 klo 8.00
Osallistumisoikeus: merkittynä osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä)  5.3.2018
Ilmoittautuminen päättyy 12.3.2018 klo 10.00
Hallintarekisteröidyt merkitään osakasluetteloon, viimeistään 12.3.2018 klo 10.00
Kokouspäivä 15.3.2018 klo 10.00,
ovet avattiin klo 9.00
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.3.2018
Osingon maksupäivä 28.3.2018


 

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj:n 15. maaliskuuta 2018 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman ja Seppo Ruotsalainen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Santtu Elsinen sekä Outi Taivainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo Ruotsalaisen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

  • Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Santtu Elsinen
  • Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Outi Taivainen
  • Nimitysvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimisopimuksen perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2019 saakka.

Digia Oyj
Hallitus